Skip to content

Valinnanvapaus ja sote-järjestöt

Sote-uudistus
ValinnanvapausAsiakasseteliHenkilökohtainen budjettiJärjestöjen palvelutuotantoJärjestölähtöinen auttamistyöMaakuntauudistusSote-uudistusSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Sote- ja maakuntauudistus on historiallisen suuri toimintaympäristön muutos myös sote-järjestöille sekä heidän edustamilleen ihmisryhmille. Järjestöjen on tunnistettava, muuttaako uudistus järjestön oman toiminnan luonnetta ja sen mukaisesti asemoitava itsensä tulevaan palvelurakenteeseen.

Järjestöillä on merkittävä asema kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, eriarvoisuuden vähentämisessä sekä asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa. Monilla järjestöillä on myös tärkeä tehtävä: edustaa heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä, joiden ääni muutoin voisi jäädä yhteiskunnallisessa osallistumisessa kuulumattomiin.

Järjestöjen palvelutuotanto

Järjestöt myös tuottavat ja kehittävät sosiaali- ja terveyspalveluita. Suomessa on noin 10 000 yhdistystä, joista noin 1000 järjestöä tuottaa palveluita. Tästä määrästä noin 80 prosenttia tuottaa sosiaalipalveluja, kuten esimerkiksi asumispalveluita, ja 20 prosenttia terveyspalveluita, kuten esimerkiksi sairaanhoitajapalveluita.  Käytännössä järjestöt täydentävät julkisia sote-palveluita omalla erityisalueellaan. (linkki diaan tai tähän alle dia järjestöjen palvelutuotannosta)

Jatkossakin julkisen palvelutuotannon rinnalle tarvitaan järjestösektorin ja yksityisten yritysten tuottamia palveluita. Monipuolinen palveluntuottajaverkko vastaa parhaiten ihmisten tarpeisiin ja pitää maakunnan elinvoimaisena. Maakuntien tulisikin estää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon yksipuolistuminen ja palveluiden keskittyminen palveluverkkoa suunnitellessa.

Valinnanvapausmarkkinat

Valinnanvapausmarkkinat tulevat vaihtelemaan eri maakuntien välillä. Tällä on vaikutusta myös järjestöjen mahdollisuuksiin toimia suoran valinnan palveluissa, asiakassetelipalveluissa ja henkilökohtaisen budjetin palveluissa tuottajina.

Sote-keskuksen palveluvalikoima ja toimintaan vaadittavat resurssit rajaavat tuottajien ulkopuolelle pienet ja keskisuuret toimijat, myös sote-järjestöt, elleivät ne muodosta yhteenliittymiä keskenään. Uuden yritystoiminnan syntymisen ja pk-yrittäjyyden kannalta ratkaisevaa on, missä määrin suoran valinnan palveluntuottajat käyttävät alihankintaa tai verkostoja ja miten kysyntä ohjaa alan rakennetta.

Asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti avaavat mahdollisuuksia järjestöjen palveluntuotannolle

Tietyissä palveluissa hankintojen kilpailutus vaarantaa heikommassa asemassa olevien ihmisten, kuten esimerkiksi vammaisten, vanhusten ja lastensuojelun asiakkaiden, asumispalveluiden saatavuuden ja laadun.

Oletettavaa on, että asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin käyttö vähentävät hankintamenettelyjä. Parhaimmillaan tämä vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollistaa asiakkaan hoito- ja hoivapolun (esim. asumispalvelut) suunnittelun nykyistä pitkäjänteisemmin. Tämä on parannus nykytilaan verrattuna.

Asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin käyttö myös avaavat erilaisille palveluntuottajille (ml. järjestöt) mahdollisuuksia tarjota palveluita erityisryhmille. Pienten palveluntuottajien on helpompaa vakiinnuttaa toimintaansa markkinoille, joissa ei vaadita hankintalain mukaista tarjouskilpailuun osallistumista. SOSTE onkin arvioinut, että liikelaitoksen ostopalvelut sekä asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti tarjoavat pk-yrityksille, myös järjestöille, parhaimmat mahdollisuudet toimia palveluntuottajina.

