SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry:n strategia


Etusivu / Artikkelit / SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry:n strategia

MISSIO- Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Tämän perustana on demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet.

ARVOT – SOSTE on väkevä edelläkävijä, toimimme oikeudenmukaisesti ja avoimesti

Oikeudenmukaisuuden käsite liittyy läheisesti vapauteen sekä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon. Ihmisten välisissä suhteissa keskeisiä oikeudenmukaisuusperiaatteita ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjimättömyys. SOSTEn näkökulmasta oikeudenmukaisuuden periaate ilmenee mm. perusoikeuksien toteutumisessa, sosiaalisten hyvinvointierojen sekä terveyserojen kaventumisessa. Työyhteisössä oikeudenmukaisuus toteutuu tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena kohteluna niin oikeuksien kuin velvollisuuksien suhteen.

Avoimuus merkitsee mm. toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä avointa kommunikointia ja yhteistyötä. Avoimuuden rinnalla tulee noudattaa yksityisyyden kunnioituksen periaatetta ja salassapitovelvoitteita. Työyhteisössä avoimuus merkitsee reilua suhtautumista, mutkatonta tiedonkulkua sekä lupaa ottaa puheeksi vaikeitakin asioita. Avoimuutta on myös reiluus työtovereita kohtaan sekä suora viestintä.

Väkevyys tarkoittaa rohkeutta ja määrätietoisuutta kaikessa toiminnassa. SOSTE puolustaa yhdessä jäsentensä kanssa arvojensa ja päämääriensä kannalta keskeisiä asioita. Väkevyyden edellytyksenä on luottamuksellinen ja innovatiivinen työyhteisö, joka antaa tilaa rohkeille ratkaisuille, sietää virheitä ja oppii niistä.

Edelläkävijyys on tulevaisuuteen suuntautunutta, asiantuntevaa ja luotettavaa suunnannäyttämistä, jossa ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia ja tarjotaan kokeilevia, innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja sekä verkostoidutaan tarkoituksenmukaisesti. Edelläkävijyys edellyttää työyhteisössä syvää asiantuntijuutta ja jatkuvaa uuden oppimisen mahdollistamista, kykyä nähdä, kuulla ja ymmärtää asiayhteyksiä sekä toimia rohkeasti. Edellytyksenä on myös toiminnan tulosten ja vaikutusten kriittinen arviointi.

VISIO – Kestävä tulevaisuus hyvinvointitaloudella

SOSTE kulkee kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointitalouden tulevaisuutta. Hyvinvointitalous on yhteiskunnan toimintaa, jossa investoidaan hyvinvointiin. Hyvinvointitaloudessa pidetään kaikki mukana ja kaikkien hyvinvointiin panostetaan heidän yksilölliset tarpeensa riittävästi huomioiden. Hyvinvointitalouden voima syntyy yhteisestä halusta luoda maailmaa, jossa meillä kaikilla on hyvä elää ja olla. SOSTEn visiossa hyvinvointitalous ulottuu laajalle ja sen perustana on pohjoismainen hyvinvointimalli. Keskiössä on julkiseen vastuuseen perustuva universaali sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä. Sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä järjestötoiminta on vaikuttavaa ja autonomista. Hyvä elämä on jokaiselle ainutlaatuinen. Kansalaisten koetun hyvinvoinnin rakennuspuut ovat yksilöllisiä. Jokaiselle kuuluu mahdollisuus vaikuttaa, tehdä työtä kykyjensä mukaan ja kokea itsensä tarpeelliseksi. Hyvinvointitalouden päämäärä on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille.

Toimintaympäristö

SOSTE huomioi toiminnassaan erityisesti eriarvoistumisen, ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja informaatioympäristön muutosten sekä erilaisten kriisien (mm. ympäristökriisit, terveyskriisit, sotilaalliset kriisit, pakolaisuus) aiheuttamat muutostarpeet omassa ja jäsentensä toiminnassa. Kasautuvien globaalien kriisien olosuhteissa SOSTE toimii ja vaikuttaa päätöksentekoon väestön ja koko yhteiskunnan resilienssin vahvistamiseksi.

