fi | sv | eng

Asiakas keskiöön tulevissa maakunnissa – kuinka se tehdään?

12.03.2018, 14:29

Järjestöt tuottavat usein erilaisia toimintaa ja palvelukokonaisuuksia, joiden tuotteistaminen on vaikeaa. Järjestöt ovat huolissaan jäsenistöstä ja siitä, kuinka uudistuksessa turvataan järjestöjen edustamien eri ihmisryhmien tuen, avun, hoivan ja hoidon prosessit.

Maakuntien palvelukuvauksia valmistellaan parhaillaan. Järjestötoimijoita on mukana joidenkin maakuntien työryhmissä, joissa tulevaisuuden palveluita suunnitellaan. Asiakkaat on otettu mukaan sote-palvelujen kehittämiseen esimerkiksi Lapissa. Hyvä! Olen kuitenkin edelleen huolissani siitä, ovatko järjestötoimijat riittävästi voineet tai päässeet vaikuttamaan juuri nyt suunniteltaviin palveluihin heidän edustamiensa ihmisryhmien näkökulmasta. Olemmeko kyenneet tuomaan keskusteluun näkökulmaa siitä, kuinka palveluihin integroidaan kansalaistoiminta ja järjestöjen rooli niin edunvalvojina kuin toimijoina.

Uutta valmisteltaessa on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa  järjestöjen toiminnan moninaisuus ja toiminnan erityispiirteet ja niiden tuomat mahdollisuudet.

Sote-uudistuksessa keskeisenä ajatuksena on ollut palveluiden kehittäminen. Toisin sanoen me asiakkaat/kansalaiset saisimme sujuvaa hoitoa oikea-aikaisesti ja vieläpä ilman jonoja tai pitkiä odotusaikoja (palveluintegraatio varmistetaan toimivilla hoito- ja palveluketjuilla). Palveluiden yhteensovittaminen on merkityksellistä erityisesti paljon palveluita tarvitsevien ihmisten kohdalla. Uudistuksella tavoitellaan myös kustannussäästöjä, joita pyritään saavuttamaan toimivalla palveluintegraatiolla.

Tällä hetkellä palveluissa ja palvelukokonaisuuksissa on omat ongelmansa, jotka ovat tiedossa. Nämä ongelmat ja järjestelmän heikkoudet tulisi kuitenkin tulevaisuuden palveluissa välttää. Kuinka se tehdään ja mitä se vaatii eri toimijoilta ja järjestäjältä? Ainakin uutta tapaa ajatella, uskallusta tehdä toisin, toisten vahvuuksien ja ammattitaidon tunnistamista ja tunnustamista sekä rohkeutta aitoon yhteistyöhön ja kehittäjäkumppanuuteen sekä avointa vuorovaikutusta ja tiedon kulkua. Olen useamman kerran kuullut maakuntien vastuuvalmistelijoilta, että he toivovat kolmannelta sektorilta nimenomaan ehdotuksia nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja tarvitaan ja niitä valmistelijat mielellään ottavat nyt vastaan.

Maakunta vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta

Uudistuksessa maakunnalla on kokonaisvastuu järjestämiensä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta. Järjestäjä määrittelee ja kuvaa palvelukokonaisuudet ja –ketjut, asettaa toiminnalle mitattavat tavoitteet, kohdentaa rahat sekä määrittää palveluiden ja tuotannon linjaukset. Palvelun tuottajien velvollisuus puolestaan on tuottaa ja sovittaa yhteen palveluja (yhteistyö) näissä maakunnan määrittelemissä palvelukokonaisuuksissa ja -ketjuissa.

Sote-uudistuksessa palvelukokonaisuus tarkoittaa tietyn asiakasryhmän, esimerkiksi lapsiperheiden, palvelukokonaisuutta, jossa sovitetaan yhteen perus- ja erityistason palveluja sekä julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Palveluketju taas tarkoittaa tietyn asiakasryhmän, esimerkiksi ADHD-oireisen lapsen tai nuoren, palveluketjua, jossa hoito- tai palvelupolku on järjestetty ja sovittu perus- ja erityistason julkisten, yksityisten ja muiden toimijoiden palvelujen välillä.

SOSTE on tuottanut palveluiden nykytilasta tietoa useamman vuoden aikana (Sosiaalibarometri ja Järjestöbarometri julkaisuissa). Tämän lisäksi tarvitaan tietoa siitä, kuinka eri toimijoiden näkemyksen mukaan asiat voitaisiin ratkaista ja miten parhaiten turvattaisiin eri ihmisryhmien tuen, avun, hoivan ja hoidon tarpeet.

Vastaa kyselyyn toimintamuotojen ja palveluiden toimivuudesta

Vastaa kyselyyn, jossa kartoitetaan eri toimintamuotojen ja palveluiden toimivuutta tulevaisuudessa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää SOSTEn vaikuttamistyön tukena. Kootaan yhteen hyviä ehdotuksia ja tarjoillaan niitä maakuntien valmistelutyöhön. Vastaajien nimi- tai organisaatiotietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jaana Joutsiluoma
erityisasiantuntija, SOSTE


Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: