SOSTE finlands social och hälsa rf – tillsammans mot ett gott liv för alla


Etusivu / Inlägg / SOSTE finlands social och hälsa rf – tillsammans mot ett gott liv för alla

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en modig aktör och expert som bygger upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, möjligheter att delta samt ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Grunden för detta är demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

SOSTE ÄR EN ÖPPEN OCH RÄTTVIS STARK FÖREGÅNGARE

Begreppet rättvisa har ett nära samband med frihet och social och ekonomisk jämlikhet. I relationerna mellan människor är främjandet av jämlikhet och likabehandling samt icke-diskriminering grundläggande principer för rättvisa. Ur SOSTE :s synvinkel framgår principen om rättvisa bland annat när det gäller att förverkliga de grundläggande fri- och rättigheterna, minska de sociala välfärdsskillnaderna och hälsoskillnaderna. På arbetsplatserna förverkligas rättvisa i form av jämlikt och likvärdigt bemötande i fråga om såväl rättigheter som skyldigheter.

Öppenhet innebär bland annat transparens i verksamheten och beslutsfattandet samt öppen kommunikation och samarbete. Vid sidan av öppenhet måste principen om respekt för privatlivet och tystnadsplikt iakttas. På arbetsplatserna innebär öppenhet en rättvis inställning, ett okomplicerat informationsflöde och ett tillstånd att ta upp även svåra frågor. Öppenhet är också rättvist bemötande av arbetskamrater och direkt kommunikation.

Styrka innebär mod och beslutsamhet i all verksamhet. SOSTE försvarar tillsammans med sina medlemmar frågor som är centrala för organisationens värderingar och mål. En förutsättning för att bli stark är en förtroendefull och innovativ arbetsgemenskap som ger utrymme för djärva lösningar, tolererar misstag och lär sig av dem.

Att vara föregångare innebär framåtblickande, sakkunnigt och pålitligt vägvisande som förutser förändringar i verksamhetsmiljön och erbjuder experimentella, innovativa och ansvarsfulla lösningar samt nätverkande på ett ändamålsenligt sätt. För att vara en föregångare måste man i arbetsgemenskapen ha en djup sakkunskap och fortlöpande möjliggöra nytt lärande, förmåga att se, höra och förstå sammanhang och att agera modigt. En annan förutsättning är förmågan att kritiskt bedöma resultaten och konsekvenserna av verksamheten.

Hållbar framtid genom välfärdsekonomi

SOSTE går mot en framtid med socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar välfärdsekonomi. Välfärdsekonomi är en samhällelig verksamhet där man investerar i välfärd. I välfärdsekonomin hålls alla engagerade och satsningar görs på allas välbefinnande med tillräcklig hänsyn till vars och ens individuella behov. Välfärdsekonomins styrka kommer från en gemensam önskan att skapa en värld där det är bra för oss alla att leva och vara. I SOSTE: s vision har välfärdsekonomin en vid spridning och bygger på den nordiska välfärdsmodellen. I centrum finns ett universellt system för social- och hälsovårdstjänster som bygger på offentligt ansvar. Organisationsverksamheten för social välfärd och integration är genomslagskraftig och autonom. Ett gott liv är unikt för alla. Byggstenarna för finländarnas upplevda välfärd är individuella. Var och en ska ha möjlighet att påverka, arbeta efter sina förmågor och uppleva sig själv som nödvändig. Målet med välfärdsekonomin är att tillsammans skapa ett gott liv för alla.

Verksamhetsmiljön

SOSTE beaktar i sin verksamhet särskilt de behov av förändringar i sin egen och sina medlemmars verksamhet som orsakas av ojämlikhet, klimatförändringar, digitalisering och förändringar i informationsmiljön samt av olika kriser (bland annat miljökriser, hälsokriser, militära kriser, flyktingskap). Under de växande globala kriserna arbetar SOSTE och påverkar beslutsfattandet för att stärka resiliensen hos befolkningen och samhället i stort.

Strategiska målområden

SOSTE för en kontinuerlig dialog med sina medlemmar, nätverk och intressentgrupper inom fem målområden. Inom dessa målområden samlar och kombinerar SOSTE med hjälp av människor och artificiell intelligens information om verksamhetsmiljön som är förutseende, forskningsbaserad, automatiserad och manuellt insamlad. SOSTE utvecklar på grundval av kunskap tillsammans med sina nätverk, även med nya digitala metoder, lösningar (till exempel olika stödtjänster för medlemmarna och lösningar för samhället) för de utmaningar som organisationens medlemmar möter. På grundval av de lösningar som utvecklats inom varje målområde främjar SOSTE tillsammans med sina nätverk och intressentgrupper uppkomsten av förändringar genom påverkan, utbildning och kommunikation.

Social- och hälsovårdsreformen främjar delaktighet och vitalitet

SOSTE bidrar aktivt till social- och hälsovårdsreformen på nationell nivå och i samarbete med regionala partner för att stödja människornas välfärd och trygga förutsättningarna för social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet.

Organisationernas verksamhetsvillkor och autonomi

SOSTE arbetar för att den nya finansieringsmodellen för social- och hälsovårdsorganisationerna ska  trygga statsunderstöden för organisationerna och effektivisera understödspraxisen och för att man i all lagberedning och tillämpningspraxis som påverkar organisationernas verksamhet beaktar organisationsautonomin, organisationernas särdrag och målen för deras verksamhet.

Kompetenta och livskraftiga organisationer

SOSTE stöder organisationerna i att utveckla och anpassa sin verksamhet i fråga om förändringar i verksamhetsmiljön genom olika utbildningar och evenemang. Därtill ger SOSTE juridisk rådgivning och stöd för prognostisering, resultatredovisning, tilldelning av ekonomiska resurser och integrering av klimatåtgärder i verksamheten. Dessutom stöder SOSTE medlemmarna när det gäller att effektivisera användningen av stödtjänster och fastigheter.

Människans välbefinnande och hälsa

SOSTE arbetar för att beslutens konsekvenser för välfärden och hälsan kommer fram på olika politiska områden, för att minska hälsoskillnaderna, för att förbättra situationen som helhet för dem som är långtidssjuka och för att större hänsyn ska tas till deras särskilda situation. Generationsövergripande utsatthet förebyggs och bekämpas. Diskussionen om klimatförändringar tar hänsyn till människans välbefinnande, en rättvis övergång och social hållbarhet.

Ett tryggt liv

SOSTE påverkar reformen av den sociala tryggheten i syfte att uppnå en tillräcklig och rättvis grundtrygghet i olika situationer och skeden i livet. Alla har möjlighet att arbeta, och potentialen hos personer med partiell arbetsförmåga och andra som behöver särskilt stöd identifieras och erkänns på arbetsmarknaden. Social- och hälsovårdsorganisationerna bidrar till att förebygga och minska ojämlikhet och marginalisering samt stöder tillträdet till och bibehållandet av arbete för dem som är partiellt arbetsföra och andra som är i behov av särskilt stöd.

Personalen

SOSTE fokuserar på att utveckla expertorganisationens kunnande och öka arbetshälsan. Målet för personalpolitiken på medellång sikt är att göra SOSTE till en av Finlands bästa organisationsarbetsplatser.

Ekonomin

SOSTE strävar efter att trygga verksamhetens nuvarande nivå med hjälp av mångsidiga finansieringskällor, intäkter från den egna verksamheten och, vid behov, en tidigare förvärvad ekonomisk buffert.