Skip to content

Työyhteisön johtaminen

Järjestöopas
Järjestöopas

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä.

Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa järjestössä suoraan toiminnanjohtaja. Isoimmissa työyhteisöissä on mahdollista eriyttää työyhteisön johtamiseen liittyvien kysymysten johtaminen talous-, hallinto tai henkilöstöjohtajalle.  Järjestötyöyhteisöille on tyypillistä pienuuden lisäksi tiivis yhteys kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, osaamisalueiden moninaisuus, vahva työn omistajuus ja hoivan ja auttamisen eetos. Ne tuovat omat erityispiirteensä ja haasteensa järjestöjen työyhteisöihin.

Jo yhden työntekijän palkkaaminen tuo järjestöille useita velvoitteita kuten verohallinnon työnantajarekisteriin ilmoittautuminen​, työantajan lakisääteiset vakuutukset​, työterveyshuollon järjestäminen​ sekä työturvallisuudesta ja työsuojelusta huolehtiminen. Työnantajan vastuiden ja velvoitteiden hallinta rajallisilla resursseilla on usein haaste pienimmille järjestöille.

Yli ​10 työntekijän työyhteisössä pitää tämän lisäksi nimetä työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettu. Työpaikan suullisten käytäntöjen kirjaaminen tulee yhä tärkeämmäksi, kun työntekijöiden määrä kasvaa, sillä pelisääntöjen pitää olla tasapuoliset ja yhdenmukaiset kaikille. Kaikkea ei voi enää sopia kahvipöydän ääressä.

Yli 20 työntekijä työyhteisössä tulee soveltaa yhteistoimintalakia ja perustaa työsuojelutoimikunta. Tässä vaiheessa tarvitaan lisää erityisosaamista työpaikan yhteistoimintaa ja yhteistoimintaprosessien hallintaan. Yli 30 työntekijän työyhteisöiltä edellytetään edellä mainittujen asioiden lisäksi suunnitelmaa yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Lisätietoa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Artikkeli

Tukea johtamiseen

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen. Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat […]

Uutinen

11.2.2019 13:52

SOSTEn uusi palvelu: Järjestöopas kokoaa ohjeet ja vinkit järjestötyöhön

SOSTE julkaisi tänään Järjestöopas-palvelun tukemaan järjestöjen arkea. Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta oppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Oppaasta löytyy artikkeleita muun muassa hallintoon, talouteen ja hankintoihin sekä kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Järjestöoppaan artikkeleista saa perustietoa aiheesta sekä vinkkejä lisätiedon lähteille. Artikkelit ovat SOSTEn asiantuntijoiden kirjoittamia ja opasta täydennetään ja päivitetään aina tarpeen mukaan. Oppaasta […]