fi | sv | eng

SOSTEs kärnfrågorna 2016–2017

Kärnfrågor för påverkansarbetet

 1. Klientavgifter
 2. Sysselsättning och rehabilitering
 3. Revisionen av upphandlingslagen
 4. Revisionen av lagen om penninginsamlingar
 5. Utveckling av grundskyddet
 6. Penningspelsreformens fortsättning och reformeringen av understödssystemet
 7. Vårdreformen
 8. Framtidens välfärdskommun

Klientavgifter

Bakgrund

 • År 2017 inleds revideringen av lagstiftningen om klientavgifter
 • Reformen hänger samman med den pågående vårdreformen
 • I internationell jämförelse är klienternas betalningsandel i Finland stor och användningen av hälsovårdstjänster är ojämnt fördelad enligt inkomstnivå

Huvudmål

 • Skäliga klientavgifter som stöder en minskning av hälsoskillnaderna
 • Rättvis kombinering av avgiftstak
 • SOSTE skapar en egen modell för reformering av klientavgiftssystemet

Åtgärder

 • Internationella jämförelser och exempel på olika länders avgiftspraxis lyfts fram (utveckling på en tidsaxel samt jämförelser mellan länder)
 • Den påfrestning som avgifterna innebär för olika grupper modelleras med hjälp av existerande material
 • Diskussioner och miniseminarier kring ämnet
 • Påverkansarbetet gällande klientavgifter binds till arbetet kring vårdreformen
 • Riktad påverkan på lagstiftningsprocessen
 • De egna målen främjas redan innan arbetsgruppernas arbete börjar

Sysselsättning och rehabilitering

Bakgrund

 • I regeringsprogrammet ingår en skrivning om en totalreformering av rehabiliteringssystemet
 • Anslagen för lönesubventioner har redan länge legat på en otillräcklig nivå
 • De planerade reformerna hotar organisationernas ställning i sysselsättningsverksamheten
 • Sysselsättningsgraden bland partiellt arbetsföra är mycket låg i Finland samtidigt som långtidsarbetslösheten växer

Mål

 • SOSTE försvarar organisationernas möjligheter att även i framtiden sysselsätta med hjälp av lönesubvention
 • SOSTE lyfter fram de partiellt arbetsföras ställning och föreslår lösningar för hur de kan sysselsättas i samarbete med organisationer
 • SOSTE arbetar för en rättvis totalreform av sysselsättningstjänsterna
 • Rehabiliteringssystemet bör förnyas och göras klientorienterat och rättvist
 • Huvudvikten ska ligga vid rättidiga insatser och tillgång till rehabiliteringstjänster

Åtgärder

 • SOSTE slår fast mål och konkreta lösningar (t.ex. socialförsäkringssystem, sysselsättningsskyldighet) i samarbete med Vates, Handikappforum och andra aktörer på fältet
 • Publicitet ges åt de positiva effekterna av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och dessa effekters betydelse för individen

Revisionen av upphandlingslagen

Bakgrund

 • Revisionen av upphandlingslagen har pågått länge och ska nu behandlas av riksdagen
 • SOSTE har gjort mycket påverkansarbete kring frågan och deltagit i beredningsgrupper

Mål

 • I förslaget finns fortfarande mycket att korrigera
 • Stora ändringar är det mycket svårt att i det här skedet längre få igenom
 • De små problematiska ställena identifieras och korrigeras i riksdagsbehandlingen
 • SOSTE påverkar tolkningarna gällande RAY:s/STEA:s upphandlingar från organisationerna genom att stödja organisationerna i rättegångsförhandlingar om upphandlingar. Problemfrågor lyfts fram i offentligheten

 • Fokus på tröskelvärden, viktigt att förvandla procent till euro
 • Vid behov föreslår SOSTE egna tröskelvärdenivåer för organisationerna
 • Kvaliteten viktig som valkriterium
 • Också valfriheten i ramavtalen bör diskuteras

Åtgärder

 • Möten med gruppansvariga i respektive utskott
 • Snabb sondering av mediernas intresse för frågan, fokus på landskapsmedierna
 • Förslag om att organisationerna ska utelämnas då upphandlingsdirektivet förnyas
 • Frågan tas upp med europarlamentarikerna

Revisionen av lagen om penninginsamlingar

Bakgrund

 • Ministeriet gör en preliminär utredning av lagrevisionen senast våren 2017
 • I arbetet med utredningen representeras tredje sektorn av VaLa och Kane

Mål

 • Ett centralt krav är att kravet på allmännyttighet bibehålls
 • En annan central fråga är att insamlingstillstånden ska bibehållas vs . Uppföljning och egenkontroll
 • Om man övergår till egenkontroll ska ett certifieringssystem skapas för penninginsamling
 • Därtill eftersträvar SOSTE en uppluckring av byråkratin så att den tillsyn som penninginsamlingens legitimitet kräver bevaras

Åtgärder

 • Organisationernas ståndpunkter om lagrevisionen kartläggs och organisationerna informeras om hur frågan fortskrider
 • Möte med minister Risikko (har redan ägt rum) och de centrala specialmedarbetarna samt med företrädare för oppositionen – huvudbudskapet är att allmännyttigheten bör bibehållas
 • Nära samarbete med VaLa kring arbetsgruppens arbete och certifieringsfrågan

