fi | sv | eng

Sote-johtajat huolissaan toimeentulon heikentämisestä

10.06.2015, 14:11

Sosiaali- ja terveysjohtajat ovat huolissaan hallitusohjelman päätösten vaikutuksista erityisesti toimeentuloon. Hallitusohjelmaan sisältyvien etuuksien leikkausten ja indeksijäädytysten arvioidaan heikentävän toimeentuloa ja lisäävän tuloeroja.

”Lääkekorvausten leikkaukset. Tämä voi pahimmillaan vähentää kuntalaisten sitoutumista oman terveyden edistämiseen ja lääkehoitoon. Viimesijaisessa toimeentulotuessa voidaan periaatteessa tämä huomioida, mutta toimeentulotuen alikäyttö huomioon ottaen, pidän erittäin ongelmallisena.”

Näin konkretisoi eräs kyselyyn vastannut sosiaali- ja terveysjohtaja hallitusohjelman päätösten negatiivisia vaikutuksia. Eriarvoisuutta lisäävänä nähtiin myös voimakas kajoaminen koulutukseen sekä päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen.

Näkemyksiä hallitusohjelman vaikutuksista hyvinvointiin kerättiin kyselyllä, johon vastasi 31 kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavaa johtajaa. Kyselyyn vastanneet edustavat 84 eri kuntaa.

Yleisarvosana hyvää keskitasoa

Hallitusohjelmaa pidetään melko hyvänä, sillä sosiaali- ja terveysjohtajat antavat sille arvosanan 7 asteikolla 1–10. Sosiaali- ja terveysjohtajat eivät kuitenkaan ole näkemyksissään yksimielisiä.

”Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien johtajien näkemykset hallitusohjelman onnistumisesta vaihtelevat selvästi, sillä arvosanaksi annettiin myös asteikon ääripäitä.”, kuvaa tutkija Tyyne Hakkarainen tuloksia.

Myönteisenä pidetään sääntelyn väljentämistä ja kuntien aiempaa suurempia mahdollisuuksia kokeiluihin. Lisäksi tärkeänä edistysaskeleena pidetään työllisyyttä lisääviä toimia. Työnteon kannustavuuden lisääminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja toimenpiteet osatyökykyisten työllisyyden parantamiseksi tasa-arvon kannalta hyvin merkittäviä.

Sote-uudistukselta odotetaan paljon. Pitkällä aikavälillä se tulee muuttamaan systeemiä merkittävästi. Sosiaali- ja terveysjohtajien mukaan vielä on kuitenkin liian varhaista arvioida päätösten vaikutuksia kuntien palveluiden näkökulmasta.

Laura Kouri