Syrjintää ja rasismia kokevien tilanteisiin tarvitaan nopeasti konkreettisia parannuksia


Etusivu / Lausunnot / Syrjintää ja rasismia kokevien tilanteisiin tarvitaan nopeasti konkreettisia parannuksia

Turvallinen arki pitää varmistaa kaikille ihmisille. Syrjintää ja rasismia kokevien ja niiden vuoksi muun muassa turvattomuutta tuntevien arkeen tarvitaan nopeasti parannusta, SOSTE korostaa kirjallisessa kuulemisessa hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. SOSTE pitää kommentoitavana olleen Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman tavoitteista tärkeänä jatkaa hyvien väestösuhteiden politiikan kehittämisen ja turvallisen arjen varmistamista kaikille. 

Syrjinnästä, rakenteellisesta eriarvoisuudesta ja rasismista tarvitaan lisää tutkimustietoa. Niiden haitallisuudesta ja vakavasta uhasta esimerkiksi lasten ja nuorten kehitykselle ja hyvinvoinnille on kuitenkin jo sen verran tietoa, että näihin ilmiöihin on tartuttava nopeasti ja tehokkaasti ihmisten arjessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmiin, etenkin lapsiin ja nuoriin. Huomiota on kiinnitettävä myös niihin ryhmiin, joihin kohdistuu syrjintää useasta eri syystä.  

Keskeistä on myös tunnistaa ja purkaa yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. Rakenteellinen rasismi esimerkiksi koulutuksessa ja työelämässä vaikuttaa muun muassa ihmisten työmarkkina- ja sosioekonomiseen asemaan.   

Vihapuheeseen on puututtava systemaattisesti ja yhteistyöllä. Vihapuhe on haitallista yhteiskunnalle ja yksittäisille ihmisille: Se polarisoi yhteiskuntaa, vähentää yhteenkuuluvuutta sekä luottamusta yhteiskunnan instituutioihin ja toisiin ihmisiin. Se heikentää laajasti ihmisten hyvinvointia ja aiheuttaa näin myös kustannuksia yhteiskunnalle.   

Syrjintä ja rasismi loukkaavat monia perus- ja ihmisoikeuksia. SOSTE painottaa, että Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten noudattamisen tulee olla kaiken toiminnan lähtökohtana. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen vaatii pitkäjänteistä, yli hallituskausien yltävää työtä.   

SOSTE muistuttaa, että järjestöt ovat keskeisiä toimijoita syrjinnän vastaisessa työssä ja myös sellaisten ihmisryhmien tavoittamisessa, joita viranomaiset eivät tavoita.  Järjestöjen voimavarat on turvattava, ja viranomaisten tulee tehdä niiden kanssa yhteistyötä.   

Rasismin kitkeminen ja hyvien väestösuhteiden edistäminen vahvistaa koko yhteiskunnan myönteistä kehitystä: luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja väestön hyvinvointia. Hallituksen tiedonannossa tulee korostaa erityisesti poliitikkojen ja virkamiesten esimerkillisen toiminnan merkitystä ihmisoikeuksien puolesta ja rasismia vastaan.