Skip to content

Riksdagsval teser: förstärka möjligheterna till medborgerlig verksamhet

På svenska
KansalaisyhteiskuntaPå svenska

Ett starkt och fritt medborgarsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillkomst av medborgerligt kapital och samhällsfred. Vi stärker möjligheterna till medborgerligt deltagande genom en gemensam strategi, lindrar den administrativa bördan och reformerar bidragskriterierna för organisationer.

Till regeringsprogrammet

 • Uppdatering av statsrådets resolution om främjande av medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar. I samband med uppdateringsprocessen upplöses den störande administrativa bördan för medborgerlig verksamhet och tillståndsprocesserna förenklas.
 • Reformera principerna för beviljande av stöd till organisationer från spelvinstmedel. Reformen genomförs enligt överenskomna proportioner och arbetet kommer att inkludera både myndigheterna som beviljar understöden samt representanter för understödsberättigade organisationer

Bakgrund: Utarbeta en gemensam strategi för utveckling av det civila samhället

Frivilligarbete och medborgarverksamhet överbryggar skillnader mellan människor. De förhindrar att samhället delas upp i två. Samarbete ökar både det sociala kapitalet och hela samhällets mänskliga kapital. Frivilligarbete kan ge vardagen mening och rädda liv.

Medborgarstrategiskt tänkande bör ytterligare stärkas på hela regeringsnivån. Delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, verksam under justitieministeriets enhet för demokrati, har till uppgift att främja samarbete och växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna, samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. KANE är en bred samarbetsorganisation och samlar civilsamfundets aktörer över sektorerna. KANEs verksamhet bör fortgå och ytterligare utvecklas.

Sote- och landskapsreformen innebär en stor förändring av verksamhetsvillkoren för social- och hälsovårdsorganisationerna.  I samband med reformen bör man främja landskapens möjlighet att under nationell vägledning bevilja bidrag för främjande av välstånd och hälsa, landskapens skyldighet att övervaka och föra statistik över organisationsbidrag som beviljats regionens kommuner, samt grunda expertorgan för utvärderingen av konkurrensnackdelarna.  Föreningslagen måste förnyas i samarbete med medborgarorganisationerna.

En kvalitativ och öppen lagberedning innebär att olika intressegrupper inkluderas och hörs under olika stadier av förberedningen. Olika digitala tjänster som Otakanta.fi och Lausuntopalvelu.fi har förbättrat möjligheterna till deltagande, men även personlig interaktion och diskussioner behövs.

Ett bra exempel på en bred inkluderande lagberedningsprocess är lagen om penninginsamlingar som leds av inrikesministeriet – medborgarorganisationerna kan ta ställning till reformens modeller under beredningens olika etapper. Nu finns det tyvärr också exempel på tjänstemannaorienterad förberedning där intressenterna inte alls hörs, eller inkluderas för sent i förberedningen.

SOSTEs rekommendationer för samråd med medborgarorganisationer

 • Stadsministeriets resolution om främjande av medborgarorganisationernas förutsättningar på nationell och regional nivå förnyas.
 • KANE bör höras i allt beslutsfattande som berör civilsamhället.
 • Vid utformning av lagstiftningen inkluderas medborgarorganisationerna alltid i det förberedande arbetet, såvida det inte finns någon särskild anledning att avvika från denna princip.

Bakgrund: Minska den administrativa bördan

Den administrativa bördan för medborgerlig verksamhet består av problem som berör lagstiftning och genomförande, riktlinjer, information och affärsprocesser. Inom organisationerna fungerar man med begränsade resurser eller helt med frivilligkrafter. Det är därför viktigt att organisationerna kan hantera det administrativa ansvaret så smidigt som möjligt.

Den administrativa bördan får inte vara för tung för de frivilliga att bära. Om uppstarten och upprätthållandet av föreningsaktiviteterna slukar för mycket av resurserna, inleds åtgärderna inte alls, eller vissnar helt bort. Alltför snäva tolkningar av lagar och förordningar kan till exempel förhindra de arbetslösa från att delta i frivilligarbete. Bristfälliga instruktioner från skattemyndigheten kan leda till rädsla för sanktioner och till att åtgärderna inte realiseras. Till exempel kan den bespisning som erbjuds i samband med talkoarbete, enligt hur riktlinjerna tolkas, ses som en beskattningsbar ersättning för det arbete som utförs. På lokal nivå måste man se till att de offentliga aktörerna inte kräver att sammanslutningar tvingas följa strängare bestämmelser än vad lagen förutsätter.

Den administrativa bördan för medborgarsammanslutningarna ökar delvis också på grund av tolkningar som berör finansieringen. Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA, som hanterar utdelningen av bidrag till social- och hälsovårdsorganisationerna från Veikkaus Oy:s spelintäkter, kräver att investeringar på över 7000 euro konkurrensutsätts. Detta är betydligt lägre än det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster, 60 000 euro, som lagen om offentlig upphandling kräver. Det extra administrativa arbetet som konkurrensutsättningen orsakar är borta från organisationernas egentliga verksamhet.

SOSTEs rekommendationer för att lindra den administrativa bördan

 • Att i samråd med företrädare för allmännyttiga sammanslutningar utreda den övergripande skattebehandlingen.
 • Att vid lagberedningen ta hänsyn till hur förslaget påverkar den administrativa bördan för organisationer.
 • Ändringsanmälan för namntecknare hos Patent- och registerstyrelsen görs kostnadsfri.Öka skattefrihetsgränsen för reseersättning som betalas till frivilliga. Kommuner och landskap vägleds för att lätta på riktlinjer och tjänsteprocesser. Identifiera vilka myndighetsanmälningar de minsta föreningarna kunde befrias från.
 • Se till att offentliga aktörer inte tillämpar strängare tolkning av nationell lagstiftning för organisationsbidragen vad gäller upphandlingslagen.

Bakgrund: Fortsatt utvecklande av bidragssystemet

Avkastningen från spelverksamheten används för att stödja allmännyttiga ändamål i Finland. I början av 2017 slogs Penningautomatföreningen, Veikkaus och Fintoto ihop till ett nytt spelbolag som heter Veikkaus. I samband med reformen av bidragssystemet fastställde medborgarorganisationerna och de tre ministerierna som ansvarar för utdelning av spelbolagens avkastning, ett gemensamt enhälligt mål att i förekommande fall harmonisera medborgarorganisationernas stödsystem. Trots att noteringen var enhällig ledde den inte till förberedning. I stället har organisationernas styrning och administrativa börda ökat.

I den praxis som tillämpas vid beviljande av stöd från spelbolagets avkastning, måste man hitta en balans mellan de riktlinjer och den tillsyn som krävs enligt statsunderstödslagen, och en effektiv och flexibel användning bidragen. Medborgarorganisationernas bidragsprocesser och -kriterier bör förenhetligas i de olika ministerierna som bär ansvar för bidragsutdelningen enligt, vad som är tillämpligt. Reformen bör genomföras på basen av avtalad delningsfaktor och målen måste vara att minska byråkrati, respekt för organisationernas autonomi samt öppenhet och insyn i systemet.

SOSTEs rekommendationer för att stödja medborgarorganisationer

 • Stödsystemets utvecklingsarbete bör påbörjas utan dröjsmål. Reformen genomförs enligt överenskommet mandat och arbetet kommer att inkludera företrädare från både bidragsgivande- och bidragstagande organisationer.

Tilläggsinformation

 • generalsekreterare Vertti Kiukas: 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi
 • organisationschef Riitta Kittilä: 050 308 6868, riitta.kittila@soste.fi
 • sakkunnig Kirsi Marttinen: 050 531 4244, kirsi.marttinen@soste.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]