fi | sv | eng

Bli aktiv i SOSTE

SOSTE:s nyhetsbrev

Informatörer inom de svenskspråkiga medlemsorganisationer får gärna sända in svenskspråkigt material om aktuella händelser, utlåtanden och lediga arbetsplatser till SOSTE så att vi kan hjälpa till och sprida infon.

SOSTEbrevet

SOSTEbrevet som utkommer varje tisdag informerar kortfattat om aktuella saker från SOSTE och dess medlemsorganisationer.

Brevet tar också upp ärenden som berör föreningar i deras verksamhetsmiljö. Brevet innehåller bland annat information om utlåtanden, evenemang, utbildningar och publikationer. Brevet innehåller också information om lediga arbetsplatser inom organisationer.

Material till SOSTEbrevet ska sändas till sostekirje(@)soste.fi. Vi önskar materialet fredagen innan SOSTEbrevet utkommer. På grund av ett rikligt utbud av material så ryms tyvärr inte allt med i brevet.

SOSTEutbildar-brevet

I SOSTE utbildar-nyhetsbrevet informerar man om SOSTEs utbildningar och evenemang. Via brevet får man information om SOSTE: s storevenemang M/S SOSTE och SOSTEtalk!, föreningsskolningar, påverkningsevenemanget Politiikan kulmapöytä och SOSTEs webbföreläsningar med mera. Nyhetsbrevet riktar sig till personal, utvecklare, beslutsfattare och påverkare inom social- och hälsovårdsorganisationer, den offentliga sektorn samt inom den privata sektorn.

Utbildningar och evenemang

SOSTE arrangerar nationella och regionala utbildningar och evenemang för social- och hälsovårdsorganisationer samt intressentgrupper inom såväl föreningar som den offentliga och privata sektorn.

Aktualitetsforum, samarbetsevenemang och workshops erbjuder mötesplatser, nätverksarenor, information, möjligheter till inlärning och stöd för utvecklingsverksamhet åt beslutsfattare, ledare, experter, utvecklare och påverkare.

I SOSTEs evenemangkalender hittar du utmärkta tillfällen att nätverka.  

Praktisk information om utbildningarna

Allmänna annulleringsvillkor

Vid SOSTEs avgiftsbelagda utbildningar och evenemang följs följande annulleringsvillkor, om inget annat meddelas i samband med enskilda tillfällen.

Det är möjligt att annullera sitt deltagande kostnadsfritt till och med anmälningstidens slut. Anmälningstiden avslutas i regel två veckor före evenemanget. Om annulleringen görs efter detta eller inte görs alls, debiteras 100 % av deltagaravgiften.

Vid avbokning pga. sjukdom som görs efter tidsfristen kan deltagaravgiften lämnas odebiterad på basis av läkarintyg. För kontorsutgifter faktureras ändå min. 20 € eller en summa motsvarande kostnaderna för traktering och andra liknande utgifter.

En anmäld kan kostnadsfritt ge sin plats till en annan person, om det ur evenemangets målgrupps synvinkel är möjligt.

Alla annulleringar bör göras skriftligt per e-post: koulutus@soste.fi.

Stora och ekonomiskt betydande evenemang kan ha avvikande annulleringsvillkor. Dessa villkor beskrivs i samband med ifrågavarande evenemang.

SOSTE bibehåller rätten till att annullera evenemang till exempel på grund av liten mängd deltagare samt till att göra eventuella ändringar i tidtabellen, talturer eller utrymmen.

Kostnadsfria evenemang

Vid kostnadsfria evenemang ber vi er vänligen annullera deltagande senast två veckor före evenemanget. I vissa fall debiterar vi trakterings- eller motsvarande kostnader vid utebliven annullering (i sådana fall informeras detta i ifrågavarande evenemangs annulleringsvillkor).

Annulleringar bör göras skriftligt per e-post till koulutus(@)soste.fi.

Bekräftelse på deltagande

När du anmäler dig på anmälningsblanketten på vår webbsida får du genast ett automatiskt meddelande till din e-post om att anmälan har lyckats. Vi sänder en bekräftelse på deltagandet och annan praktisk information per e-post efter anmälningstidens slut.

Tilläggsinformation: koulutus(@)soste.fi.

Faktureringspraxis för skolningarna

Deltagaravgifter faktureras i huvudsak när anmälningstiden är avslutad. Undantag är möjliga och dessa informeras om i samband med ifrågavarande evenemang.

Tilläggsuppgifter: ekonomisekreterare Päivi Korventausta, 050 339 3960, förnamn.efternamn@soste.fi

Välkommen med! Mera information om aktuella evenemang får ni från händelsekalendern eller koulutus@soste.fi 

Följ SOSTE på sociala medier

SOSTE är aktiv på sociala medier.

Facebook: soste10

På SOSTEs Facebook sida hittas aktuell information speciellt från social- och hälsovårdsfältet.

SOSTEs storevenemang M/S SOSTE och SOSTEtalk! som ordnas turvis varannat år finns också på Facebook. Följ med förberedelserna inför evenemangen och delta i diskussionen. I Järjestöviestijöiden gruppen får du stöd i ditt jobb som informatör i organisationer.

Twitter: @soste10

På Twitter finns SOSTE under användarnamnet @SOSTE10. Följ SOSTE och läs inlägg om välmående och organisationer. SOSTE upprätthåller två listor, som du kan prenumerera på och få mångsidiga synvinklar från fältet. 

SOSTEs järjestöt -listan: SOSTEs medlemsorganisationer på Twitter. . Följ listan och få en bred blick över sektorns sakkunskap.

SOSTElaiset-lista: Anställda på SOSTE som twittrar med sina egna synviklar på välmående.

Sotejärjestöjohtajat-listan: SOSTEs medlemsorganisationers ledare som twittrar. Listan upprätthåller Riitta Kittilä, SOSTEs specialsakkunniga.

Youtube: sostekanava

SOSTEkanalen på Youtube hittar du nätföreläsningar med föreläsningsskolningsteman, nätstreamar och andra intressanta videos.

SOSTE-bloggen

SOSTE-bloggen diskuterar och utvecklar man föreningsarbete och välmående tillsammans. Under olika teman diskuterar man olika ärenden som är viktiga för SOSTE. SOSTEs egna anställda och gästskribenter från SOSTEs fält fungerar som skribenter.

Nätverken 

För svenskspråkiga representanter från social- och hälsovårdsorganisationer finns det svenska nätverket inom SOSTE. Nätverkets mål är att främja samarbete mellan svenskspråkiga organisationer, stärka det gemensamma påverkningsarbetet, utbyta information och diskutera aktuella frågor. Nätverket träffas 3-4 gånger/år. Mer information fås av kontaktpersonen Maria Helsing-Johansson: 040 631 1651.

Nätverket Språktalko är ett nätverk för tvåspråkiga social- och hälsovårdsorganisationer. Nätverkets avsikt är att uppmuntra tvåspråkiga organisationer att utveckla och förbättra tvåspråkigheten inom den egna organisationen. Språktalkot uppmuntrar till att aktivt använda svenska inom den egna organisationen och ger möjligheter till att tala svenska inom tvåspråkiga organisationer. Språktalko-nätverket startades som ett projekt av föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum år 2012. Nätverket ordnas i samarbete med SAMS, Mer information fås av kontaktpersonen Maria Helsing-Johansson: 040 631 1651.

Här kan du läsa mer om SOSTEs nätverk.

Maria Helsing-Johansson

Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig

040 631 1651

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet
Arbetsstation på Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa