fi | sv | eng

Ladda ner i pdf-format

Livskraftiga organisationer ger delaktighet

Ett aktivt medborgarsamhälle ligger i kärnan av landskapet

Landskapen och social- och hälsoorganisationerna förenas av ett gemensamt mål, människors välbefinnande. Genom att lyssna på, stöda och ta med organisationerna i beredningen kan man uppnå ett gemensamt mål. Det finns cirka 10 000 lokala social- och hälsoorganisationer i Finland. De fungerar som partner i alla landskap i Finland och främjar på många sätt välbefinnande och hälsa.

Alla är välkomna med i organisationernas verksamhet och att omfattas av deras stöd, också de personer som är i den svåraste livssituationen. Detta är en värdefull egenskap som kännetecknar organisationsverksamheten. För sin del skapar organisationsverksamheten och medborgarsamhället ett fungerande landskap samt ger tillit och en känsla av gemenskap. Landskapet ska beakta medborgarorganisationernas betydelse i all verksamhet.

Varje vecka uppstår det tre nya social- och hälsoorganisationer. I den stora gruppen ingår bland annat folkhälso-, patient- och handikappföreningar, föreningar för rusmedelsmissbrukare och mental hälsa, barn- och familjeföreningar samt föreningar som fokuserar på äldre personers frågor. Sammanlagt har organisationernas cirka 1,3 miljoner medlemmar och de har årligen 500 000 frivilligarbetare och 260 000 kamratstödpersoner. Landskapet ska stöda människors delaktighet och det arbete som organisationerna utför för invånarnas bästa. Ett aktivt medborgarsamhälle ligger i kärnan av landskapet.


Kuopio stads invånarstugor

Kuopio stads invånarstugor är avgiftsfria ställen där invånarna kan fördriva tid, mötas och syssla, och de är öppna för alla. Invånarstugorna ligger i förorterna, inom gångavstånd från hemmen. Kuopio stad och Setlementti Puijola ansvarar tillsammans för koordinering, resursallokering och utveckling av invånarstugorna samt för att handleda den dagliga verksamheten i dem. År 2015 besöktes invånarstugorna över 70 000 gånger. Invånarstugorna är för många av de mest utsatta de enda ställena där de kan träffa andra människor och känna att de hör till gruppen. För långvarigt arbetslösa ger arbetet i invånarstugorna en känsla av att de och deras arbete betyder något. Läs mer päå finska.


Det lönar sig att satsa på medborgarorganisationerna

I landskapen spelar organisationerna en betydande roll i att minska ojämlikheten, förstärka invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka samt i att producera och utveckla sote-tjänsterna. Tack vare organisationernas verksamhet ökar människors välbefinnande och gemenskapen i landskapet. Många organisationer har också en viktig uppgift i att representera sådana befolkningsgrupper som är i den mest utsatta ställningen, och vars röst annars inte skulle bli hörd i den samhälleliga delaktigheten. När landskapen inleder verksamheten är det viktigt att organisationernas verksamhetsförutsättningar tryggas i den föränderliga verksamhetsmiljön.

Traditionellt har kommunerna stött organisationsverksamheten genom att bevilja dem bidrag och erbjuda dem lokaler för medborgarverksamheten. I fortsättningen delas denna uppgift upp mellan kommunerna och landskapen. Landskapen och kommunerna ska avtala om hur organisationsbidragen fortsätter som ett led i grundandet av landskapen. I övergångsfasen ska man se till att det inte uppstår några avbrott i bidragen.

Finansieringen av organisastionsverksamheten omfattar flera kanaler. Ofta erbjuder till exempel kommunen lokaler åt organisationerna, och verksamhetens övriga kostnader täcks med bidrag från Veikkaus vinstmedel. Landskapen ska ombesörja anvisningar som gör det möjligt för organisationerna att i verksamheten kombinera finansiering från kommunen, landskapet och Veikkaus vinstmedel.

