fi | sv | eng

Perustulokokeilun lähtökohdaksi esitetään osittaista perustulomallia

30.03.2016, 14:56

Perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtoja pohtinut laaja tutkimusryhmä luovutti 30.3.2016 esiselvityksen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Esiselvityksen pohjalta hallitus tekee huhtikuussa päätöksen kokeiltavista malleista. Päätöksen jälkeen tutkimusryhmä täsmentää ja kehittää kokeiltavia malleja loppuraporttiinsa.

SOSTE pitää myönteisenä, että hallitus on lähtenyt kehittämään perusturvajärjestelmää. Nyt luovutettu esiselvitys tarjoaa monipuolista tietoa kehittämisen tueksi.

Selvitys ei ota suoraan kantaa kokeiluun valittaviin perustulomalleihin, vaan tarjoaa poliitikoille vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi. Tutkimusryhmä esittää kokeiltavaksi erilaisia osittaiseen perustuloon pohjautuvia malleja. Malleissa säilyisi nykyisin perustein syyperusteiset etuudet kuten asumistuki, toimeentulotuki, ansiosidonnaiset etuudet, lapsilisät ja vammaisetuudet. Perustulon tason lähtökohdaksi esitetään 550 euroa ja sen rinnalla voitaisiin kokeilla muita korkeampia tasoja perustuslain sallimissa rajoissa.

SOSTE näkee tärkeänä, että perusturvan vähimmäistaso ei laske nykyisestä. Perustulokokeilun perustuslainmukaisuus tulee selvittää huolellisesti. Keskeisinä tavoitteina tulee olla järjestelmän yksinkertaistaminen, selkiyttäminen ja byrokratian vähentäminen.

Esiselvityksessä tuotiin esille, että monet sosiaaliturvaetuudet kytkeytyvät palvelujen käyttöön ja on riskinä, että asiakkaiden ohjautuminen palveluihin vähenee. SOSTE pitää tärkeänä, että kokeilun jatkosuunnitelmissa huomioidaan ihmisten ohjautuminen palveluihin ja varmistetaan, etteivät heikoimmassa asemassa olevat jää palvelujen ulkopuolelle.

Hallitus tavoittelee perustulokokeilulla yksinkertaisempaa, vähemmän byrokraattista ja työhön kannustavaa järjestelmää. SOSTE korostaa, että työnteon kannustimien lisäksi mallien arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota tulonjako- ja köyhyysvaikutuksiin.

Kokeilun käytännön toteutus riippuu pitkälti poliittisista valinnoista ja käytettävissä olevista resursseista. Jotta kokeilusta saadaan mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa, on sen toteutukseen varattava riittävät resurssit.

Anna Järvinen & Anne Perälahti

Lue lisää