fi | sv | eng

Sosiaalisten oikeuksien pilari etenee - kaikki jäsenmaat mukana

30.10.2017, 17:28

Inhimillisempi Eurooppa -blogi

EU:n työ- ja sosiaaliministerit liputtivat sosiaalisten oikeuksien pilarin puolesta työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (23.10.). Globalisaatio, digitalisaatio ja työelämän muutokset ovat väistämättömiä ja ne edellyttävät, että Euroopan on kyettävä varautumaan tuleviin muutoksiin. Miten näihin muutoksiin varaudutaan, määrää työelämän suunnan tulevaisuudessa. Sosiaalisten oikeuksien pilari on yksi varautumiskeino. Se on poliittinen sitoumus, joka ohjaa jäsenmaita, EU:n instituutioita ja takaa kansalaisille enemmän oikeuksia. Pilariin on kirjattu 20 perusperiaatetta, jotka on jaettu kolmeen lukuun: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus.

Komission puheenjohtaja Juncker esitti ajatuksen pilarista ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten. Pilarin ensimmäinen luonnos esiteltiin maaliskuun 8. 2016, minkä jälkeen järjestettiin jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laaja kuuleminen. (SOSTEn vastaus verkkokuulemiseen täällä). Komissio esitteli viime huhtikuussa lopullisen tekstin, johon sisältyy 20 periaatetta ja oikeutta oikeudenmukaisten ja toimivien työmarkkinoiden ja hyvinvointijärjestelmien tukemiseksi. Periaatteet linjaavat suuntaa kohti parempia työ- ja elinoloja kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotus toimielinten väliseksi julistukseksi on tarkoitus allekirjoittaa marraskuussa Social Summit huippukokouksen yhteydessä Göteborgissa.

Ehdotuksen eteneminen julistukseksi ei ole itsestäänselvyys. Matkalla on ollut mutkia ja jotkut jäsenmaat ovat suhtautuneet siihen myös kriittisesti. Myös Suomen vastaamatta jättäminen pilaria koskevaan konsultaatioon on herättänyt ihmetystä. Yleisesti sosiaalisten oikeuksien pilari on nähty hyvänä aloitteena. Sosiaalinen ulottuvuus nähdään tärkeäksi EU:n sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta. Myös pilariin liittyvää sosiaali-indikaattorien tulostaulua on pidetty hyvänä.

Sosiaalisten oikeuksien pilarin käytännön merkitys on monelle kuitenkin epäselvä. Toiset näkevät pilarin strategiana, toiset lähinnä muistutuksena nykyisistä oikeuksista, sillä varsinaisesti uusista oikeuksista ei ole kyse. Pilarin oikeudellinen peruste ja yhteys muihin ohjelmiin ja lainsäädäntöön vaatiikin selkiyttämistä. Myös pilarin velvoittavuudesta on ollut erilaisia kantoja. Samoin siitä, pitäisikö EU:n toimivaltaa laajentaa sosiaaliasioissa. Jos esimerkiksi vähimmäistasot määriteltäisiin, vähimmäisnormeja ja vertailuarvoja voitaisiin soveltaa jäsenmaiden erilaisuus ja kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen. SOSTE on kannattanut vähimmäisnormeja ja muistuttanut, että pilarin periaatteissa olisi huomioitava vahvemmin myös työmarkkinoiden ulkopuolella olevat. Mielestämme hyvinvoivat eurooppalaiset ovat etu eikä haitta ja siksi hyvinvoinnin tulisi olla yksi EU:n kärkitavoitteista tulevaisuudessa, ei ainoastaan globaalin kilpailukyvyn parantaminen.

Osa sosiaalimenoistamme tulisi nähdä hyvinvointitalousajattelun mukaisesti investointeina.

Kaarina Tamminiemi
Erityisasiantuntija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.