fi | sv | eng

Suomalaista köyhyyttä on vähennettävä määrätietoisella politiikalla

27.05.2017, 14:25

Lauantaina 27.5. Maailma kylässä -festivaaleilla julkaistiin Suomi ja Agenda 2030 -raportti, jossa kerrotaan Suomen nykytilanteesta kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa ja annetaan politiikkasuosituksia kansalliseen päätöksentekoon, kunta- ja maakuntatason työhön sekä kansainväliseen politiikkaan. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelma edellyttää kaikilta maailman mailta kunnianhimoisia toimia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ympäristön tilan ja talouden kestävyyden parantamiseksi – kansallisesti ja kansainvälisesti. SOSTE on työstänyt raporttiin suositukset köyhyyden vähentämiseksi Suomessa.

Suomen nostettava perusturvan tasoa ja satsattava aktiiviseen työvoimapolitiikkaan

Suomi ja Agenda 2030 -raportin suositusten mukaan suomalaisen perusturvan tasoa on nostettava ja ensisijaisten etuuksien tasosta on pidettävä huolta toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseksi. Perusturvaa on myös yksinkertaistettava ja kehitettävä niin, että se huomioi paremmin pirstaleisen työelämän sekä mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen. Asumisen korkea hinta on yksi keskeinen toimeentulovaikeuksien syy, siksi kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon täytyy panostaa. Lisäksi on turvattava kohtuullinen asumistuen taso.


Laajemman mittakaavan talouspolitiikassa työllisyyden parantaminen on otettava tärkeimmäksi tavoitteeksi. Työvoimapalvelujen uudistus on tehtävä asiakaslähtöisesti, turvaten yhdenvertaiset palvelut kaikille. Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on satsattava ja työllisyysmäärärahoja kasvattaa merkittävästi. Järjestöjen rooli työllistämistä edistävien palveluiden tuottajina ja työllistäjinä on tunnustettava.


Laadukkaat palvelut kaikkien saataville, asiakasmaksut eivät saa olla este palveluihin hakeutumiselle

Kuntien ja maakuntien on toteutettava sote-uudistusta konkreettisilla toimilla terveys-ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Laadukkaiden palvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Huono-osaisten erityisryhmien palvelut on turvattava, perustason palveluja vahvistettava sekä panostettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.


Asiakasmaksujen tasot on asetettava siten, että asiakkaan taloudellinen asema ei ole esteenä palveluihin hakeutumiseen. Asiakasmaksujen perimättä jättämistä ja kohtuullistamista koskevan normiston ja sitä toteuttavien käytöntöjen on oltava selkeitä ja yhdenmukaisia.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030

Vuoden 2016 alusta voimaan astunut kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Nämä tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille: valtiolle, kunnille, yrityksille, järjestöille, kouluille, sinulle ja minulle. Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä ympäristön kannalta, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävään kehitykseen.

Suomi ja Agenda 2030 -raportin ovat koonneet yhteistyössä kymmenen järjestöä, joilla on asiantuntemusta käsiteltävistä teemoista. Raportin työstämiseen on osallistunut myös joukko muita järjestöjä. Tänä vuonna käsittelyssä ovat tavoitteet 1 Ei köyhyyttä, 2 Ei nälkää, 3 Hyvä terveys, 5 Sukupuolten välinen tasa-arvo, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita, 14 Vedenlainen elämä sekä vuosittain käsittelyssä oleva tavoite 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Itse raporttiin voit tutustua täällä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi, 040 577 4614, kaarina.tamminiemi@soste.fi
erityisasiantuntija Anna Järvinen, 050 586 5677, anna.jarvinen@soste.fi