Skip to content

Järjestöjen hyvä hallinto

Järjestöoppaan Järjestöjen hyvä hallinto -osio kokoaa ajankohtaista tietoa järjestöjen hallinnossa huomioitavista suosituksista ja velvoitteista sekä yleistä tietoa järjestötoiminnan pelisäännöistä, kuten miten toimitaan yhdistyksen hallituksessa ja jäsenkokouksissa.

Artikkelit

Artikkeli

Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus

Järjestöopas Vuonna 2015 valmistunut Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus sisältää järjestöjen yhdessä laatimat pelinsäännöt sille, miten toimitaan yhdistyksen hallituksessa, jäsenkokouksissa ja jäsenviestinnässä. Hyvä hallintotapa -suositus täydentää yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia. Tavoitteena on auttaa yhdistyksen jäseniä, hallituksen jäseniä ja toimistohenkilöitä löytämään sellaiset yleisesti hyväksytyt toimintatavat, jotka edistävät avoimuutta, luottamusta, sitoutumista ja onnistumista yhdistyksen toiminnassa. Suosituksen tavoite ja soveltaminen Yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia […]

Artikkeli

Henkilötietojen käsittely järjestöissä 

Järjestöopas EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen ja asetusta täydentää tietosuojalaki. Yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa tietosuojalaki muodostaa henkilötietojen käsittelyn yleislain, joka täydentää muuta alakohtaista yleislainsäädäntöä (mm. julkisuuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä) sekä erityislainsäädäntöä (esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sääntely).  Uuden sääntelyn myötä yhdistysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden on käsiteltävä entistä huolellisemmin esimerkiksi jäsenistä, asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä […]

Artikkeli

Sopimuskäytännöt 

Järjestöopas Sopimus on ennen kaikkea sopimuskumppaneiden yhteistyön väline. Sopimusten merkitys kuitenkin korostuu usein silloin, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan tai kun sopijapuolet ovat erimielisiä siitä, mitä on sovittu.  Paras tapa välttyä myöhemmiltä tulkintaerimielisyyksiltä esimerkiksi lisälaskutuksen perusteista ja menettelyistä, onkin sopia asioista mahdollisimman yksiselitteisesti etukäteen kirjallisella sopimuksella. Huolellisella sopimusten laatimisella voidaan ennaltaehkäistä riitoja sekä hallita sopimuksiin […]

Järjestöhommissa-blogista

Blogi

8.4.2019 17:00

Saavutettavuuslaki velvoittaa myös järjestöjä 23.9.2019 lähtien

Järjestöille Verkko- ja mobiilipalveluja koskeva saavutettavuuslaki, viralliselta nimeltään laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, tuli voimaan 1.4.2019. Lakia pitää soveltaa portaittain 23.9.2019 alkaen. Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja kansallista sääntelyä digitaalisten palvelujen tarjoamiseen. Laki edistää näiden palvelujen yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia ja parantaa esimerkiksi vammaisten ja iäkkäiden ihmisten mahdollisuutta käyttää verkko- ja mobiilipalveluja. Yhdenmukaisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja turvallisuutta Laki sisältää […]

Blogi

19.3.2019 10:00

Rahankeräyslaki hyväksytty eduskunnassa 7.3.2019

Järjestöopas Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 rahankeräyslain. Uusi rahankeräyslaki on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on uuden lain mukaan joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädettäisiin eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä sekä vaalikeräyksistä, joihin ei tarvitsisi hakea lupaa tai joista ei tarvitsisi tehdä ilmoitusta. Rahankeräyslupa myönnetään toistaiseksi voimassa […]

Blogi

19.12.2018 14:11

Nettisivujen saavutettavuusvelvoite myös järjestöille

Järjestöille Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys, jolla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi eli direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki, mukaan lukien vammaiset henkilöt, pystyvät niitä käyttämään. Asia on tärkeä, sillä on arvioitu, että saavutettavuuden kannalta pelkästään erityisryhmiin kuuluu jopa 20 prosenttia suomalaisista. Lisäksi monilla ikäihmisillä on samanlaisia pulmia verkkosivuja käyttäessään. […]

Blogi

21.5.2018 13:07

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet yhdistystoiminnassa

Sote-järjestöt Onko yhdistyksen jäsenyys sopimus? Vai perustuuko jäsenten henkilötietojen käsittely lakisääteisen velvoitteen lisäksi esimerkiksi yhdistysviestintää ja jäsenpalveluja toteutettaessa oikeutettuun etuun? vai molempiin? Minkälaiseen henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan rekisteröidyn suostumus?  Pitääkö uutiskirjeen tilaajilta kysyä uudestaan haluavatko edelleen aikaisemmin itse tilaamansa kirjeen? Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat kuten muutkin organisaatiot ovat valmistautuneet tietosuoja-asetuksen voimaan tuloon tiiviisti viime kuukaudet. Yhdistyksissä […]

Blogi

23.4.2018 15:00

Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan pian

Sote-järjestöt Tietosuoja-asetus (GDPR) tulee automaattisesti suoraan sovellettavaksi lainsäädännöksi 25.5.2018 alkaen kaikissa EU-maissa. Asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain sekä muun erityissääntelyn lisäksi Tietosuojavaltuutettu ja EU:n tietosuojaryhmä antavat ohjeita asetuksen soveltamisessa. Tietosuojavaltuutetun www-sivuja onkin hyvä seurata säännölliseksi. Valtuutettu julkaisee malleja ja ohjeita asetuksen soveltamisesta. Seuranta kannattaa antaa tietosuojavastaavan / tietosuojasta vastaavan henkilön tehtäväksi. Tässä kootusti muutamia huomioitavia asioita […]

Uusimmat tapahtumat

Seminaari
13.4.2021 9.00 - 14.00

SOSTEtalk! 2021

SOSTEtalk!

Seminaari
14.5.2020 14.00 - 15.00

Yhdistysten vuosikokoukset etänä – Case Suomen Ladun kevätkokous

Kansanterveys