Skip to content

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Järjestöopas
Järjestöopas

Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”.

Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava toiminnan jatkuvuus pitkän aikavälin suunnitelmalla eli strategialla. Strategiaa tarvitaan, koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tarjoaa sekä mahdollisuuksia että luo uhkia järjestön tai yhdistyksen toiminnalle.

Strategia polkuna tulevaisuuteen

Strategia on

  1. kuvaus suunnitelmasta, joka
  2. sisältää joukon tavoitteita, jotka
  3. ovat valintoja sen suhteen
  4. mihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin järjestö keskittyy ja
  5. miten se käyttää resurssejaan tavoitteiden toteuttamiseksi
  6. pitkällä aikavälillä.

Strategian voi määritellä myös kielikuvan avulla, jolloin se on tekojen polku toiminta-ajatuksesta tavoiteltuun tulevaisuuteen (visioon) tietyssä toimintaympäristössä. Se on sekä kartta että kompassi matkalla kohti elinvoimaista ja menestyksekästä tulevaisuutta.

Perustehtävä on järjestön toiminnan kivijalka, kuvaus sen olemassaolon tarkoituksesta. Kirkas perustehtävä on välttämätön ehto onnistuneelle strategialle. Tavoiteltu tulevaisuus (visio) voi koskea laajasti yhteiskuntaa tai kohdennetummin järjestöä ja sen toimintaa. Toimintaympäristö luo järjestön toiminnalle puitteet, jotka on huomioitava strategian laatimisessa.

Perinteinen järjestötoiminta haastetaan

Kansalaistoiminnan kirjo on mahtava. Yli satatuhatta yhdistystä ja järjestöä toteuttavat jäsenilleen merkityksellistä asiaa, esimerkiksi vertaistukea, harrastamista, vaikuttamista elinympäristöön, ammatillista identiteettiä, yhteiskunnallista vakaumusta, koulutusta ja sivistystä. Vaikka toiminnan kirjo on laaja ja erityispiirteitä riittää, kohtaavat kaikki järjestöt samoja toimintaympäristön muutoksia mahdollisuuksineen ja uhkineen.

Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ovat viime vuosina olleet myllerryksessä. Väestö ikääntyy, huoltosuhde muuttuu epäedulliseksi ja julkiset menot kasvavat. Työikäinen väestö keskittyy kasvukeskuksiin. Sote-uudistus muokkaa hallinnon rakenteita ja kuntien roolia. Kuntien taloudellinen tilanne on entistä haastavampi. Nämä muutokset vaikuttavat olennaisella tavalla järjestöjen asemaan ja toimintaedellytyksiin.

Uudet sukupolvet omaksuvat uusia toimintatapoja, esimerkkeinä osallistaminen ja joukkoistaminen, itseohjautuvuus ja omaehtoisuus sekä tutkiva oppiminen ja kokeileminen. Nämä tavat toimia haastavat perinteisen järjestötoiminnan muodot. Vapaaehtoisten määrät ovat pysyneet ennallaan, osallistumisen laatu on kuitenkin muuttunut. Pitkäjänteistä sitoutumista löytyy edelleen, mutta sen rinnalle on tullut projektimaista ja kertaluontoista osallistumista. Jäsenten ja sidosryhmien odotukset toimintaa kohtaan näyttävät kasvavan, laadukkuutta odotetaan kaikelta toiminnalta.

Näe kauas – katso lähelle

Järjestöjen arki on usein asiasta toiseen juoksemista ja tulipalojen sammuttamista. Aika ja resurssit menevät perustehtävien hoitamiseen. Toimintaympäristön muutosten analysoimisen ja toiminnan kehittämisen jää vähemmälle huomiolle. Jokaisessa järjestössä tarvitaan ennakoivaa strategista johtamista. Strateginen johtaminen tarkoittaa olennaisten ja epäolennaisten asioiden erottamista, laajan kuvan hahmottamista ennen yksityiskohtiin menemistä, ajattelua ja näkemyksellisyyttä ennen toimintaa ja tekoja.

Strateginen johtaminen muodostaa syklin, jossa luodaan tilannekuva objektiivisella analyysilla, analyysin pohjalta asetetaan kohdennetut tavoitteet, tavoitteet toteutetaan kyvykkäällä toimeenpanolla, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja arvioinnista saadaan palautetta strategiseen johtamiseen.

Strategian analyysivaiheessa on tärkeää erotella se, miten asiat ovat (tosiasiat) ja miten niiden pitäisi olla (tavoitteet). Vaarana on hypätä liian aikaisin johtopäätöksiin siitä, miten asioiden halutaan olevan tulevaisuudessa. Analyysi järjestön omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä on tehtävä ’kylmän viileällä’ harkinnalla. Johtopäätösten kohdalla taas tarvitaan rohkeutta tehdä valintoja siitä, mihin järjestö keskittyy pitkällä aikavälillä.

Vasta kyvykäs toimeenpano ratkaisee strategian mielekkyyden ja toimivuuden. Tosissaan tehty strategia johtaa järjestön päätöksentekoa ja vaikuttaa arjen tekemiseen. Järjestön strateginen johtaminen jää puolitiehen, jos missään vaiheessa ei palata strategian toteutumisen arviointiin. Vasta palaute strategisten tavoitteiden saavuttamisesta antaa johdolle tukevan pohjan tehdä (johto)päätöksiä siitä, jatkaako järjestö valitussa suunnassa vai pitääkö suuntaa muuttaa.

Strategia yhdistää

Parhaimmillaan strategia on enemmän kuin pelkkä suunnitelma, se on koko järjestöä yhdistävä sidos. Siihen kiteytyy jaettu käsitys järjestön olemassaolon perustelusta ja sen identiteetistä, siis käytännössä toiminta-ajatuksesta tai perustehtävästä. Hyvä strategia sisältää ajantasainen tilannekuvan järjestön toiminnasta ja selkeän kuvauksen toiminnan tavoitteista.

Järjestöjen johtaminen on viime kädessä arvojohtamista. Toiminnan ytimessä on se arvokas ja merkityksellinen asia, joka saa ihmiset liikkeelle, osallistumaan ja vaikuttamaan. Tätä ydintä järjestö tai yhdistys ei saa hukata missään olosuhteissa. Strategia on väline merkityksellisen asian elinvoimaisuuden varmistamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.6.2020 11:30

Onneksi on joku – kampanja tekee järjestöt näkyväksi

Järjestöille SOSTE kutsuu kaikki sosiaali- ja terveysalan järjestöt mukaan viestimään yhteisen Onneksi on joku -sateenvarjon alla. Tavoitteena on, että Onneksi on joku -viesti tavoittaa kaikki Suomessa tämän vuoden aikana. Poikkeuksellinen kevät 2020 on heikentänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituspohjaa. Samaan aikaan sote-järjestöjä ja niiden tarjoamaa tukea ja apua tarvitaan jopa entistä kipeämmin. Juuri nyt pitää tehdä […]

Uutinen

12.2.2020 09:00

Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

Järjestöille Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta. Vaikka […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Kansalaisyhteiskunta Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]