Strategiset tavoitealueet

SOSTE toimii jatkuvassa dialogissa jäsentensä, verkostojensa ja sidosryhmiensä kanssa strategisilla tavoitealueilla. Näillä tavoitealueilla SOSTE kokoaa ja yhdistelee ihmisten ja tekoälyn avulla toimintaympäristöstä ennakoitua, tutkittua, automatisoitua ja manuaalisesti kerättävää tietoa. SOSTE kehittää tiedon pohjalta verkostojensa kanssa, uusilla digitaalisilla menetelmilläkin, ratkaisuja (kuten erilaisia tukipalveluja jäsenille ja ratkaisumalleja yhteiskunnalle) jäsentensä haasteisiin. SOSTE edistää kullakin tavoitealueella kehitettyjen ratkaisujen pohjalta verkostojensa ja sidosryhmiensä kanssa muutosten syntymistä vaikuttamisen, kouluttamisen ja viestinnän keinoin.

Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote-uudistus

SOSTE vaikuttaa aktiivisesti SOTE-uudistukseen valtakunnallisella tasolla ja yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja SOTE-järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Järjestöjen toimintaedellytykset ja autonomia

SOSTE vaikuttaa siihen, että SOTE-järjestöjen uudessa rahoitusmallissa turvataan järjestöjen valtionavustukset ja sujuvoitetaan avustuskäytäntöjä ja kaikessa järjestöjen toimintaan vaikuttavassa lainvalmistelussa ja soveltamiskäytännöissä otetaan huomioon järjestöautonomia, järjestöjen erityispiirteet ja niiden toiminnan tavoitteet.

Osaavat ja elinvoimaiset järjestöt

SOSTE tukee järjestöjä kehittämään ja sopeuttamaan toimintaansa toimintaympäristön muutoksissa erilaisilla koulutuksilla ja tapahtumilla, antamalla juridista neuvontaa ja tukea ennakointiin, tuloksellisuuden osoittamiseen, taloudelliseen resursointiin sekä ottamaan ilmastotoimet osaksi toimintaansa. Lisäksi SOSTE tukee jäseniä tukipalveluiden ja kiinteistöjen käytön tehostamisessa.

Ihmisen hyvinvointi ja terveys

SOSTE vaikuttaa siihen, että päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset tulevat esiin eri politiikkalohkoilla, terveyserot kaventuvat, pitkäaikaissairaiden kokonaistilanne kohenee ja heidän erityisasemansa huomioidaan paremmin. Ylisukupolvista huono-osaisuutta ehkäistään ja vähennetään. Ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa huomioidaan ihmisen hyvinvointi, oikeudenmukainen siirtymä ja sosiaalinen kestävyys.

Turvattu elämä

SOSTE vaikuttaa sosiaaliturvauudistukseen tavoitteena riittävä ja oikeudenmukainen perusturva eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Kaikilla on mahdollisuus työhön, ja osatyökyisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien potentiaali tunnistetaan ja tunnustetaan työmarkkinoilla. SOTE-järjestöt ovat mukana ehkäisemässä ja vähentämässä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä tukevat osatyökykyisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien työhön pääsyä ja työssä pysymistä.

Henkilöstö

SOSTE keskittyy asiantuntijaorganisaation osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Keskipitkän aikavälin henkilöstöpolitiikan tavoitteena on saada SOSTE Suomen parhaimpien järjestötyöpaikkojen joukkoon.

Talous

SOSTE pyrkii turvaamaan monipuolisten rahoituslähteiden, oman toiminnan tuottojen ja tarvittaessa aiemmin hankitun taloudellisen puskurin turvin toiminnan nykytason.