fi | sv | eng

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkein yhteistyötaho. Yhdistyksistä 72 prosentilla on jotakin säännöllistä yhteistyötä kuntien, useimmin sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kanssa.

Järjestöt voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon. Järjestöt edustavat potilasryhmiä, joiden ääni saattaisi jäädä kuulematta; eri tavoin vammaisia, sairaita, päihdeongelmaisia tai muita erityisryhmiä.

Järjestöt kokevat kuntien suhtautumisen järjestöihin pääasiassa hyväksi ja arvostavaksi (Järjestöbarometri 2014). Järjestöissä kuitenkin arvioidaan, että kunnissa suhtaudutaan selvästi positiivisemmin järjestöihin vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja yhteisöllisyyden rakentajina kuin vaikuttajina tai strategisina kumppaneina.

Jaa kuva Facebookissa

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on kuitenkin merkittävä rooli palvelujen ja tuen tuottajana sekä uusien tuen muotojen kehittäjänä. Järjestöt ovat merkittävä innovaattori suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tavoitteellista kumppanuutta

Sote-uudistus vaikuttaa kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön monella eri tavalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, tuotantoa ja rahoitusta ollaan siirtämässä uusille itsehallintoalueille samalla, kun hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät olisivat edelleen jäämässä kuntien vastuulle. Nämä muutokset koskettavat sosiaali- ja terveysjärjestöjä eri tavoin, riippuen siitä, minkälaisesta toiminnasta järjestössä on kysymys - tuottaako järjestö palveluja, toimiiko se jäsentensä äänitorvena tai toimiiko se vapaaehtoisvoimin vertaistukea tarjoten.

Joka tapauksessa on selvää, että järjestöjen ja kuntien suhteet muuttuvat sote-uudistuksen toteutuessa enemmän kuin vuosikymmeniin. SOSTEn tehtävä on olla eturivissä hahmottamassa näitä muutoksia ja vahvistamassa järjestöjen toimintaedellytyksiä. SOSTE tekee tässä tiivistä yhteistyötä myös Kuntaliiton kanssa.

SOSTE tekee yhteistyötä sekä kaupunkien ja kuntien että maakuntaliittojen kanssa. Yhteistyössä korostuu järjestöjen etujen valvominen, toimintaedellytysten tukeminen ja tiedon lisääminen järjestötoiminnasta.

SOSTE toteuttaa eri alueilla mm. yhteistyöfoorumeita, joissa kohtaavat kaikki alueilla toimivat asiantuntijat: järjestöt, Raha-automaattiyhdistys ja kaupunkien hyvinvointityöstä vastaavat. Foorumien tavoitteena on yhteistyön kehittäminen ja paikallisten järjestöjen toiminnan tukeminen. Yhteistyöfoorumeissa lisätään kaupunkien ja Rayn tietoa alueilla toteutettavista hankkeista ja muusta järjestötoiminnasta sekä tuetaan avointa tiedonkulkua sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

Sote- ja aluehallintouudistuksen myötä lakisääteisten sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy pois kuntien vastuulta maakunnille. Kuntien tehtävänä on kuitenkin edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kunnat ja järjestöt ovat kautta historian edistäneet kuntalaisten hyvinvointia erilaisilla toimillaan. Kaikkein parhaita hyvinvointia edistäviä toimintamalleja syntyy aidolla ja syvällisellä kunnan ja järjestöjen kumppanuudella. Tällainen kumppanuus ei kuitenkaan synny itsestään. SOSTE edistää kehittämis- ja vaikuttamistyöllä kumppanuutta, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Resurssien ja rakenteiden varmistaminen: järjestöt tarvitsevat hyvinvoinnin edistämistyöhönsä avustuksia ja tiloja.
  • Osallistaminen: järjestöt edustavat heikoimmassakin asemassa olevia kuntalaisia laajasti.
  • Koordinointi: Esim. kunnan hyvinvointikoordinaattori kokoaa alueen hyvinvointia edistävät tahot yhteisen kumppanuuspöydän ääreen koordinoimaan yhteisen tavoitteen saavuttamista.
  • Yhteiskehittäminen ja yhteistoteuttaminen: Kunnalla ja järjestöllä on samoja tavoitteita ja kohderyhmiä. Yhdessä kehitetyt ja toteutetut aivan uudenlaiset toimintamallit tuovat aivan uudenlaisia tuloksia.
  • Hyvinvointiketjut: Kuntalaisen hyvinvointi koostuu pääosin muusta kuin sote-palveluista. Kuntalaisen hyvinvointia tuleekin tarkastella hänen kannaltaan saumattomana kokonaisuutena, jossa toteuttaja-taho ja sektoriraja-aidat menettävät merkityksensä.

Katso Youtube-tallenne SOSTEn ja Kuntaliiton 5.4.2017 järjestämästä keskustelutilaisuudesta Järjestöjen toimintaedellytykset tulevaisuuden kunnassa.Ota yhteyttä

Marjo Riitta Tervonen

erityisasiantuntija

050 592 2802

järjestöjen palvelutoiminta, järjestö-kunta –yhteistyö

SOSTEblogissa

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

Lue lisää

Kokemustieto Oulun hyvinvointikertomukseen.

Lue lisää


Julkaisut

Järjestöissä tiedetään mitä kuntalaiset tarvitsevat.

Lue lisää

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä. Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön.

Lue lisää