fi | sv | eng

Järjestöjen ja pienten palveluntuottajien mahdollisuudet liittyä asiakastietojärjestelmiin varmistettava

03.03.2017, 14:37

Hallitus esittää säädettäväksi uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja samalla kumottaisiin vanha asiakastietolaki. Lakimuutoksella pyritään luomaan jo pitkään kaivatut edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmien käyttöönotolle sosiaali- ja terveydenhuollossa. Esityksen tarkoituksena on mm. lisätä lakiin säännökset, jotka mahdollistaisivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen tietoturvallisen käsittelyn ja hyödyntämisen, asiakastietojen tallentamisen yhteen asiakasrekisteriin ja kokonaislääkityksen hallintaan liittyvän palvelun toteuttaminen Kanta-palveluihin nykyisen reseptikeskuksen pohjalta. 

SOSTEn näkemyksen mukaan uusi lainsäädäntö on välttämätöntä ja tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan hyödyntää täysimääräisesti digitalisaatiota ja sen tuomia mahdollisuuksia. Kehitettäessä sähköisiä palveluja on muistettava ja huomioitava eri väestöryhmien erilaiset taloudelliset, tekniset, tiedolliset, taidolliset ja aistien rajoitteista johtuvat mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja. Myös erilaisten ja erikokoisten palvelutuottajien mahdollisuudet toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa on varmistettava.

Jatkossa kaikkien palvelunantajien, myös pienten ja itsenäisten ammattinharjoittajien tulee ottaa käyttöön tietojärjestelmä. Pienten palvelutuottajien taloudelliset ja muut mahdollisuudet liittyä tietojärjestelmiin tulee turvata siten, etteivät esimerkiksi lisenssi- ja käyttöönottomaksut tai käyttöönottoon liittyvät tekniset seikat muodostu käyttöönoton ja käytön esteiksi. SOTE-uudistuksessa ja valinnanvapauslainsäädännössä ja niiden hengen mukaisesti pitää turvata myös pienten palvelunantajien toimintamahdollisuudet. Pahimmillaan tietojärjestelmien käyttöönotto tulee yksipuolistamaan palvelurakennetta ja johtamaan palvelutuotannon ja markkinoiden keskittymiseen vain suurille toimijoille.

Linkki lakiluonnokseen: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: