Skip to content

Lastensuojelupalveluista vuoden taidokkain hankinta

13.5.2019 8.30

Järjestöille
Hyvinvoivat ihmisethankintalakiJärjestöilleSosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi Oulun lastensuojelupalveluhankinnan vuoden 2018 taidokkaimpana hankintana. Hankinnassa hyödynnettiin ennakkoluulottomasti nykyisen hankintalain joustovaraa luomalla oma uusi hankintamenettely, dynaaminen toimittajarekisteri.

Menettely mahdollistaa rekisterin vuosittaisen päivittämisen, palvelujen kehittämisen ja siirtymisen vaikuttavuusperusteiseen hinnoitteluun. Rekisteriin pääsevät kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Valinta rekisteriin kuuluvien toimittajien välillä tehdään aina lapsen edun perusteella.

Taidokkaan hankinnan arviointikriteereissä painotettiin muun muassa uudenlaista tapaa hankkia, hyvää vuorovaikutusta prosessin aikana, tulosperusteisuutta, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta.

Hankintalaki mahdollistaa omat sote-hankintamenettelyt

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2016 hankintalaissa. Lain sisällöllistä puolta vahvistettiin lisäämällä siihen velvoitteet huomioida esimerkiksi palvelujen laatu, jatkuvuus ja käyttäjien erityistarpeet. Lain menettelyllistä puolta taas joustavoitettiin vapauttamalla sote-hankinnat lakiin kirjatuista menettelyistä. Hankintayksikkö voi nyt itse päättää, millaista menettelyä se hankinnassaan käyttää, kunhan se noudattaa avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita ja menettely kuvataan selvästi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi ole juurikaan käytetty, vaan hankinnat tehdään pääsääntöisesti vakiintuneita menettelytapoja noudattaen. Koetellut menettelyt ovat varma tapa toimia, mutta lopputulos on usein jättänyt paljonkin parantamisen varaa. Viranomaisten kannattaakin pohtia, miten menettelyjä voidaan kehittää.

Kunnianhimoiselle hankintayksikölle laki antaa paljon mahdollisuuksia. Niihin tarttuminen edellyttää avointa mieltä, valmiutta pitkäjänteiseen työhön ja sen hyväksymistä, että uuden kokeilemiseen sisältyy aina jonkinlainen riski. Oulussa lastensuojelupalveluista tehtiin ensin perusteellinen asiakasanalyysi ja ryhdyttiin sen jälkeen päättäväisesti hankintaan.

Hankinta valmisteltiin laajalla yhteistyöllä

Täsmennettäköön, että kyseessä oli maakunnallinen yhteishanke eli koko Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteinen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluhankinta. Tavoitteena oli saada yhtenäiset lastensuojelupalvelut koko maakuntaan. Alueen lastensuojelulaitoksiin on sijoitettuina lapsia useista kunnista ja heidän muuttuvien tarpeidensa kannalta järjestelmän yhtenäisyys on eduksi.

Laajan viranomaisrintaman (mukaan lukien lastensuojelun työntekijät) lisäksi valmisteluun otettiin mukaan palveluntuottajat avoimen markkinavuoropuhelun, työpajojen ja hankinta-asiakirjojen kommentoinnin kautta. Tapaamisia järjestettiin myös muiden sidosryhmien kanssa. Valmistelussa pyrittiin siihen, että tuleva menettely ei sulkisi markkinoita eikä lukitsisi palveluratkaisuja vuosikausiksi vaan antaisi mahdollisuuden kehittää palveluja ja päivittää sopimuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tuloksena uutta luova ratkaisu

Ratkaisuksi saatiin ”tilaajan itsensä suunnittelema, hankintalain periaatteiden mukainen, kaksivaiheinen puitejärjestelyn kaltainen dynaaminen hankintamenettely, johon tarjoajaehdokkaat voivat hakeutua mukaan perustamisvaiheessa sekä vuosittain tammikuussa”.

Kuulostaa hienolta, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Dynaaminen toimittajarekisteri on eräänlainen hybridi, johon on poimittu perinteisen puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän parhaita puolia höystettyinä joillakin muiden hankintamenettelyjen piirteillä. Siinä on onnistuttu yhdistämään muuttuvan markkinatilanteen huomioiminen ja mahdollisuus palvelujen jatkuvaan kehittämiseen. Hankinta ei betonoi palveluja vuosikausiksi, vaan uusia tuottajia voidaan ottaa mukaan ja palvelujen sisältöjä ja ehtoja päivittää tietyissä rajoissa vuosittain.

Mukaan voidaan ottaa myös vaikuttavuuden arviointia ja siihen perustuvaa hinnoittelua. Voidaan esimerkiksi hyödyntää bonus-sanktiomekanismia, jossa mittarina käytetään lasten onnistumista koulunkäynnin loppuun saattamisessa. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet lastensuojelun asiakkaiden tarpeet. Myös yksittäisiä hankintoja koskevat ratkaisut tehdään niiden perusteella. Tarkoitus on saada aikaan vaikuttavia palveluja.