Utöver medborgarverksamhet och serviceproduktion är ett av organisationernas verksamhetsätt ett organisationsbaserat hjälparbete. Dylika tjänster är till exempel klubbhus för mentala rehabiliteringsklienter liksom olika mötesplatser. Organisationsbaserat hjälparbete ligger mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den förebyggande verksamheten. Organisationsbaserat hjälparbete är oftast det allra mest kostnadseffektiva sättet att öka människors välbefinnande och funktionsförmåga. Eftersom hjälparbetet ligger i korsningen mellan två olika serviceformer, finns det en risk för att man glömmer bort finansieringen av det organisationsbaserade hjälparbetet vid landskapsreformen. För att undvika problem kräver uppdelningen av finansieringsansvaret mellan kommunerna och landskapen särskild uppmärksamhet.

Åtgärder

  • Landskapen och kommunerna avtalar om fortsatt sote-organisationsstöd utan avbrott som en del av landskapsstrategin
  • Landskapet avtalar om ett tydligt finansieringsansvar med kommunerna för att trygga sådana organisationstjänster som i sote-reformen ligger mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den förebyggande verksamheten. Dylika tjänster är till exempel klubbhus för mentala rehabiliteringsklienter liksom olika mötesplatser
  • Landskapen upprättar anvisningar som gör det möjligt för organisationerna att i verksamheten kombinera finansiering från kommunen, landskapet och Veikkaus vinstmedel
  • Landskapets och kommunernas lokaler ska erbjudas åt organisationer och frivilligaktörer

Programmet Livfullt liv

I programmet Livfullt liv utvecklas de lokala samarbetsmodellerna som tillämpas för att förstärka äldre personers välbefinnande, identifiera problem som utgör ett hot för deras vardag i tid samt hjälpa personer som redan stött på problem. I en undersökning som gjordes kring programmet undersöktes det vad deltagande i sote-organisationers verksamhet betydde för äldre människors vardag, delaktighet och agentskap samt psykosociala hälsa. Enligt resultaten främjade deltagande i organisationernas verksamhet särskilt den psykosociala hälsan för äldre i svåra situationer samt minskade deras ensamhet. Läs mer på finska.


Riktlinjerna för organisationssamarbetet dras upp i landskapsstrategin

I landskapsstrategin ska man besluta om landskapets stöd till organisationerna och partnerskap med dem. De praktiska frågorna tecknas i den strategi för medborgarsamhället som upprättas i anknytning till landskapsstrategin. I den fastställs hur landskapet finansierar organisationernas verksamhet och erbjuder organisationer och frivilliga möjligheter att utnyttja landskapets och kommunernas lokaler för sin verksamhet. Landskapets stöd till organisationerna kan också avse till exempel arbetsredskap eller kommunikation. Olika organisationsstrategier har redan tidigare genomförts i en del av landskapen, och de åtgärder som uppkommit från dessa har ökat organisationernas synlighet och effektiviserat den gemensamma verksamheten.

I samband med servicestrategin och servicelöftet ska den frivilligverksamhet och det kamratstöd som organisationerna erbjuda införas som en fast del av social- och hälsovårdstjänsterna.

I samband med landskapsstrategin ska man fastställa invånarnas hinderfria kanaler för delaktighet och påverkan samt invånarforum. Dessa former av delaktighet införs i en separat delaktighetsplan. Den delaktighetsplan som upprättas tillsammans med medborgarsamhället är en garant för demokratin i landskapet. I planen ska man beakta både de medborgarorganisationer som fungerar som språkrör för människorna och de nya formerna av delaktighet. Alla människor ska ha rätt att delta och bli hörda.

Åtgärder

  • I samband med landskapsplanen ska man avtala om landskapets stöd till och partnerskap med organisationerna
  • Landskapet ska upprätta en strategi för medborgarsamhället som en del av landskapsstrategin. I den fastställs hur landskapet finansierar organisationernas verksamhet och erbjuder organisationer och frivilliga möjligheter att utnyttja landskapets och kommunernas lokaler för sin verksamhet.
  • I samband med landskapsstrategin upprättas en delaktighetsplan som fastställer invånarnas hinderfria kanaler för delaktighet och påverkan.

