fi | sv | eng

Stärk tvåspråkigheten i din organisation genom att delta i Språktalko

21.11.2016, 13:29

Många organisationer påtalar gärna att de är tvåspråkiga men i verkligheten är det sällan som tvåspråkigheten är verklig och aktiv inom organisationen. Tvåspråkigheten kan i vissa fall ses som ett hot i den meningen att den anses ta bort resurser från annan verksamhet. Inom många organisationer finns det också en hög tröskel för personalen att använda det andra inhemska språket. Tröskeln beror oftast på att man anser att man har för stora brister i själva språkkunskaperna. Det finns helt enkelt många anställda inom organisationerna som anser att de inte har tillräckliga språkkunskaper för att våga använda språket aktivt. Det andra stora hindret är resursbrist; brist på pengar, tid och personal gör att tvåspråkigheten inte får den uppmärksamhet den behöver för att faktiskt fungera utan den blir endast en marginaliserad del av organisationen.

Av dessa orsaker fick Sakari Karjalainen, generalsekreterare för Cancerföreningarna, idéen om träffar och seminarier för att utveckla tvåspråkigheten inom organisationer. Projektet som fick namnet Språktalko startades 2012 av föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum.

Projektet Språktalko utredde tvåspråkighetens betydelse för organisationer och vad speciellt aktiv tvåspråkighet innebär för organisationer. Projektet visade att det inte räcker med att tvåspråkighet är inskrivet i en organisations stadgar om ingen i personalen verkligen använder de båda inhemska språken. Det räcker inte att en organisation ordnar en kurs för personalen i det svenska språket om ingen ser till att personalen kan/får använda det de lärt sig.

Projektet Språktalko avslutades 2014 och efter detta har Språktalko fortsatt som ett nätverk inom SOSTE med SAMS – Samarbetsförbundet inom funktionshinder som samarbetspartner. Det öppna nätverket Språktalko träffas regelbundet under året. Språktalko riktar sig till tvåspråkiga social- och hälsovårdsorganisationer och vill uppmuntra organisationerna att aktivt uppmuntra personalen att prata svenska. Nätverkets målsättning är att främja verklig aktiv tvåspråkighet inom organisationen. Språktalko vill att tröskeln för att använda svenska ska sänkas och ses som en möjlighet och en resurs, inte som ett hot. På nätverksträffarna ger vi möjligheten att tala svenska med andra anställda inom tvåspråkiga organisationer. Vi besöker olika arbetsplatser och får information om hur de aktivt jobbar på två språk inom organisationen.

Såhär säger Erja som är medlem i Språktalko-nätverket om träffarna:
”Sote-järjestöjen Språktalko on älyttömän kiva verkosto: tutustutaan kiinnostaviin paikkoihin ruotsin kielellä, mutta kukin voi käyttää tapaamisissa omaa äidinkieltään, jos ruotsin puhuminen tuntuu hankalalta. Tulkaa suomenkieliset rohkeasti mukaan! Tapaamiset ovat paitsi hauskoja, ne myös auttavat miettimään oman järjestön kaksikielistä toimintaa.”

Nästa träff med Språktalko-nätverket ordnas 1.12.2016 kl.15-17 på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors. Då får vi höra hur ett konstmuseum jobbar på två språk. Vi träffar informatör Timo Riitamaa och för en diskussion med honom. Det finns möjlighet att bekanta sig med utställningen. Vi bjuder på glögg och vill gärna diskutera året som varit och det som är på kommande. Alla är varmt välkomna! Anmälningar via Facebook-evenemanget eller till Maria Helsing-Johansson senast den 25.11.

Maria Helsing-Johansson
specialsakkunnig
SOSTE

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.