Utveckling av grundskyddet

Bakgrund

 • I samband med budgetramen gjordes stora nedskärningar i de sociala förmånerna som också indexfrystes. Finland har redan tidigare fått anmärkningar om grundskyddets för låga nivå
 • Försöket med basinkomst förändrar helhetsbilden
 • Utredningar har visat att det uttryckligen är boendekostnaderna och problemen med boendestödet som vållar ekonomiska bekymmer

Mål

 • Debatt om minimiskyddets tillräckliga nivå
 • Debatten breddas så att den också gäller de olika slagen av boendestöd samt bostadspolitiken
 • Försöket med basinkomst främjas i en form där minimiskyddet inte sänks

Socialförmånernas indexnedskärningar

Åtgärder

 • Nerskärningarnas sammantagna effekt åskådliggörs med mikrosimuleringar
 • SOSTE deltar i debatten om försöket med basinkomst och boendet
 • Temat hålls framme som ett av SOSTEs viktigaste budgetfrågor. Nedskärningar i grundskyddet försvårar möjligheterna att bli sysselsatt
 • Fattigdomen lyfts fram i offentligheten
 • Brett samarbete med EAPN-FIN och andra intressentgrupper

Penningspelsreformens fortsättning och reformeringen av understödssystemet

Bakgrund

 • Det nya spelbolaget inleder sin verksamhet i början av 2017
 • Då bolaget grundats är siktet inställt på att etablera verksamhetsmodellerna och påbörja en förnyelse av understödssystemet
 • Påverkansarbetet förutsätter nära kontakter och samtal med medlemmarna

Mål

 • Detaljerade mål slås fast för reformeringen av understödssystemet
 • SOSTE förtydligar sitt budskap om att fri samhällsaktivitet är en central del av demokratin
 • Förmånstagarnas representation i beslutsprocesserna tryggas
 • Vad lotterilagen och understödssystemet beträffar håller SOSTE fast vid de krav som ställdes i utlåtandet
 • Till styrelsen ges ett förslag om organens sammansättning och utdelning av outdelade medel
 • Huvudmålet är att snabbt få i gång reformens andra fas för understödssystemets del
  • Understödssystemet ska byggas inom justitieministeriet
  • Organisationernas frihet på RAY-sidan bör ökas
  • Stärkande av det allmänna understödets ställning – Ett A-understöd
  • Organisationernas medverkan i beredningen av understödsfrågan bör säkras

Åtgärder

 • Beträffande lotterilagen och understödsförordningen begränsas verksamheten till informering av medlemmarna; inget politiskt påverkansarbete
 • Diskussioner med SHM och regeringspartierna om outdelade medel och organens sammansättning
 • Om andra fasen av reformeringen av understödssystemet kommer i gång krävs mycket aktiva kontakter med medlemmarna

Vårdreformen

Bakgrund

 • Vård- och landskapsreformen ska vara genomförd 1.1.2019
 • SOSTE deltar aktivt i den pågående beredningen av vårdreformen och i själva genomförandet av reformen enligt de riktlinjer fullmäktige godkänt
 • SOSTEs styrelse har bland sina medlemmar utsett en bakgrundsgrupp för det arbetet
 • Gruppen svarar för samordningen av beredningen

Mål

 • Fortsatt påverkansarbete inom vårdreformen enligt de fastslagna målen
 • SOSTE betonar klient/människoorienteringen såväl i tjänsterna som i främjandet av välfärd och hälsa, med särskild fokus på de befolkningsgrupper som medlemmarna representerar
 • Organisationernas verksamhetsmöjligheter inom de nya strukturerna tryggas Teman: frivilligverksamhet och kamratstöd, organisationernas tjänsteproduktion och organisationernas hjälparbete. Organisationernas roll som skapare av delaktighet, stöd och tjänster poängteras

Åtgärder

 • SOSTE påverkar beredningen av vårdreformen och ordnar workshopar under de regionala turnéerna kring reformen
 • SOSTE bereder en egen vårdmodell i samarbete med sina medlemmar enligt de riktlinjer fullmäktige godkänt och ger ett utlåtande om de centrala frågor som aktualiseras i beredningen
 • Riktad mediekommunikation kring den egna vårdmodellen
 • Aktiv utbyggnad av nätverkande samarbete mellan medlemssamfunden. Förutsättningarna för organisationernas eget påverkansarbete förbättras genom utbildning (t.ex. identifiering av strategiska partnerskap, ”branding” av olika former av organisationsverksamhet)
 • SOSTE fortsätter sin aktiva växelverkan med politiska beslutsfattare, tjänstemän och andra intressentgrupper både regionalt och nationellt
 • Nära samarbete med medlemmarna, under verkställighetsrundan stöds det regionala arbetet
 • Intern utbildning temavis om intressebevakning inom expertarbetet

Framtidens välfärdskommun

Bakgrund

 • I och med vårdreformen blir kommunernas roll inom främjande av hälsa och välfärd mer central än idag
 • Då tjänsteproduktionen övergår till de autonoma områdena ska kommunerna bygga upp en ny modell för främjande av hälsa och välfärd

Mål

 • SOSTE utarbetar en modell för framtidens hälso- och välfärdskommun; modellen bildar spjutspetsen kommunalvalskampanjen
 • Organisationernas kommununderstöd och ställning i reformen tryggas

Åtgärder

 • SOSTE utarbetar en modell för framtidens välfärdskommun; modellen bildar spjutspetsen kommunalvalskampanjen
 • Resultaten och slutsatserna från Organisationsbarometern används som stöd
 • Efter valet upprätthålls fortsatt kontakt med de invalda genom brev till kommunala beslutsfattare