fi | sv | eng

Lausunto: Asumistukijärjestelmä yksinkertaistuu ja asumisen tuki kohentuu pienituloisimmilla opiskelijoilla

15.11.2016, 12:50

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia siten, että opiskelijat siirrettäisiin opintotukijärjestelmän asumislisästä yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen.

SOSTE pitää hallituksen esitystä siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin pääosin hyvänä. Yhdistäminen yksinkertaistaisi nykyistä asumistukijärjestelmää ja poistaisi asumislisän kesäkatkoksiin liittyvän ongelman. Asumisen tuen taso kohentuisi pienituloisimmilla opiskelijoilla.

Muutos heikentäisi etenkin perheellisten tilannetta. Taloudellisia vaikutuksia olisi kohtuullistettava etenkin niillä opiskelijatalouksilla, joihin muutos vaikuttaa eniten esimerkiksi asettamalla suojaosuus, jota enempää tuki ei saisi pudota ja siirtymäaika tuen muutoksiin varautumiseksi.

Siirtoa ei saa maksattaa nykyisillä asumistuen saajilla, joiden toimeentulo heikkenee muiden etuusleikkausten vuoksi.

Asumismenot ovat kasvaneet nopeammin kuin kuluttajahinnat ja ansiot, ja niiden arvioidaan kasvavan noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon on panostettava.

Lue lausunto HE 231/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.