fi | sv | eng

SOSTE: Aikalisä valinnanvapauslain valmisteluun

23.03.2017, 13:09

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE vaatii aikalisää valinnanvapauslain valmistelulle. SOSTEn mukaan valinnanvapaus ehdotetulla tavalla vaarantaa sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.  SOSTE on huolissaan esityksen vaikutuksista yhdenvertaisuudelle ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluihin. SOSTE jätti lausuntonsa hallituksen valinnanvapausesityksestä 22.3.2017.

”Valinnanvapauslain toteutuminen tässä muodossa lisää väestöryhmien terveys- ja hyvinvointieroja, ei poista alueellisia palveluiden saatavuuden eroja, eikä paranna kustannustehokkuutta. Esitys ei edistä yhdenvertaisuuden toteutumista”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas arvioi.

Valinnanvapauslainsäädännön valmistelussa olisikin otettava poliittinen aikalisä, kuten alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti (SK 14.3.) on ehdottanut. ”Aikalisä tulee käyttää erityisesti uudistuksen eriarvoisuus- ja kustannusvaikutusten selvittämiseen. Valinnanvapauden vaiheistus on suunniteltava tarkoin ja sen jälkeen lähetettävä esitys uudelleen lausuntokierrokselle”, Kiukas toteaa. Sen sijaan sote-ja maakuntauudistuksessa pitää edetä.

Valinnanvapautta voisi kokeilla ensin maantieteellisesti rajatuilla alueilla ja asteittain jatkaa jo käynnissä olevia valinnanvapauskokeiluja. Kokeiluista saatuja kokemuksia on tärkeä hyödyntää tulevaa valinnanvapausmallia suunniteltaessa.

Valinnanvapaus ei toteudu yhdenvertaisesti

Markkinoiden synty harvaan asutuille alueille tullee olemaan vähäistä eikä valinnanvapauden lisääminen itsessään ole tae yhdenvertaisuudelle. Maakuntien erilaisuus ja tosiasialliset mahdollisuudet toteuttaa valinnanvapautta vaihtelevat alueen väestörakenteen ja taloudellisen kantokyvyn perusteella.

Periaatteessa uudistus voi lisätä asiakkaan mahdollisuuksia saada elämäntilanteeseensa parhaiten sopivia palveluita, jos valinnanvapauteen syntyy aidot markkinat ja jos asiakkaalla on kyvyt ja mahdollisuudet hyödyntää valinnanvapautta. SOSTEn mukaan ehdotettu malli on kuitenkin monipolvinen, sekava ja vaikeasti hahmotettava.

”Jos asiakkaalla on vaikeuksia hahmottaa palvelutarjontaa, hänen on vaikea vaikuttaa omiin palveluihinsa”, Kiukas sanoo.

Jos asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia varten ei ole olemassa todellisia markkinoita, niiden todellinen arvo ei vastaa palvelutarvetta eli asiakas joutuu laittamaan näiden päälle omaa rahaa tai asiakkaalla ei ylipäätään ole kykyä niitä hyödyntää, tuovat setelit ja henkilökohtainen budjetti vain näennäistä valinnanvapautta. Tällöin ne eivät edistä uudistuksen tavoitteita. 

”Sinänsä erityisesti henkilökohtaisen budjetin toteuttaminen on kannatettavaa, mutta vielä on epäselvää, kenelle se myönnetään ja mitä siihen sisältyy”, Kiukas toteaa.

Integraation toteutuminen kyseenalaista

Toimiva integraatio ja hoitoketjujen sujuvuus ovat keskeisiä kysymyksiä erityisesti niiden ihmisten kohdalla, jotka käyttävät paljon palveluita. Pahimmillaan väärin toteutettu valinnanvapausmalli pirstoo vastuut entistä useammalle taholle, eikä keskeinen, hyvinvointia lisäävä ja kustannuksia alentava keino, palvelujen nykyistä parempi integraatio, toteudu.