Mahdollisuuksien hyödyntämisestä mallia muillekin

Kokonaisuudessaan menettely vaikuttaa erittäin onnistuneelta. Aika näyttää, miten se toimii käytännössä. Se ei ehkä ole täydellinen – mikäpä tässä maailmassa olisi –, mutta sitä voidaan tarvittaessa kehittää edelleen. Olennaista on, että menettelyä valmisteltaessa on keskitytty hankintatoimen rajoitusten sijaan sen mahdollisuuksiin. Jo yksinomaan tästä syystä hankinnalle annettu palkinto on ansaittu.

Oulua ja muita Pohjois-Pohjanmaan kuntia onkin kiitettävä siitä, että ne ovat lähteneet rohkeasti ja päämäärätietoisesti toteuttamaan hankintasääntelyn tarkoitusta: sitä, että markkinoilta saataisiin palvelujen käyttäjille mahdollisimman hyvät palvelut kilpailukykyiseen hintaan. Tässä hankinta voi toimia esimerkkinä muille.

Tarkempia tietoja palkitusta hankinnasta

Koska tässä kirjoituksessa ei ole mahdollista paneutua yksityiskohtiin tämän syvemmin, suosittelen lämpimästi kaikkia hankinnoista kiinnostuneita tutustumaan Kuntaliiton sivuilta löytyvään lisätietoon: Kunta.tv:n Miten välttää karikot hankintaprosessissa? -seminaarin kahdessa esityksessä käsitellään Oulun palkittua hankintaa. Katso ”Esittelyssä Vuoden 2018 taidokkain hankinta -kilpailun finalistit” -esityksestä Oulun sosiaalijohtajan Arja Heikkisen osuus, joka alkaa noin kohdassa 9:50. Toisessa, ”Outi Tarvainen” -esityksessä Oulun hankintasuunnittelija Outi Tarvainen esittelee dynaamisen toimittajarekisterin ja kertoo miten se toimii. Outi Tarvaisen esityksen diat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

8.7.2021 12:15

Sote-uudistus etenee kohti toimeenpanoa – järjestöillä edessä vaikuttamisen syksy

Sosiaali- ja terveyspalvelut Mennyt kevät on ollut vilkasta aikaa sote-vaikuttamisen kentällä. Järjestöjen sote-muutostuki on tehnyt omaa työsarkaansa tunnetuksi muun muassa valtakunnallisilla foorumeilla ja SOSTEn järjestöverkostoissa. Muutostuen koordinaation väki on tavannut sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä, jotka vastaavat sote-uudistuksen toimeenpanon alueellisesta valmistelusta. Muutostuesta on myös edustus esimerkiksi yhdyspintojen valmisteluryhmässä, minkä lisäksi koko muutostuen joukkue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Työkykyohjelman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väen kanssa. Aluetyön rooli kasvaa, järjestöjen ja julkisen yhteistyössä vielä parannettavaa Sote-uudistus meni […]

Blogi

29.6.2021 09:00

Käsitteillä on väliä – tarveharkinnan voi ymmärtää monella tavalla

Sosiaaliturvauudistus Sosiaalibarometri 2021:ssä selvitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, miten asumistukijärjestelmää pitäisi uudistaa. Näkemyksiä kysyttiin sote-johtajilta, Kelan esihenkilöiltä ja sosiaalityöntekijöiltä. Heiltä tiedusteltiin näkemyksiä erilaisiin väittämiin koskien muun muassa asumistuen tasoa, tuen yksilökohtaiseksi muuttamista ja asumistuen tulorajojen nostamista. Yksi väittämistä kuului ”Asumistukeen tulisi lisätä tarveharkintaa”. Etuuksissa tarveharkinnalla tarkoitetaan niitä kriteerejä, joiden perusteella etuus myönnetään. Esimerkiksi hakijan omat, puolison tai […]

Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

23.6.2021 12:15

Nukkuvien puolue voitti kuntavaalit. Mitä on käymässä demokratialle?

Kuntavaalit Kuntavaalit käytiin korona-ajan vaaleina, kertaalleen siirrettyinä. Ajankohdaksi valikoitui kesäkuinen sunnuntai. Osalle puolueista vaalien siirto antoi mahdollisuuden kasvattaa ehdokasmääriään. Tulosten perusteella vaaleissa nähtiin oikeisto-vasemmistoblokin välinen taistelu, joka päättyi kokoomuksen voittoon. Hallituspuolueiden suosio laski ja oppositiopuolueet paransivat kannatustaan. Ylivoimaisesti suurin voittaja oli kuitenkin nukkuvien puolue. Kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli sodan jälkeisen historian huonoin, 55,1 prosenttia. Luku on pysäyttävä. […]