Valinnanvapausjärjestelmän haasteita

Siinä missä järjestöomisteiset palveluntuottajat ovat tähän asti opetelleet pärjäämään julkisten kilpailutusten markkinoilla, on nyt opeteltava kilpailemaan asiakkaan valinnan kohteeksi pääsystä. Asiakkaiden arvovalinnat ja asiakaskokemukset saattavat luoda hintakilpailua paremmat asemat ainakin osalle palveluntuottajajärjestöistä. Toimintaa on kuitenkin kehitettävä edelleen ja kiinnitettävä entistä enemmän huomiota esimerkiksi liiketoimintaosaamiseen ja markkinointiin.

Toinen kysymys ovat rahalliset toimintaedellytykset. Asiakassetelipalveluissa tuottaja sitoutuu tuottamaan palvelut maakunnan määrittelemällä hinnalla. On riski, että maakunta määrittelee asiakassetelien arvot ”polkuhintaan” esimerkiksi aiemmin ostopalveluina hankkimiensa palveluiden perusteella.

Tällöin jotkut palveluntarjoajat eivät välttämättä lähde asiakassetelituottajiksi, koska niillä ei ole mahdollisuuksia tuottaa laadukkaasti kyseistä palvelua maakunnan päättämällä hinnalla. Isoilla yrityksillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet joustaa hinnoissa, ainakin jollain aikavälillä.

Maakunnat järjestöjen uusina kumppaneina

On tärkeää, että maakunnat ottavat huomioon omissa lakisääteisissä strategioissaan ja palvelulupauksissaan järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen tarjoamat mahdollisuudet. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanovaiheessa on olennaista tunnistaa ja sovittaa järjestöjen palvelut ja hyte-toiminnot osaksi maakunnallisia palveluketjuja. SOSTE on korostanut, että jokaiseen maakuntaan tulee luoda järjestöyhteistyötä kokoava toimintarakenne, joka kokoaa järjestöt ja maakunnan päättäjät keskinäiseen vuoropuheluun.

Kunnat ovat perinteisesti tukeneet järjestöjen toimintaa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla tiloja kansalaistoiminnan käyttöön. Sote-uudistuksen seurauksena jatkossa tämä tehtävä jaetaan kuntien ja maakuntien kesken.

Maakuntien ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana maakuntien perustamista. Muutosvaiheessa on huolehdittava siitä, ettei avustamiseen synny katkoksia. Katkokset voisivat pahimmillaan johtaa järjestöjen toiminnan päättymiseen. Pelkästään sote-järjestöissä tehdään noin 21 000 henkilötyövuotta vastaava määrä vapaaehtoistyötä vuosittain. Sen korvaaminen palkkatyöllä tulisi erittäin kalliiksi.

Maakuntarahoituksen malleja rakennettaessa on myös huolehdittava siitä, ettei maakunnan rahoitus muodostu esteeksi järjestöjen veikkaustuotoista saamalle rahoitukselle tai päinvastoin. Sote-uudistuksessa pitää tunnistaa tämä kysymys ja laatia rahoituksen turvaamiseksi valtakunnallinen ohjeistus.

Järjestölähtöisen auttamistyön tulevaisuus

Maakunnan ja kunnan on sovittava rahoitusvastuusta myös silloin, kun kyseessä on järjestöjen toiminta, joka sijoittuu sote-uudistuksessa mukana olevien palveluiden sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan välimaastoon.

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien klubitalot, kriisikeskukset ja erilaiset kohtaamispaikat. Toiminnalle tyypillistä on ollut se, että toimintaa on rahoitettu sekä veikkausvoittovaroin että kuntien avustuksilla.

Lakiesitys valinnanvapaudesta velvoittaa maakuntaa antamaan asiakassetelin sosiaaliseen kuntoutukseen, joka on palvelu, jota sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tarjonneet veikkausvoittovarojen avulla. Vuodelle 2018 avustuskohteita sosiaaliseen kuntoutukseen on noin 950 ja avustuksia myönnetty noin 142 miljoonan euron edestä.