Koko sote-uudistus kilpistyykin kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluihin ja palveluiden käyttöön (10-15 prosenttia väestöstä käyttää 70-85% sote-kustannuksista). Tämä väestöryhmä ei juuri hyödy valinnanvapaudesta henkilökohtaista budjettia lukuun ottamatta ja tarvitsee paljon henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

”Epäselvää on, miten tämän väestöryhmän osalta lopulta toimitaan ja miten ohjaus ja tuki järjestetään niin, että palvelut ovat saatavilla ja ne tuotetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti”, Kiukas pohtii.

SOSTEn mukaan iäkkäiden ja muiden paljon palveluita tarvitsevien ihmisten kannalta monimutkainen valinnanvapausjärjestelmä lisää entisestään heidän riippuvuuttaan läheisistä palveluiden hankinnassa.

Kysymysmerkki onkin esitykseen kirjattu palveluohjaus, jota tarvitaan erittäin paljon. "Neuvonta ei voi jäädä järjestöjen varaan", Kiukas painottaa.

Yhtiöittämispakosta luovuttava

Maakuntien järjestämisvastuun sekä ohjaus- ja kehittämistavoitteiden toteuttaminen on tehty valinnanvapausesityksessä vaikeaksi. SOSTE ei kannata julkisen palvelutuotannon yhtiöittämisvelvoitetta, koska se tekee sote-rakenteesta monimutkaisen ja myös valinnanvapauden toteuttamisesta hankalan. Valinnanvapauden lisääminen on mahdollista myös muilla tavoilla kuin pakkoyhtiöittämisellä. 

SOSTEn mukaan sote-keskusten palveluvalikoiman laajuus käytännössä rajaa pk-yritykset niiden tuottamismahdollisuuksien ulkopuolelle. Isona riskinä on markkinoiden keskittyminen toimijoille, joilla on kattavat palvelujärjestelmät, -prosessit ja tietojärjestelmät käytössään ja jotka voivat saman tien käynnistää sote-palveluiden laajamittaisen tuotannon sote-keskuksissa. Järjestötoimijoiden mahdollisuudet päästä isojen monikansallisten yhtiöiden kumppaneiksi ovat käytännössä hyvin rajalliset.

Tietojärjestelmät puutteelliset valinnanvapauden toteutumiselle

Erittäin suuri haaste valinnanvapausjärjestelmän toteuttamiselle on sen tarvitseman tietopohjan selvä puutteellisuus etenkin järjestelmän käynnistymisvaiheessa. Suomesta puuttuvat jokseenkin kaikki lain edellyttämät tietojärjestelmät, mukaan lukien järjestelmä, josta löytyy vertailukelpoinen tieto eri palveluntuottajista ja niiden tarjoamista palveluista. Se on välttämätön ehto, jotta voi valita.

”Järjestelmän rakentaminen on usean vuoden vaatima tehtävä ja iso investointi. Jo tästä syystä valinnanvapaus pitäisi toteuttaa vaiheittain ja luoda edellytykset tämän palikan rakentamiselle. Tässä vaiheessa on epäselvää, miten tietojärjestelmien kehittäminen aiotaan synkronoida valinnanvapauden toteuttamisen aikatauluun”, Kiukas sanoo.

Lue SOSTEn valinnanvapauslausunto (pdf).

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Valinnanvapaus

Nimi: Riekki Liisa

Mitään valinnanvapautta laki ei tuo tullessaan suurimmalle osalle syrjäseutujen asukkaille ja e eteenkin vanhuksille. Ei ole mitään valita kun palveluja ei ole kuin 220 kilometrin päässä ja kiiretapauksissa ei edes ehdi sairaalaan. Kuolema ehtii korjata matkalla. Koko Sota on niin sekavaa tekstiä ja keskeneräistä, että lisäaikaa ja kirjailija pitää saada. Tällä hetkellä kaikki asiat ovat torsossa vaiheessa. Yhdyn täysin yllättäen olevien asiantuntijoiden lausuntoihin.

13.06.2017, 10:38