fi | sv | eng

Lausunto: opiskelijat asumistuen piiriin nykyisten tuensaajien kustannuksella

19.10.2016, 15:37

SOSTE pitää esityksen tavoitetta siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin pääosin hyvänä. Asumislisän taso on ollut riittämätön ja sen määrä ei seuraa asumiskustannusten ja vuokratason kehitystä. Yhdistäminen yksinkertaistaisi nykyistä asumistukijärjestelmää, vähentäisi asumistukiin liittyvää hallinnollista työtä ja poistaisi asumislisän kesäkatkoksiin liittyvän ongelman. Lisäksi asumistukijärjestelmän yhteensovitusongelmat poistuisivat tilanteissa, joissa henkilö siirtyy asumistukijärjestelmästä toiseen. Opiskelijoiden tilanne kuitenkin hieman monimutkaistuisi heidän joutuessaan kahden eri tukijärjestelmän piiriin, joista tuet täytyy hakea erikseen.

SOSTE katsoo muutoksen parantavan korkeita asumismenoja maksavien ja yksin asuvien opiskelijoiden tilannetta. Nykyisistä asumislisän saajista peräti joka neljäs (50 000 opiskelijaa) menettäisi kuitenkin asumisen tukensa kokonaan ja osalla tuen määrä pienenisi. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, mitä näille opiskelijoille tapahtuu. Taloudelliset menetykset olisivat suurimmat pariskunnilla, joista toinen on saanut asumislisää. Esitetyt muutokset vaikuttaisivat myös nykyisin yleistä asumistukea saavien ruokakuntien asumistuen määriin, jos ruokakuntaan kuuluu opintorahaa saava opiskelija. Nämä ruokakunnat olisivat lähinnä lapsiperheitä. Useilla lapsiperheillä asumistuki alenisi useista kymmenistä euroista jopa yli sataan euroon kuukaudessa.

On huolestuttavaa, että opiskelijoiden yleisen asumistuen piiriin siirtämisestä aiheutuneet lisäkustannukset katetaan alentamalla yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja. Asumiskustannukset ovat kasvaneet 2010-luvulla selvästi nopeammin kuin kuluttajahinnat ja ansiot.

Lue koko lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. (pdf)