fi | sv | eng

Medlensinformation

De svenskspråkiga medlemsorganisationerna i SOSTE

Målgrupperna täcker alla åldrar och livsskeden från spädbarn till pensionär, samt olika funktionshinder.

 • BF Barnavårdsföreningen i Finland rf
 • Finlands Svenska Socialförbund
 • Folkhälsans förbund
 • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
 • Förbundet Finlands Svenska Synskadade
 • Förbundet Hem & Skola
 • Finlands Svenska Handikappförbund
 • Hörselförbundet
 • Kran
 • Marthaförbundet
 • Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
 • Psykosociala förbundet
 • Samfundet Folkhälsan
 • SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Svenska Pensionärsförbundet
 • Svenska Semesterförbundet i Finland

Medlemskårer till exempel

 • Pensionärsförbundet: 20 000 personmedlemmar, 75 medlemsföreningar
 • Folkhälsans förbund: 19 000 personmedlemmar, 98 lokalföreningar
 • Marthaförbundet: 9500 personmedlemmar, 200 lokalföreningar
 • Hörselförbundet: 3000 personmedlemmar, 9 lokalföreningar
 • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl: 2700 personmedlemmar, 11 lokalföreningar

Medlemsservice

SOSTEs medlemsservice bygger på innehållsexpertis; innehåll och sakkunskap om organisationers livskraft, välmående människor och socialekonomi står till medlemmarnas förfogande. SOSTEs medlemmar är aktörer i varierande storlek och i verksamheten tar vi i beaktande deras särbehov.

Med hjälp av medlemssegmentering strävar vi efter att, i allt högre grad, svara på olika organisationers behov. Medlemsverksamheten och servicen utvärderas och utvecklas kontinuerligt och målet är att varje medlem känner att den får den service och de förmåner som motsvarar behovet.

Verksamheten bygger på öppenhet och växelverkan. Vi arbetar tillsammans med medlemmarna både nationellt och regionalt. Många av SOSTEs utbildningar och evenemang förverkligas runtom i Finland och till dem är såväl medlemsorganisationernas representanter som lokalföreningar välkomna.

Som medlemsförmåner erbjuder vi:

 • utbildningar och evenemang, till exempel Sostetalk! och M/S SOSTE
 • information
 • specialsakkunskap om social- och hälsovårdssektorn
 • verktyg för nätverk och kunskapsbanker, till exempel Innokylä
 • nätverk

Maria Helsing-Johansson

Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig

040 631 1651

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet
Arbetsstation på Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa