Skip to content

Toiminnan vaikuttavuus

Järjestöopas
Järjestöopas

Vaikuttavuudesta ja vaikutusten osoittamisesta puhutaan yhä enemmän. Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset. Vaikutusten arviointi ja mallintaminen on sitä, että mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia. Vaikuttavuutta pohdittaessa vastaan tulee joukko käsitteitä ja ymmärrys näiden käsitteiden sisällöstä voi myös vaihdella.

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuutta arvioitaessa on pystyttävä määrittämään toiminnan tulostavoitteet ja sen jälkeen arvioimaan luotettavasti, miten toiminnalla on pystytty ne saavuttamaan. Haasteellista vaikuttavuuden arvioinnissa muun muassa se, että pystytään eristämään juuri toiminnan vaikutus kohderyhmässä tapahtuvaan muutokseen. Erilaiset koe- ja vertailuasetelmat ovat arviointitutkimuksen välineitä vaikuttavuuden osoittamisessa. Käytännöllisemmässä kehittävässä arvioinnissa toiminnan mekanismien ja vaikutussuhteiden kuvaaminen on raskaita tutkimusasetelmia perustellumpi tapa arvioida vaikuttavuutta.

Vaikuttavuusketju

Yksi kehittävän arvioinnin menetelmä vaikutusten osoittamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin on vaikuttavuusketju.  Vaikuttavuusketjussa vastataan yleensä seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Mikä on tarve eli mihin yksilölliseen tai yhteiskunnalliseen haasteeseen vastataan?
  • Mikä on tavoite, ketä tavoite koskettaa ja millä aikavälillä? Vaikka tarve ja yhteiskunnallinen ongelma olisi suuri, tavoitteen on oltava realistinen. Tavoitteen pitää olla saavutettavissa ja mitattavissa.
  • Millä resursseilla tavoitteeseen päästään eli mikä on toimintaan laitettava panos?
  • Mitä toimenpiteitä tehdään ja mitä tuotoksia eli konkreettisia asioida saadaan aikaan?
  • Saavutetaanko asetettuja tavoitteita eli mitä tuloksia saadaan aikaan? Mikä muuttuu toiminnan seurauksena? Miten kohderyhmän toiminta, osaaminen ja kyvykkyys, mahdollisuudet, tilanne, ihmissuhteet tai hyvinvointi muuttuu?
  • Mitä vaikutuksia tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä? Jos muutokset ovat kestäviä, miten ne heijastuvat laajemmalle yhteisöihin tai koko yhteiskuntaan?
  • Miten toiminnan kohteena oleva osa yhteiskuntaa muuttuu? Lieventyikö alkuperäinen tarve toiminnan seurauksena? Tämä kuvaa toiminnan vaikuttavuutta.

Vaikuttavuusketju antaa työkaluja sekä vaikutusten, vaikuttavuuden että taloudelliseen arviointiin, koska se tekee näkyväksi niin tavoitteet, muutokset kuin käytetyt panoksetkin (resurssit). Vaikuttavuusketju on myös hyödyllinen työväline toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Mittaaminen

Vaikutusten mallintamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan tietoa. Muutosten voidaan osoittaa toteutuneen, kun tavoitteiden tueksi on mittaristo, jonka avulla tietoa tuloksista kerätään. Parhaimmillaan samaa asia selvitetään useista eri lähteistä ja käytössä on määrällisiä, laadullisia, subjektiivisia ja objektiivisia mittareita. Usein tyydytään mittaamaan vain toimintaa ja sen tuotoksia ja vaikka sitäkin tarvitaan, se ei ole vielä riittävää vaikuttavuuden arvioimiksi. Lisää tietoa mittaamisesta ja vaikuttavuusketjusta löytyy Hyvän Mitta -hankkeen materiaaleista.

Taloudellinen arviointi

Taloudellisessa arvioinnissa toiminnan kustannuksia ja aikaansaatuja muutoksia arvioidaan systemaattisesti ja yhdistetään. Taloudellisen vaikuttavuuden osoittaminen edellyttää tarkempaa ja syvempää käsitystä muutoksista sekä käytetyistä panoksista toiminnan mallinnuksen pohjalta. SROI eli Social Return on Investment -menetelmä on yksi vaihtoehto toiminnan kustannusten ja hyötyjen arviointiin. Siinä kustannusten lisäksi myös hyödyt arvotetaan rahamääräisesti. SOSTE on toimittanut oppaan, joka esittelee menetelmän perusteet ja johdattelee yleisemmin taloudellisen arvioinnin maailmaan. Lue lisää Sosten SROI-oppaasta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Mitä haasteellisemmasta ja monimutkaisemmasta muutoksesta on kyse, sitä enemmän tarvitaan monipuolisia ja monitasoisia keinoja. Jotta kompleksisessa ympäristössä voidaan saada aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tarvitaan eri toimijoiden yhteistoimintaa yhteisen päämäärän eteen. Tätä voidaan kutsua vaikuttavuuden ekosysteemiksi, jossa vaikutuskehät muodostavat useiden tekojen ja panosten verkoston. Lue lisää Sitran Vaikuttavuuden askelmerkit -oppaasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa

Järjestöopas Yhdistyksessä toimitaan yhdessä toisten samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Päätösvalta yhdistyksen toiminnasta kuuluu jäsenille. Erilaiset kokoukset ovat välineitä tehdä päätöksiä yhteisistä linjauksista, valinnoista, tavoitteista, taloudesta ja jäseniä kiinnostavan toiminnan organisoimisessa. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset ovat päätöksentekopaikkoja, joissa jäsenet pääsevät kertomaan oman mielipiteensä ja kuulemaan muiden mielipiteitä yhdessä päätettävistä asioista. Vuosikokousten lisäksi yhdistyksissä on myös muita kokouksia, esimerkiksi […]

Artikkeli

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset

Avustusjärjestelmä Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Valtion budjetissa olevaa määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tarkoituksia ovat Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistäminen Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (STEA-avustus) Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia […]

Uutinen

24.11.2020 12:00

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatussa Järjestöopaassa nyt myös vapaaehtoistoiminta

Järjestöopas Jatkuvasti päivitettävästä Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Sisällöt on jaettu seitsemään osioon, joista löydät tietopaketit, blogit ja tapahtumat sekä uusimpana myös videomateriaalit ja podcastit. Uutena osiona oppaaseen on lisätty vapaaehtoistoiminta. Palvelua on päivitetty myös ilmeen ja käytettävyyden osalta. SOSTEn kumppaneina Järjestöoppaan sisällön tuotannossa ovat Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis. Järjestöoppaasta on tullut […]