SOSTE - starkt inflytande

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf och Centret för hälsofrämjande rf. SOSTE:s generalsekreterare är FM Vertti Kiukas och ordförande Synskadades Centralförbund r.f.:s verkställande direktör Jukka Tahvanainen.

Svenskspråkiga medlemmar

Målgrupperna täcker alla åldrar och livsskeden från spädbarn till pensionär, samt olika funktionshinder.

 • Barnavårdsföreningen
 • Finlands Svenska Socialförbund
 • Folkhälsans förbund
 • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
 • Förbundet Finlands Svenska Synskadade
 • Förbundet Hem & Skola
 • Finlands Svenska Handikappförbund
 • Hörselförbundet
 • Kran 
 • Marthaförbundet
 • Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
 • Psykosociala förbundet
 • Samfundet Folkhälsan
 • SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Svenska Pensionärsförbundet
 • Svenska Semesterförbundet i Finland

Medlemskårer till exempel

 • Pensionärsförbundet: 20 000 personmedlemmar, 75 medlemsföreningar
 • Folkhälsans förbund: 19 000 personmedlemmar, 98 lokalföreningar
 • Marthaförbundet: 9500 personmedlemmar, 200 lokalföreningar
 • Hörselförbundet: 3000 personmedlemmar, 9 lokalföreningar
 • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl: 2700 personmedlemmar, 11 lokalföreningar

Nätverken

För svenskspråkiga representanter från social- och hälsovårdsorganisationer finns det svenska nätverket inom SOSTE. Nätverkets mål är att främja samarbete mellan svenskspråkiga organisationer, stärka det gemensamma påverkningsarbetet, utbyta information och diskutera aktuella frågor. Nätverket träffas 3-4 gånger/år. Mer information fås av kontaktpersonen Maria Helsing-Johansson: 040 631 1651.

Nätverket Språktalko är ett nätverk för tvåspråkiga social- och hälsovårdsorganisationer. Nätverkets avsikt är att uppmuntra tvåspråkiga organisationer att utveckla och förbättra tvåspråkigheten inom den egna organisationen. Språktalkot uppmuntrar till att aktivt använda svenska inom den egna organisationen och ger möjligheter till att tala svenska inom tvåspråkiga organisationer. Språktalko-nätverket startades som ett projekt av föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum år 2012. Nätverket ordnas i samarbete med SAMS, Mer information fås av kontaktpersonen Maria Helsing-Johansson: 040 631 1651.

Här kan du läsa mer om SOSTEs nätverk.

Strategi

SOSTE Finlands social och hälsa rf:s medlemskår omfattar ett brett spektrum av organisationer inom social- och hälsovården samt en stor grupp samarbetsmedlemmar. SOSTEs strategi för 2014-2021 slår fast en ram för förbundets verksamhet både som självständig samhällsaktör och som service- och intresseorganisation för medlemmarna.

SOSTEs strategi för 2014-2021 (pdf)

Nyheter

13.12.2016 Valfrihet också inom svenska handikappservice

7.11.2016 SOSTEs förslag om användningen av RAY:s outdelade medel (pdf)

1.11.2016 Landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården (pdf)