Organisationsstrategin i Södra Österbotten

I Södra Österbottens landskapsstrategi för åren 2014–2017 infördes som ett mål upprättande av en organisationsstrategi för landskapet. Strategin Etelä-Pohjanmaan järjestöstrategia – Yhteistä todellisuutta rakentamassa (ungefär: Södra Österbottens organisationsstrategi – Vi bygger en gemensam verklighet) blev färdig 2015 och den syftar till att göra organisationernas gemensamma vision synlig beträffande de åtgärder som allt bättre ska trygga en bra vardag för dem som bor i Södra Österbotten. Strategin bereddes i ett omfattande samarbete med representanter för olika organisationer. Läs mer på finska.


En organisationskommitté samlar kunskapen i landskapet

Det är en omöjlig uppgift för landskapet att höra varje organisations separat. Därför behöver man på medborgarorganisationsfältet  verksamhetsstrukturer som sammanför organisationerna. En fungerande struktur för att samla ihop organisationssamarbetet är organisationskommittéer, som man redan har grundat i en del av landskapen. Kommittén främjar samarbetet mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn, den fungerar som språkrör för organisationsfältet och stöder en allt tätare integration av organisationerna i främjandet av välbefinnandet och hälsan i landskapet. Organisationskommittéerna ska också utnyttjas när man vill höra dem som använder tjänster och göra dem delaktiga i utvecklingen av tjänsterna. Dessutom är organisationskommittén ett naturligt forum vid beredandet av landskapets servicelöfte.

För att organisera verksamheten i organisationskommittén behöver landskapet utse en organisationskontaktperson. Denna uppgift kan handhas till exempel av den person som ansvarar för främjande av välbefinnandet och hälsan i landskapet. Organisationskontaktpersonen svarar för sin del för verkställandet av strategin för medborgarsamhället samt för samarbetet mellan landskapet och medborgarorganisationerna.

Åtgärder

  • I varje landskap grundas en organisationskommitté som samlar ihop medborgarorganisationerna i landskapet
  • Organisationskommittén deltar i beredningen av landskapets servicelöfte och fungerar som språkrör för dem som använder tjänsterna
  • För att organisera verksamheten i organisationskommittén behöver landskapet utse en organisationskontaktperson. Denna uppgift kan handhas till exempel av den person som ansvarar för främjande av välbefinnandet och hälsan i landskapet

Organisationskommitté

Organisationskommittéer har grundats i tre landskap: Norra Karelen, Lappland och Norra Österbotten. De är landskapets officiella kommittéer och har representanter också för den offentliga sektorn, bland annat landskapsförbundet, kommunerna, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. Kommittéernas syfte är att göra verksamheten i landskapets organisationer synligt och känt, utveckla samarbetet mellan organisationerna och den offentliga sektorn och främja delaktigheten genom att föra fram medborgarnas röst genom organisationerna till en del av beslutsfattandet i landskapet. Kommittéerna har representanter från organisationer inom olika branscher. De kan vara frivilliga eller anställda. Kommitténs verksamhetsperiod är i regel samma som kommunalvalsperioden. Organisationskommittéerna har utnyttjats på många olika sätt i sote- och landskapsreformen.


Mellersta Finlands organisationsarena

Mellersta Finlands organisationsarena är ett konsortium mellan organisationer i Mellersta Finland och den har uppkommit genom organisationernas eget behov av att känna varandra bättre, ha ett tätare samarbete och förbättra organisationsfältets möjligheter att påverka. Organisationsarenan är ett självständigt samarbetsorgan för organisationerna i Mellersta Finland gentemot Mellersta Finlands förbund och den förmedlar organisationernas perspektiv på utvecklingen av landskapet. Organisationsarenans möten fungerar som en tvärfacklig mötesplats för organisationerna där man identifierar och utvecklar organisationsfältets behov och informerar om organisationsfältets verksamhet. Organisationsarenan utser och kallar in samarbetsgemenskaper på organisationsfältet i Mellersta Finland för att representera en bransch eller en annan betydande gruppering. Läs mer på finska.


Riitta Kittilä


järjestöpäällikkö

050 308 6868

verkostotoiminta, järjestöjen johtaminen ja työelämä, järjestöjen varainhankinta ja yritysyhteistyö, EN, RU, @RiittaKittila