Mikäli asiakasseteli tulisi osaksi sosiaalista kuntoutusta, johtaa se siihen, että järjestöjen toimintaa ei voisi enää rahoittaa veikkausvoittovaroin, koska se rinnastettaisiin markkinoilla tapahtuvaan palvelutuotantoon. Tämän seurauksena nämä kyseiset palvelut voisivat hävitä, mikä puolestaan ei olisi ihmisten hyvinvoinnin kannalta perusteltua. Asian nosti esille myös selvityshenkilö Tuija Brax raportissaan Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.8.2019 12:59

SOSTE: Budjetissa sosiaaliturvan riittävään tasoon on pitkä matka – terveysperusteisessa verotuksessa vielä kirittävää

Parannukset perusturvaan, pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja lapsiperheiden taloudelliseen asemaan vastaavat SOSTEn vaatimuksia, mutta edelleen on paljon tehtävää. “Viime vuosien perusturvan heikon kehityksen valossa on erittäin hyvä asia, että sosiaaliturvaa parannetaan, mutta matkaa riittävään tasoon on edelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus on aloitettava ripeästi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTEn näkökulmasta kunnille osoitettavat määrärahat varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja […]

Uutinen

18.6.2019 15:29

Hallitusohjelman työryhmien jäsenet avasivat hallitusohjelman sotu- ja sote-linjauksia

Iso salillinen sote-järjestöjen aktiiveja kokoontuivat SOSTEn tiloihin keskustelemaan Rinteen hallitusohjelman kahden ison reformin kirjauksista: sotu- ja sote-uudistuksesta. Keskustelua pohjustivat hallitusohjelmaneuvotteluissa mukana olleet kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Kontula oli jäsenenä sosiaaliturvaa käsittelevässä alaryhmässä, Vehviläinen puolestaan veti sote-alaryhmää. He kumpikin ovat myös tuoreita valiokuntien puheenjohtajia. Kontula korosti puheenvuorossaan hallitusohjelman vahvoja kirjauksia sosiaaliturvaan liittyvän […]

Uutinen

17.6.2019 11:46

Kansalaistutkimus ”Ihan pihalla”: Vanhoista ihmisistä yhä useampi syrjäytyy monimutkaistuvassa, digitalisoituvassa maailmassa

Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama, SOSTEn julkaisema Ihan pihalla? -tutkimus. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He […]

Valinnanvapaus

Artikkeli

Asiakas keskiöön valinnanvapausuudistuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on pääministeri Juha Sipilän hallituksen tärkeimpiä reformeja. Sen tavoitteena on ennen kaikkea peruspalveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen sekä kustannusten hillintä. Osana uudistusta laajennetaan asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ajatuksena on nopeuttaa hoitoon ja hoivaan pääsyä sekä vahvistaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.  Vastuun palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheittain. Valinnanvapaus […]

Artikkeli

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti valinnanvapauden välineinä

Yksilön valinnanvapautta halutaan sote-uudistuksessa vahvistaa asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla. Välineiden tavoitteena on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja sekä helpottaa palveluun pääsyä. Tuoko seteli lisää valinnanvapautta? SOSTE arvioi, että asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti voivat parhaimmillaan lisätä ihmisen vaikutusmahdollisuuksia ja itsemääräämisoikeutta omiin palveluihinsa. Asiakassetelien käyttö voi myös tapauskohtaisesti nopeuttaa hoitoon pääsyä. Asiakassetelien onnistuminen ratkeaa käytännön tasolla. […]

Uutinen

18.4.2018 12:29 / Valinnanvapaus

Sosiaalibarometri 2018: Valinnanvapaus heikentää heikoimmassa asemassa olevien palveluja

Heikompiosaisten suomalaisten hoitoon pääsy vaikeutuu ja sosiaali- ja terveyspalvelut pirstaloituvat, jos valinnanvapautta lisätään – näin arvioivat vastaajat Sosiaalibarometrissa ennakkotulosten mukaan. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt Sosiaalibarometrissa sosiaali- ja terveysjohtajien sekä sote-järjestöjohtajien näkemyksiä muun muassa hallituksen valinnanvapausesityksestä. Ihmisille tukea valintojen tekemiseen Kolme viidestä järjestöjohtajasta ja puolet sote-johtajista katsoo, että heikompiosaisten pääsy palveluihin heikkenee […]