fi | sv | eng

Työelämä 2020 kannustaa työpaikkoja uudistumisen polulle

to 13. lokakuuta 2016 12.08.00

Työelämä 2020 -hankkeessa kuljemme kohti visiotamme ”Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020”. Perille pääseminen edellyttää, että työpaikat uudistavat ja kehittävät toimintaansa. Elämme työelämän murrosvaihetta, jossa perinteinen jatkuva kehittäminen ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan myös laaja-alaisempaa uudistumista. Vahvoina muutoksen ajureina ovat väestön ikääntymisen lisäksi myös globalisaatio ja digitalisaatio. Muutosajurit vaikuttavat eri tavalla eri työpaikoilla, mutta varmaa on, että kukaan ei voi niiltä täysin suojautua. Käsillämme oleva työelämän murrosvaihe edellyttää meiltä jokaiselta rohkeaa uudistumiskykyä – pelkkä sopeutumiskyky ei riitä. Omaa toimintaa on siis päivitettävä tulevaisuuden tarpeisiin.

Vision saavuttamiseksi emme jätä työpaikkoja oman onnensa varaan. Meidän tehtävänämme on kannustaa ja innostaa työpaikkoja uudistumisen polulle. Työelämän kehittämisessä meillä on hyvät perinteet ja mahdollisuudet. Haasteeksi on usein koettu se, että tarjolla oleva työelämäosaaminen ei aina välity työpaikkojen käyttöön. Tästä näkökulmasta Työelämä 2020 -hankkeen tärkeänä tehtävänä onkin kaventaa kuilua kehittämistarpeen ja -tarjonnan välillä. Tätä tehtävää on toteuttamassa laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu tällä hetkellä yli 60 työelämän kehittäjäorganisaatiota, 15 alueverkostoa sekä toimialaverkosto. Kaikilla on omat kanavansa tavoittaa työpaikkoja ja tukea heitä heidän omista lähtökohdistaan. Työpaikoille tarjotaan tietoa, palveluita, työkaluja ja vertaistukea. Verkostotyötä tukevat viestinnälliset toimenpiteet sekä Yritys-Suomen verkkopalveluun kootut työelämäpalvelut.

Työelämän kehittämisen saralla tapahtuu tällä hetkellä paljon. Työllisyydelle ja kilpailukyvylle pyritään luomaan mahdollisimman hyvät puitteet esimerkiksi lainsäädäntöä ja palvelurakenteita päivittämällä. Näin pystytään vastaamaan myös työelämän ajankohtaisiin ja tuleviin tarpeisiin. Työelämä 2020 -hankkeessa keskitymme työpaikoilla tapahtuvaan kehittämistyöhön. Monilla työpaikoilla tehdään jo paljon hyvää kehittämistyötä. Nämä työpaikat toimivat erinomaisina esimerkkeinä ja innostajina muille, vastaavaa kehittämistä suunnitteleville työpaikoille. Myös meneillään olevat toimialaohjelmat toimivat hyvän työelämän lähettiläinä. Niissä syntyneet tulokset ovat hyödynnettävissä myös yli toimialarajojen.

Työelämäkehittämisen sisällöllinen kirjo on laaja. Työelämä 2020 -hankkeessa pyritään erityisesti painottamaan niitä asioita, joilla on suurin vaikutus työelämän uudistumiseen työpaikoilla. Näitä ovat:

  • innostuksen, jatkuvan parantamisen ja innovaatiotoiminnan johtaminen
  • kokeilevat ja uutta synnyttävät toimintatavat
  • uuden, digitaalisen toiminnan edellyttämä osaaminen
  • yhteistyöhön, luottamukseen sekä hyvinvointiin perustuva toimintakulttuuri.

Nämä painotukset tulevat ohjaamaan myös hankkeen ideariihipäivää lokakuussa. Tavoitteemme on saada verkostossa mukana olevia tahoja ideoimaan ja luomaan sisältöä ensi vuoden toimintasuunnitelmiin. Matka Euroopan kärkeen kuljetaan yhdessä afrikkalaisen sanalaskun mukaan: "Jos haluat kulkea kovaa, mene yksin. Jos haluat kulkea kauas, mene yhdessä."

Margita Klemetti
hankejohtaja
Työelämä 2020

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Elinvoimaa alhaalta ylöspäin

Livskraft nerifrån upp

Uudenlainen julkinen hallinto syntymässä Suomeen