fi | sv | eng

Tavoitteena paremmat ja tasa-arvoisemmat palvelut oikeaan aikaan

01.11.2016, 11:15

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys on huolissaan eri väestöryhmien ja alueiden eriarvoisuudesta. Sote-uudistus on välttämätön suunnan kääntämiseksi kohti laadukkaampia ja vaikuttavampia palveluja. SOSTEn näkemyksen mukaan sote-lakipaketissa esitetyt keinot eivät riittävästi tue uudistukselle asetettuja tavoitteita. Palveluverkoston pirstaloituminen on uhka, joka on otettava vakavasti.

"Sosioekonomisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ei onnistu, jos palveluja merkittävästi karsitaan tai asiakasmaksuja nostetaan. Tämä uhka on ilmassa, kun tuottajarakenne hajautuu ja valinnanvapaus lisää tarjontaa ja sen kautta kuluja. Kun samalla tavoitellaan 3 miljardin kustannusten leikkausta", SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo.

Eri palveluntuottajien keskinäinen integraatio on varmistettava, jotta erityisesti paljon sote-palveluja käyttävien ihmisten hoitoketjuista saadaan toimivia. Maakuntien välisen työnjaon ja yhteistyön on toimittava saumattomasti. Myös maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää, koska kunnilla säilyy vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

"On varattava riittävät resurssit sote-palveluiden kokonaisuuden kannalta tärkeisiin, palvelujen kehittämiseen liittyviin hyvinvointi-investointeihin. Maakunnille on annettava toiminnallista ja taloudellista liikkumavaraa kullekin alueelle parhaiten soveltuvien ratkaisujen hakemiseen. Lailla ei tule määrätä tiettyä tapaa järjestää palvelutoiminta, esimerkiksi velvoittaa yhtiöittämiseen", pääsihteeri Kiukas sanoo.

SOSTEn mukaan maakuntastrategiassa on määriteltävä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskanavat. Asukkaat on otettava mukaan erityisesti sote-palveluiden valmisteluun ja kehittämiseen.

SOSTE on antanut lausunnot sote-uudistuksen järjestämislaista ja maakuntauudistuksesta.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

Lue lisää

SOSTEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisuudistukseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

SOSTEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården