fi | sv | eng

Tukea maakunnallisiin strategioihin vaikuttamiseksi

19.09.2017, 09:52

Strategiatyö on maakunnissa meneillään ja käsittelyssä on sosiaali- ja terveysjärjestöille keskeisiä asioita. SOSTEssa on tuotettu materiaalia järjestövaikuttamisen tueksi. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo siirtyy vuodella eteenpäin, vuoden 2020 alkuun. Tästä huolimatta maakunnissa aloitetaan tai on jo aloitettu hallituksen lakiesityksen mukaisten maakunta- ja palvelustrategioiden sekä palvelulupausten valmistelu. 

Maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelustrategioissa sekä palvelulupauksissa linjataan sosiaali- ja terveysjärjestöille keskeisiä asioita. Maakunnallisissa sote- ja maakuntauudistusta valmistelevissa työryhmissä on myös järjestöedustajiaHeidän ja muiden maakunnissa toimivien järjestöjen vaikuttamistyön tueksi on koottu kaikille yhteisiä sosiaali- ja terveysjärjestöjä koskevia maakunta- ja sote-linjauksia ja keskeisiä tavoitteita uudistuksen eri osa-alueilta. Niitä voi hyödyntää maakunnallisessa valmistelutyössä huomioiden oman maakunnan erityispiirteet.

Järjestöillä on uudistuksissa merkittävä asema ja tehtävä kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja eriarvoisuuden vähentämisessä, asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. SOSTEn materiaalissa avataan tarkemmin näitä kaikkia koskevia tavoitteita. 

SOSTEn erityisasiantuntijoiden Jaana Joutsiluoman ja Minttu Ojasen laatimissa materiaaleissa avataan myös maakuntalakiluonnosta ja sitä, mitä ovat maakuntastrategia, sen osana laadittava sote-palvelustrategia ja maakunnan palvelulupaus. 

Sote-palvelustrategiassa muun muassa määritellään, mitä palveluja asukkaille tarjotaan. Maakunnan palvelulupaus taas on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta toteuttasosiaali- ja terveyspalvelut. 

Innokylässä on järjestötoimijoille sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvä työtila. Tilasta löytyy paljon sote-järjestöjen kannalta oleellista tietoa sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä ja se mahdollistaa järjestöjen keskinäisen vuoropuhelun.

SOSTEssa Jaana Joutsiluoma ja Minttu Ojanen ovat mielellään järjestöjen tukena maakunnalliseen sote-vaikuttamistyöhön liittyen.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: