Skip to content

Perusturvan uudistaminen – sosiaali- ja terveysjärjestöjen malli

Perusturva
Perusturva

SOSTE ja sen jäsenjärjestöt ovat pitkään olleet huolissaan perusturvan riittävyydestä ja järjestelmän monimutkaisuudesta. SOSTE onkin lähtenyt rakentamaan yhdessä jäsentensä kanssa sosiaali- ja terveysjärjestöjen perusturvamallia. Perusturvan kehittämistarpeita pohditaan erityisesti järjestöjen edustamien ihmisryhmien näkökulmasta. SOSTEn jäsenistössä on muun muassa työttömien, mielenterveyskuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Perusturvaetuudet ovat näiden järjestöjen edustamien ihmisryhmien toimeentulolle tärkeitä.

SOSTEn hallitus nimesi kesäkuussa 2017 SOSTEn tueksi tähän työhön jäsenjärjestöjen asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Viveca Hagmark Folkhälsans förbundetista ja varapuheenjohtajana Pentti Arajärvi Lastensuojelun Keskusliitosta. Ryhmän sihteerinä toimii Anna Järvinen SOSTEsta. Muut jäsenet ovat Anu Aalto Neuroliitosta, Anna Cantell-Forsbom Vantaan kaupungilta, Egezona Kllokoqi-Bublaku Palvelualojen ammattiliitto PAM:ista, Päivi Luna Finanssiala ry:stä, Jaana Manssila Talentiasta, Yrjö Mattila Suomen sosiaalioikeudellisesta seurasta, Anne Mäki Invalidiliitosta, Tarja Pajunen Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:stä, Juha Pantzar Takuusäätiöstä, Anneli Pohjola Lapin sosiaaliturvayhdistyksestä, Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liittosta sekä SOSTEsta Jussi Ahokas, Vertti Kiukas, Anne Perälahti, Erja Saarinen ja Aki Siltaniemi.

Perusturvan keskeiset ongelmat matala taso ja monimutkaisuus

SOSTEn syksyllä 2017 jäsenistölleen tekemässä kyselyssä sosiaali- ja terveysjärjestöt näkevät perusturvan keskeisimpinä ongelmina järjestelmän monimutkaisuuden ja turhan byrokraattisuuden. Etuushakemuksiin tarvitaan paljon liitteitä, ja osin samoja papereita joudutaan toimittamaan usealle taholle. Omia oikeuksia voi olla vaikea ymmärtää, eikä tuen tarvitsija välttämättä osaa anoa kaikkia etuuksia, joihin hän on oikeutettu.

Ongelmallista on myös järjestelmän hidas reagointi muuttuviin elämäntilanteisiin. Ihmisten on myös mahdollista pudota eri etuuksien väliin. Tällaisia väliinputoamisia tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ihminen on saanut sairaspäivärahaa enimmäismäärän ja ei ole vielä työkykyinen, mutta kuntoutuksen maksajaa ei löydy.

Lisäksi perusturvan ja erityisesti ensisijaisten etuuksien alhaista tasoa pidetään ongelmana. Sen vuoksi ihmiset joutuvat hakemaan toimeentulotuesta täydennystä.

Riittävällä perusturvalla tuettava ihmisten toimintakykyä

Perusturvaa uudistettaessa on tavoitteena oltava eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen. Perusturvan tulee taata ihmisille välttämättömiin tarpeisiin riittävä elintaso. Vailla jatkuvaa huolta toimeentulosta, ihmiset pystyvät huolehtimaan itsestään ja läheisistään, opiskelemaan ja tekemään eri pituisia töitä. Järjestelmää pitää viedä siihen suuntaan, että viimesijaiseksi, väliaikaiseksi tueksi tarkoitettu toimeentulotuki ei muodostuisi kenellekään pitkäkestoiseksi tuen lähteeksi.

Ymmärrettävyys ja selkeys ovat keskeisiä vaatimuksia etuusjärjestelmälle. Kaikkien ihmisten on pystyttävä hakemaan ja saamaan tarvitsemansa etuudet, joihin he ovat oikeutettuja. Tavoitteena on järjestelmä, joka huomioi mahdollisimman hyvin ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja joustaa tilanteiden muuttuessa.

Perusturvan kehittämisessä peruslähtökohtana on oltava luottamuksen ja ihmisen oman toiminnan mahdollistava järjestelmä. Järjestelmän on tuettava ihmisten osallisuutta ja luotava heille mahdollisuuksia käyttää kaikkia kykyjään ja olla aktiivisia ilman, että he järjestelmän jäykkyyden vuoksi joutuvat rajoittamaan työntekoaan, kouluttautumistaan tai esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan osallistumista.

Riittävällä, selkeällä ja helposti saavutettavalla perusturvalla pidetään huoli ihmisten toimintakyvystä ja luodaan siten edellytykset aktiiviselle elämälle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille.

Järjestöjen perusturvamalli julkaistaan alkuvuonna 2019

SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen perusturvamalli julkaistaan alkuvuonna 2019. Mallilla pyritään osallistumaan eduskuntavaalien yhteydessä käytävään keskusteluun sekä vaikuttamaan hallitusohjelmaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.4.2019 13:55

SOSTEn ja EAPN-Finin EU-ohjausjaksoon liittyvät varjosuositukset: köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähennettävä

Euroopan unionin vuotuinen ohjausjakso on edennyt vaiheeseen, jossa Suomen kansallinen uudistusohjelma on juuri julkaistu. Sitä edelsi Euroopan komission helmikuussa jokaiselle jäsenmaalle laatima maaraportti. Ohjausjakson seuraavassa vaiheessa komissio antaa maakohtaiset suositukset Suomelle kesäkuun alussa. SOSTE ja EAPN-Fin ovat laatineet omat varjosuosituksensa komission suosituksille. SOSTE ja EAPN-Fin esittävät suosituksissaan, että Suomen on ryhdyttävä suunnitelmallisesti vähentämään köyhyyttä ja […]

Uutinen

4.4.2019 12:59

Perustulokokeiluun osallistuneilla vähemmän stressiä ja vahvempi luottamus yhteiskuntaan

Suomessa vuosina 2017–2018 toteutetusta perustulokokeilusta julkaistiin lisää tuloksia 4. huhtikuuta. Ne antavat tärkeää pohdittavaa sosiaaliturvan uudistamisen pohjaksi, vaikka ne koskevat vasta ensimmäistä kokeiluvuotta ja tutkimusasetelmassa on rajoitteita ja vastausprosentti on alhainen. Havainnot tukevat myös SOSTEn ja sote-järjestöjen joustavan perusturvan periaatteita, joissa muun muassa painotetaan riittävän perusturvan merkitystä ihmisten toimintakyvyn ja luottamuksen rakentajana. Taloushuolien ja stressin […]

Uutinen

6.3.2019 13:17

Riittävä perusturva kuuluu kaikille

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti julkaistiin 5.3.2019. Neljän vuoden välein tehtävä raportti osoittaa, että vuodesta 2015 vuoteen 2019 erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt. Tämä on seurausta indeksileikkauksista ja aktiivimallista johtuvien etuuksien alentamisesta. Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on kasvanut huomattavastimonissa esimerkkitapauksissa vuodesta 2015 – jopa yli sata euroa kuussa. ”Raportti osoittaa, että ensisijaisten etuuksien leikkaukset vievät järjestelmää väärään suuntaan sysäämällä ihmisiä väliaikaiseksi […]