Skip to content

Tukea johtamiseen

Järjestöopas
Järjestöopas

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen.

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat sosiaalityössä ja sitä käytetäänkin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Lue lisää: Suomen Työnohjaat ry.

Mentorointi tarjoaa kokonaisvaltaista, henkilökohtaista ammatillista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen. Mentorointi voi toteutua parimentorointina, jolloin keskeistä on mentorin substanssiosaaminen tai se voi toteutua vertaisryhmämentorointina, jolloin keskeistä on ryhmässä jaettu osaaminen ja kokemukset. Onnistunut mentorointiprosessi edellyttää luottamusta ja halua reflektoivaan työskentelyyn.  Mentoroinnin juuret ovat kisälli-oppipoika -mallissa. Lue lisää: Suomen Mentorit.

Coaching keskittyy usein rajatun tavoitteen tai suorituksen kehittämiseen. Valmentaja pyrkii sparraustapaamisissa nostamaan esiin ja vahvistamaan asiakkaan voimavaroja. Coachingin juuret ovat urheiluvalmennuksessa. Lue lisää: Suomen Coaching-yhdistys.

Miksi johtaja tarvitsee tukea?

SOSTEn toteuttamassa ryhmämentoroinnin prosessissa osallistujat kokivat prosessin tärkeimpinä hyötyinä sen, että

  • oma osaaminen tulee näkyväksi
  • omaa johtajuutta voi peilata muiden kautta
  • kaikille on samat haasteet ja niihin voi myös yhteisesti hakea ratkaisuja
  • ryhmä helpottaa johtajan yksinäisyyttä ja
  • mahdollistaa asioista puhumisen avoimesti ja luottamuksella.

Järjestöjohtaminen on muuttuvassa ympäristössä entistä haastavampaa, joten itselle sopivaa johtamisen tukea kannattaa etsiä.

Lähteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]

Uutinen

11.2.2019 13:52

SOSTEn uusi palvelu: Järjestöopas kokoaa ohjeet ja vinkit järjestötyöhön

SOSTE julkaisi tänään Järjestöopas-palvelun tukemaan järjestöjen arkea. Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta oppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Oppaasta löytyy artikkeleita muun muassa hallintoon, talouteen ja hankintoihin sekä kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Järjestöoppaan artikkeleista saa perustietoa aiheesta sekä vinkkejä lisätiedon lähteille. Artikkelit ovat SOSTEn asiantuntijoiden kirjoittamia ja opasta täydennetään ja päivitetään aina tarpeen mukaan. Oppaasta […]