fi | sv | eng

Lausunto: Sokerivero tukee kansanterveydellisiä tavoitteita

11.10.2016, 16:25

Nykyisen valmisteveron tasoa tulee nostaa ja veropohjaa laajentaa koskemaan myös muita lisätyn sokerin lähteitä. Runsas sokerin syönti on yksi merkittävä osatekijä kansansairauksien synnyssä.

Suomen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa verotusta tulisi kohdentaa niin, että sillä tuetaan terveyden edistämistä ja kansansairauksien ehkäisyä ja vähennetään siten terveydenhuollon kustannuksia sekä edistetään ihmisten työkykyä. Päätöksenteossa tarvitaan pitkäjänteistä investointiajattelua.

Kansanterveyden näkökulmasta on tärkeää saada erityisesti lasten ja nuorten ravinto vähemmän sokeria sisältäväksi. Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan pohjaa aikuisiän fyysiselle terveydelle.

Väestön terveyskäyttäytymisen muuttamiseksi tarvitaan monia samanaikaisia ja -suuntaisia toimia, joita yhteiskunnan eri sektorit toteuttavat. Sokeriveron käyttöönotto on niistä yksi.

Sokeriverolla olisi tärkeä merkitys valtiontalouden tukemisessa.

Veron laajentaminen antaisi hallitukselle myös mahdollisuuden välttää tekemästä sellaisia etuusleikkauksia, jotka heikommassa asemassa oleville voivat muodostua kohtuuttomiksi.

Veron määräytyminen lisätyn sokerimäärän mukaan riippumatta siitä missä tuotteessa sitä käytetään, veron perustan ollessa kansanterveydellinen sekä joulukuussa 2016 voimaan tuleva pakkausmerkintöjen pakollisuus varmistaisivat sokeriveron EU-säännösten mukaiseksi.

Riittävän korkea vero lisäisi veron vaikuttavuutta ja tukisi terveyttä edistäviä valintoja.

Tavoitteena tulisi pitkällä tähtäimellä olla terveysperustaisen elintarvikeverotuksen laajentaminen kansanterveydellisin perustein koskemaan esimerkiksi liiallisen suolan ja kovan rasvan verotusta. Tällöin yksilön terveelliset valinnat voisi tehdä helpoiksi ja mahdollisiksi myös niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia selvitä arjesta.

Lue lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta