fi | sv | eng

SOSTE påverkar

Kärnfrågor för påverkansarbetet 2016-2017

SOSTEs kärnfrågor för påverkansarbetet är listad nedan. Läs mer om SOSTEs kärnfrågor.

  1. Klientavgifter
  2. Sysselsättning och rehabilitering
  3. Revisionen av upphandlingslagen
  4. Revisionen av lagen om penninginsamlingar
  5. Utveckling av grundskyddet
  6. Penningspelsreformens fortsättning och reformeringen av understödssystemet
  7. Vårdreformen
  8. Framtidens välfärdskommun

Organisationernas och kommunernas samarbete

Kommunerna är social- och hälsovårdsorganisationernas viktigaste samarbetspartners. Av SOSTEs medlemsföreningar bedriver 72 procent regelbundet samarbete med kommuner, oftast med anställda inom kommunernas social- och hälsovårdsväsen.

Organisationerna gör invånarnas röst hörd i kommunens beslutsprocess. De representerar patientgrupper som annars kanske inte blir hörda: personer med funktionsnedsättningar, sjuka, missbrukare och andra specialgrupper.

Social- och hälsovårdsorganisationerna spelar en viktig roll som producenter av tjänster och stöd och som utvecklare av nya stödformer, och de är därför viktiga innovatörer i samhället.

Målinriktat samarbete

SOSTE samarbetar med såväl städer och kommuner som landskap. Centrala frågor i samarbetet är intressebevakningen, verksamhetsstödet till föreningarna och ökningen av informationen om föreningsverksamheten.

SOSTE ordnar bl.a. samarbetsforum i olika delar av landet där regionens experter möts: organisationer, Veikkaus och städernas tjänstemän med ansvar för välfärdsarbetet. Syftet är att på detta sätt utveckla samarbetet och stödja de lokala föreningarnas verksamhet. På samarbetsforumen ges städernas och Veikkaus företrädare mer information om olika projekt och om föreningsverksamheten i regionen, och överlag satsar man på att stödja en öppen informationsgång och gott samarbete mellan olika föreningar.

Välfärdsberättelsen som kommunens arbetsredskap

Sedan 2011 har hälso- och sjukvårdslagen förpliktat kommunerna att ta fram en välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod. Syftet med berättelsen är att stärka samarbetet mellan olika aktörer. Över hälften av kommunernas social- och hälsovårdsdirektörer bedömer att samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar har förbättrats minst i någon mån och över hälften anser också att samarbetet mellan kommunens tjänstemannaledning och förtroendevalda har förbättrats.

En rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits ska varje år lämnas till kommunfullmäktige. Rapporten är ett gemensamt planerings- och utvärderingsverktyg för kommunens olika förvaltningar, och den uppgörs i samarbete mellan många parter. Inom de kommunala beslutsprocesserna kan man redan se de första gynnsamma effekterna av arbetet med välfärdsberättelserna. Framför allt identifieras kommuninvånarnas behov nu bättre, och brister i tjänsteutbudet noteras snabbare.

Välfärdsberättelser görs redan i en majoritet av kommunerna: vid årsskiftet 2013–2014 rapporterade 71 procent av social- och hälsovårdsdirektörerna att berättelsen hade gjorts. Närmare hälften uppgav att man i arbetet med välfärdsberättelsen hade utnyttjat invånarnas egna erfarenheter av välfärden i kommunen. Mindre än en tredjedel uppgav att organisationerna deltog i arbetet med välfärdsberättelsen. Frågan undersöktes i samband med Socialbarometern 2014.

Med tanke på resursanvändningen vore det förnuftigt att alla kommuner gör en välfärdsberättelse. Berättelsen fungerar som ett redskap i ledningen och utvecklingen av kommunens olika förvaltningar. Det är viktigt att de tjänster föreningarna erbjuder inkluderas i berättelserna. Likaså vore det viktigt att i större utsträckning engagera invånarna i arbetet med kommunernas välfärdsberättelser.

God förvaltning i organisationer

SOSTE stöder god förvaltning i sina medlemsorganisationer bland annat genom utbildning och juridisk rådgivning. I slutet av 2015 utgav SOSTE rekommendationen God förvaltningssed i föreningar tillsammans med två andra paraplyorganisationer, Valo rf och Allians rf, samt justitieministeriet. Rekommendationen ger praktiska tips och råd om föreningarnas dagliga förvaltning.

Rekommendationen kompletterar föreningslagens minimikrav och drar upp ramarna för föreningarnas förvaltning. Dess syfte är att uppmuntra och göra det lättare för medlemmarna att delta i föreningarnas verksamhet och beslutsfattande.

Alla som deltar i verksamheten inom en förening bör vara medvetna om sina egna uppgifter och sitt ansvar. Högsta beslutanderätten i en förening tillkommer medlemmarna. Styrelsen ska svara för föreningens förvaltning och övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med lagen, stadgarna och föreningsmötets beslut.

Föreningens anställda och frivilliga deltar i den praktiska verksamheten som gagnar både medlemmarna själva och ofta även andra. En förenings syfte definieras i dess stadgar.

God förvaltning är ett redskap som hjälper föreningen att uppnå sina mål. God förvaltning minimerar risken för oegentligheter och fel, borgar för välskött och framgångsrik verksamhet och stärker föreningsverksamhetens ställning och prestige i samhället.

Organisationsbarometer 2016

SOSTE rekommenderar

Maria Helsing-Johansson

Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig

040 631 1651

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet
Arbetsstation på Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa