fi | sv | eng

SOSTE ja Tukiyhdistys Karvinen testasivat: SROI:n kevytversiolla pääsee liikkeelle

25.04.2017, 15:55

Tukiyhdistys Karvinen ry tukee mielenterveyttä sekä edistää mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänlaatua.

SROI-menetelmällä selvitellään järjestöjen toiminnan taloudellisia vaikutuksia: kuinka monen euron arvosta saadaan vaikutuksia, kun toimintaan sijoitetaan yksi euro. SOSTE julkaisi helmikuussa Juha Klemelän kirjoittaman perusteellisen SROI-arviointioppaan.

Opas lähtee arvioinnin tarpeiden ja siihen liittyvien sidosryhmätoimijoiden määrittelystä ja päätyy SROI-herkkyysanalyysien tekemiseen, raportointiin ja tiedon hyödyntämisen pohdintaan. Oppaassa SROI-arvioinnin prosessi kuvataan yksityiskohtaisesti ja sellaisena, jona mallia kehittänyt Social Value UK on sen tarkoittanut tehtävän.

Olemme Juha Klemelän kanssa kouluttaneet järjestöihmisiä käyttämään SROI-arviointimallia. Koulutuksissa ja niiden palautteissa on sanottu, että malli on hyvä, mutta melko työläs. On tullut mieleen, että voisiko jossain kohtaa vähän oikoa. Olisiko se sitten enää SROI-arviointia vai jotain vähän sinne päin?

Tämä pohdinta palasi mieleeni, kun Helsingin Malmilla toimivan Tukiyhdistys Karvisen toiminnanjohtaja Lea Heino kertoi, että he olisivat kiinnostuneita osoittamaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä. Ajattelin, että voisin testata mallia vain täyttämällä Social Valuen UK:n sivuilta löytyvän SROI:n Excel-taulukon Karvisessa kerätyillä asiakastiedoilla.

Panokset selkeitä, hyödyistä puuttuu koottua tietoa

Kävin tapaamassa Karvisen henkilöstöä ja hallituksen edustajaa. Istuimme alas ja koostimme yhdessä tietoa toiminnan mahdollistavista panostuksista, joita ovat STEAn toiminta-avustus ja kaupungilta saatava vuokratuki. Tämä input-puoli oli helppo ja nopea täyttää.

Tämän jälkeen aloimme käydä läpi toiminnan tavoittamien ihmisten määriä ja heidän toiminnasta saamiaan hyötyjä. Tukiyhdistys Karvinen toimii matalankynnyksen periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisiä tulee ja menee. Osa käy usein, osa harvemmin.

Osallistumista seurataan ja kirjataan melko vapaamuotoisesti. Ovella on vihko, johon kävijän toivotaan kirjaavan käyntinsä. Suurin osa tämän tekeekin, mutta eivät kaikki. SROI-arvioinnin näkökulmasta haasteena on se, vaikka on olemassa vuosittainen tieto kirjattujen käyntien määrästä, ei kuitenkaan tiedetä, kuinka monta eri ihmistä käyntejä on kirjannut.

Henkilökunnan ja hallituksen edustajan kanssa keskustellessa toiminnan hyödyt kävivät hyvin ilmi. Kävijät saavat edullisen lounaan, tietokoneen ja internetyhteyden asioiden hoitoon, monipuolisia sosiaalisia suhteita, liikuntamahdollisuuksia ja lukuisia erilaisia keskustelu ja tukiryhmiä muun muassa mielenterveys- ja päihdeasioista. Ne voimaannuttavat ihmisiä ja edistävät heidän arjessa pärjäämistään.

Koettujen hyötyjen ja tuotosten kirjaamisessa Exceliin tuli jälleen haasteita vastaan. Kuten tarkkoja asiakasmääriä ei myöskään tarkkoja yksilökohtaisia hyötyjä  ollut kerätty. Asiakkailta oli toki hyödyistä kysytty, mutta tietoa ei ollut kerätty SROI-arvioinnin edellyttämällä tarkkuudella.

Vaikka kaikkia tarvittavia tietoja ei ollut heti saatavilla, Tukiyhdistys Karvisen ”pika-SROI-analyysissä” luotiin pohjaa heidän tulevaisuuden kustannusvaikuttavuuden osoittamistyölleen. Excel-taulukkoon koottiin alustavasti keskeisimpiä tiedossa olevia toiminnan hyötyjä, mutta niihin liittyviä asiakasmääriä jouduttiin vielä arvailemaan. Samoin laskennassa käytettyjä korvikemuuttujia tai muita palvelujen käyttöön liittyviä hintoja ei vielä tarkastettu tai hyväksytetty. Näistä välittämättä saimme ensimmäisen SROI-arvioinnin taulukkopohjan laadittua.

Euron panos tuottaa yli viisi euroa

SROI:n ydin on siinä, että aikaansaadut tulokset voidaan rahamääräistää ja suhteuttaa toimintaan käytettyihin resursseihin. Näin saadaan ns. SROI-arvo, joka lasketaan jakamalla todennetut rahamääräiset hyödyt toimintaan käytetyillä panoksilla.

SROI-arvo on suhdeluku, joka kertoo, kuinka paljon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä suhteessa siihen käytettyihin panoksiin. Tukiyhdistys Karvisen laskelmissa oli vielä paljon täsmennettävää, mutta ensimmäisen version SROI-arvo oli 5,5 – kun toimintaan sijoitetaan euro, hyöty on 5,5 euroa. Lukua ei kannata liikaa tuijottaa, sillä se elää sitä mukaa, kun tietoja tarkennetaan, mutta se antaa viitteitä melkoisen kannattavasta investoinnista mielenterveyskuntoutujien tukemiseen.

Kirjaa asiakkaita ja hyötyjä

Mitä tästä on sitten opittavissa? Karvisen hyvin pintapuolisen SROI-analyysin laadinta oli periaatteessa helppoa. Tällainen pika-SROI, jossa monessa kohdassa oiotaan suhteessa alkuperäiseen SROI-malliin, jättää monia tärkeitä toimintaa selittäviä vaiheita väliin. Sitä ei oikein voi kutsua SROI-arvioinniksi, mutta silti tällaisenaankin se tuottaa suuntaa-antavaa tietoa siitä, miten ja millä tavalla toiminnan tulosten rahallista arvoa voidaan lähteä avaamaan.

Toiminnanjohtaja Lea Heino totesikin, että jo pika-SROI:n laadinta auttoi heitä huomaamaan, että toiminnalla on merkitystä myös taloudellisesta näkökulmasta. Mallin koostamisessa eteen tulleet haasteet havahduttivat siihen, että omaa työtä ja asiakkaita kannattaa seurata entistä tarkemmin ja systemaattisemmin. Näin saadaan arvioitua myös toiminnan vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä.

Lea Heino totesikin, että vaikka ensimmäinen laskelma perustuu vielä monilta osin puutteellisiin tietoihin, nyt heillä on hyvä pohja, jota voi ajan kanssa lähteä tarkentamaan ja monipuolistamaan.

Ehkä testimme saa ihmiset muissakin järjestöissä kirjaamaan tarkemmin osallistujamääriä sekä toiminnan laajuutta ja hyötyjä ja innostumaan sitten varsinaisesta SROI-analyysista. SROI-koulutukset jatkuvat syyskuussa Helsingissä  ja menetelmää käsitellään myös Arviointifoorumissa toukokuussa. Itse SROI-opas löytyy maksutta SOSTEn verkkosivuilta.

Uskon, että järjestötoiminnan SROI-suhdeluvut ovat yleisesti varsin vaikuttavia. Kunnolla tehdyn analyysin tuloksilla saadaan luotettavia lukuja järjestötoiminnan hyödyistä, joista päättäjätkin toivottavasti innostuvat.

Antti Pelto-Huikko
Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana SOSTEssa vastuullaan muun muassa taloudellinen arviointi.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: