fi | sv | eng

Lausunto: järjestöjen mahdollisuudet työllistää palkkatuella on turvattava

18.11.2016, 16:18

Hallitus kokeilee uusia keinoja työllisyyden edistämiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi. Määräaikaiset kokeilut antavat mahdollisuuden arvioida järjestelmää avoimesti ja ennakkoluulottomasti. SOSTE pitää tärkeänä, että kokeilun edetessä työvoimapolitiikan toimintamallia voidaan muuttaa joustavasti ja että ne uudistukset, joilla ei saavuteta haluttuja tavoitteita, voidaan perua.

SOSTE suosittaa työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa lakiesitystä käsitellessään kiinnittämään huomion erityisesti seuraaviin kohtiin:

  • Järjestöjen mahdollisuudet työllistää palkkatuella on turvattava jatkossakin, jotta välityömarkkinoiden toimintaedellytykset säilyvät ja pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työelämäpolut johtavat avoimille työmarkkinoille myös tulevaisuudessa.
  • Palkkatuen taso tulee määrittää laissa yksiselitteisesti ja työssäoloehdon tulee karttua täysimääräisenä.
  • Rekrytointikokeilijan oikeuksia tulee selkeyttää.
  • Työnhakijan haastatteluihin on välttämätöntä sisällyttää ohjauksellisia ja mahdollisuuksien mukaan työkyvyn vahvistumista tukevia elementtejä.
  • Starttirahan ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittaminen tulee mahdollistaa.
  • Omaehtoisen opiskelunajan kulukorvaus tulee säilyttää.

Lue lisää

23.11.2016 bloggaus: Palkkatuen uudistukset eivät helpota nuorisotyöttömyyttä

Lausunto kokonaisuudessaan: HE 209/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta.