fi | sv | eng

Lausunto työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuihin

29.09.2016, 10:25

Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukut ovat ilmeisiä ja ne liittyvät ensisijaisesti eläkkeen leikkaantumiseen epälineaarisesti ansiotulojen noustessa. SOSTE pitää hyvänä hallitusohjelmaankin kirjattua tavoitetta ottaa käyttöön niin sanottu lineaarinen malli työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisessa.

SOSTE huomauttaa, että työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kannustinloukut liittyvät laajempiin sosiaaliturvajärjestelmän kannustinongelmiin, sillä monet työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat pienituloisia ja saavat muitakin tukia - kuten asumistukea - jotka niin ikään riippuvat ansiotuloista. Toisaalta myös työvoimapoliittisten tukien, kuten palkkatuen yhteensovittaminen työkyvyttömyyseläkkeen kanssa voi johtaa kannustinongelmiin. Jotta kannustinloukkuja voitaisiin purkaa tehokkaasti, tulisi koko sosiaaliturvajärjestelmää ja myös verotusta arvioida kokonaisuutena.

SOSTEn keräämistä esimerkeistä voidaan havaita, etteivät työkyvyttömyyseläkeläisten työnteon kannustimet ole puhtaasti taloudellisia (sosiaaliturvajärjestelmään liittyviä), vaan myös epävarmat tulevaisuuden näkymät työmarkkinoilla ja omaan työkykyyn liittyvä epävarmuus voivat olla merkittäviä esteitä työnhaulle. Myös sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuus ja pelko tulojen putoamisesta sekä mahdollisesta takaisinperinnästä voi vähentää halukkuutta tehdä töitä.

SOSTE suosittaa työryhmää kiinnittämään huomion erityisesti seuraaviin kohtiin:

  • sosiaaliturvajärjestelmää tulee kokonaisuutena yksinkertaistaa, selkiyttää ja kehittää siten, että se huomioi paremmin pirstaleisen työelämän niin, että työllistyminen on aina taloudellisesti kannattavaa, eivätkä käsittelyaikojen viiveet ja takaisinperimiset aiheuta kohtuuttomia tilanteita ihmisten talouteen.
  • etuuksien suojaosia, asiakasmaksujen porrastuksia ja työkyvyttömyyseläkkeiden tulorajoja tulisi kehittää niin, että lyhyidenkin työpätkien vastaanottaminen olisi kannattavaa, eikä aiheuttaisi ihmisille lisää epävarmuutta toimeentulosta.
  • kaikki työeläkejärjestelmän kannustinloukut eivät ole taloudellisia, vaan myös eläkeläisten voimavarat, sosiaaliturvajärjestelmän tuntemus sekä luottamus työmarkkinoihin ja sosiaaliturvajärjestelmään vaikuttavat työnhakun kannustimiin.
  • sosiaaliturvajärjestelmän kannustinongelmia ratkaistaessa kansalaisjärjestöt tulee pitää tiiviisti mukana eikä ole syytä tyytyä ainoastaan kolmikantavalmisteluun.

Lue lausunto: Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen vähentämistä valmisteleva työryhmä. (pdf)

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: