fi | sv | eng

Kela-siirto, sote, perustulo: Sosiaalibarometri 2016 tuoretta tietoa uudistuksista

19.04.2016, 12:00

Sosiaalibarometri 2016 on nopealla aikataululla toteutettu erityiskatsaus toimeentulokysymyksistä ja sote-uudistuksesta. Sen teemoja ovat perustoimeentulotuen Kela-siirto, perusturvan uudistaminen ja sote-uudistus. Ensimmäistä kertaa teemana on myös kohtuuhintainen asuminen ja asunnottomuus.
Usko sote-uudistukseen on vahvistunut

Barometrin mukaan sosiaali- ja terveysjohdon usko sote-uudistukseen on vahvistunut viime vuodesta. Yli puolet vastaajista pitää uudistuksen linjauksia hyvänä. Kysely perustuu hallituksen marraskuussa tekemiin linjauksiin.

Valinnanvapaus jakaa vastaajien mielipiteitä. Sen uskotaan parantavan palveluiden tarjontaa ja laatua ja lisäävän asiakastyytyväisyyttä tiheään asutuilla seuduilla. Harva kuitenkin pitää valinnanvapauden lisäämistä sote-uudistuksen onnistumiselle keskeisimpänä kysymyksenä.

Kela-siirto on oikea ratkaisu

Perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelan hoidettavaksi on keskusteltu vuosikymmenet puolesta ja vastaan. Nyt, kun siirto tapahtuu ensi vuoden alusta, suuri enemmistö kaikista Sosiaalibarometrin vastaajaryhmistä – Kelan edustajista, sosiaali- ja terveysjohtajista ja aikuissosiaalityöntekijöistä pitää sitä oikeana ratkaisuna.

SOSTE korostaa, että jotta uudistusta voidaan pitää onnistuneena, asiakkaan aseman pitää parantua, hakuprosessin helpottua, toimeenpanon tulla nykyistä halvemmaksi ja kuntiin jäävän henkilöstön kyetä keskittymään enemmän varsinaiseen sosiaalityöhön.

Perustuloa kannatetaan periaatteessa

Lähes kaikki barometrin vastaajat näkevät tarpeelliseksi kehittää nykyistä perusturvaa. Perustuloa, joka takaisi kaikille Suomessa pysyvästi asuville automaattisesti tietyn tulon, kannatetaan periaatteessa laajasti: sosiaali- ja terveysjohtajista ja sosiaalityöntekijöistä noin kaksi kolmasosaa ja Kelan vastaajista noin puolet. Suhtautuminen muuttuu varauksellisemmaksi, kun perustulo konkretisoidaan tietyksi rahasummaksi.

SOSTE pitää tärkeänä, että huolehditaan perusturvan ostovoimasta ja ensisijaisten etuuksien riittävästä tasosta toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseksi. Perusturvaa on SOSTEsta syytä yksinkertaistaa ja kehittää niin, että se huomioi paremmin pirstaleisen työelämän sekä mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen.

Asumisen kalleus ongelma eri kokoisissa kunnissa

Barometri osoittaa, ettei kohtuuhintaisen vuokra-asumisen puute ole yksin suurten kaupunkikeskusten ongelma. Alle 15 000 asukkaan kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista lähes kolmannes ja sosiaalityöntekijöistä vielä useampi pitää kohtuuhintaisten asuntojen määrää riittämättömänä.

Kuntakoosta riippumatta sekä sosiaali- ja terveysjohtajat että sosiaalityöntekijät katsovat, että asumiseen myönnettävä tuki on liian pieni. Tuen jälkeenjääneisyyttä paikataan kaikenkokoisissa kunnissa täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella.

SOSTE korostaa, että kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon tulee panostaa nykyistä enemmän. Tarvitaan lisää tahoja kantamaan vastuuta sosiaalisesta asuntotuotannosta. Asuntorakentamista ei tule nähdä kustannuksena vaan hyvinvointi-investointina.

Erityisryhmien asumista on syytä tukea niin taloudellisesti kuin tukipalveluilla. Asunnottomuus on mahdollista ratkaista yhdistämällä taloudellista tukea ja tukipalveluja sekä riittävällä asuntorakentamisella.

Kolme vastaajaryhmää

Sosiaalibarometri-kyselyn vastasivat kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat, Kelassa toimeentulotuen kannalta oleelliset henkilöt ja ensimmäistä kertaa kuntien tai yhteistoiminta-alueiden aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen sosiaalityöntekijät.

Barometrin vastaukset kerättiin verkkokyselyllä 12.1.–8.2.2016.

Barometrin ovat tehneet tutkimuspäällikkö Anne Eronen, tutkimuksen asiantuntija Pia Londén, yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Lehtinen ja erityisasiantuntija Anne Perälahti.

Pia Londén (kuvassa keskellä), Timo Lehtinen ja Anne Perälahti (kuvassa oikealla).

Sammanfatting på svenska

Teman för Socialbarometern 2016 är överföringen av utkomststödet till FPA, förnyelse av grundtrygghetssystemet och social- och hälsovårdsreformen. Respondenterna fick även svara på frågor om boende till skäligt pris och bostadslöshet. Enkäten riktades till social- och hälsovårdsdirektörer, företrädare för FPA och för första gången socialarbetare inom vuxensocialt arbete och utkomststöd. Ett sammandrag av resultaten och SOSTEs rekommendationer finns på svenska.

Lue lisää