Skip to content

Järjestöjen palvelutuotanto

Artikkelit

Artikkeli

Järjestöjen palvelutuotanto -artikkelisarjan esipuhe

Kansalaisyhteiskunta Anne Knaapi, SOSTE, johtaja, varapääsihteeri   Järjestöjen palvelutuotanto -artikkelisarja kertoo järjestöjen palvelutuotannosta ja sen erityisluonteesta. Julkaisumme on koottu tekemään järjestölähtöistä palvelutuotantoa tunnetuksi. Jotta järjestöjen palvelutoiminnan monipuolisuus ja rikkaus tulisivat esiin, pyysimme alan asiantuntijoita kirjoittamaan artikkeleita eri teemoista ja näkökulmista. Isosta kuvasta, miten ei-voittoa tavoittelevat toimijat näkevät roolinsa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina. Ja myös käytännön tuoman kokemuksen […]

Artikkeli

Laadukas palvelu syntyy organisaation yhteistyönä

Kansalaisyhteiskunta Matleena Merta, SOS-Lapsikylä SOS-Lapsikylässä palvelun laatu muodostuu lasten ja perheiden asiakastyytyväisyydestä, palveluiden vaikuttavuudesta, asiakasturvallisuudesta sekä johtamisen ja hallinnon toimivista prosesseista. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluiden laatu on monitahoinen käsite. ”Laatu ei ole vain palvelujen tuottamiseen osallistuvien vastuulla, vaan se ulottuu organisaation jokaiseen työntekijään, henkilöstö- ja taloushallinnosta johtoryhmään. Laatu syntyy koko organisaation tahtotilasta ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeita […]

Artikkeli

Serviceproduktion som en del av allmännyttig verksamhet

Kansalaisyhteiskunta Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen r.f   Barnavårdsföreningen i Finland r.f. har producerat service som en del av Helsingfors stads servicenätverk sedan början av 1900 talet. Barnavårdsföreningen har i över hundra år bedrivit både småbarnspedagogik och vård utom hemmet. Genom så gott som hela föreningens 127-åriga historia har man producerat tjänster för Helsingfors stad. Under de senaste […]

Artikkeli

Kotkalainen KOSKENRINNE kehittyy ja kehittää

Kansalaisyhteiskunta Sirpa Kotola, toiminnanjohtaja, Koskenrinne   Kotkalainen Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry täyttää kesäkuussa 75 vuotta. Yhdistys perustettiin Kotkan vanhainkodin kannatusyhdistyksenä vuonna 1945, hetimiten sotavuosien jälkeen ”Hyvillä ajatuksillasi, hyvillä sanoillasi ja hyvillä teoillasi” huolehtimaan, että vanhuksilla on hyvät asunto-olot ja hyvä elämä. Sittemmin vettä on virrannut viereisessä Langinkoskessa ja paljon on tapahtunut niin toimintaympäristössä kuin omassa toiminnassa. Olemassaolon […]

Artikkeli

Asiakkaan ääni kuuluviin – kuulovammaisten moninaiset tarpeet

Kansalaisyhteiskunta Sanna Kaijanen, toiminnanjohtaja, Kuuloliitto ry ja hallituksen jäsen Kuulo-Auris Oy Anniina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Kuuloliitto ry   Kuulovammat johtuvat useista syistä ja jokaisen kuulovammaisen palvelutarpeet ovat yksilöllisiä. Monet tarvitsevat kuitenkin jossain elämänsä vaiheessa kuulonkuntoutusta. Harva kuulovammainen kuitenkaan saa muuta kuin kuulon apuvälineen. Kuulonkuntoutusta ei pitäisi nähdä vain teknisen apuvälineen myöntämisenä, vaan laajemmin kuntoutujan tukemisena eri keinoin […]

Artikkeli

Järjestöt palvelujen kehittäjinä

Kansalaisyhteiskunta Riitta Särkelä, YTT, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry   Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olennainen osa suomalaisen hyvinvoinnin rakennetta. Niillä on ollut mittava merkitys sosiaalipalvelujen kehittäjänä ja koko palvelujärjestelmän uudistajana. Järjestöjen asema on nyt muutoksessa, kun sote-palveluista on tullut kauppatavaraa ja hinnasta määräävä tekijä. Järjestöt kehittyivät palvelujen tuottajina ja ammatillistuivat erityisesti 1980-luvulla (Rönnberg 1999; Särkelä […]

Artikkeli

Järjestöjen palvelutuotanto hyvinvointitalouden ytimessä

Kansalaisyhteiskunta Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE ry   Hyvinvointitalous on sosiaali- ja terveysjärjestöjen viime vuosikymmenellä lanseeraama käsite ja tapa hahmottaa yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Hyvinvointitalouden visio konkretisoituu lauseessa ”yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”. Kun rakennamme hyvinvointitaloutta ja toimimme hyvinvointitaloudessa, lähtökohtana on ihmisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten tavoittelu. Hyvinvointitaloudellista toimintaa motivoivat siis hyvinvointitavoitteet. Pohdittaessa järjestöjen palvelutuotannon lähtökohtia, hyvinvointilähtöisyys […]

Artikkeli

Uudenlaisella yhteistyöllä vaikuttavia palveluita

Kansalaisyhteiskunta   Hanna Hauta-aho hankepäällikkö Maarit Hirvonen Alustapalvelu Sociala Oy:n toimitusjohtaja, Mielen ry:n toiminnanjohtaja Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja ja KVPS Tukena Oy:n hallituksen puheenjohtaja   Järjestöt ovat olleet huolissaan pärjäämisestään muuttuvassa sosiaalipalvelujen kysyntätaloudessa, jossa isot monikansalliset yritykset ovat vallanneet sosiaalipalveluiden tuottamisen, erityisesti hoivapalveluissa. Järjestöjen palvelutuotantoa vahvistamaan on nyt kehitetty uudenlaisia menetelmiä ja mahdollisuuksia. Suomessa kaikki hallitukset […]

Artikkeli

Järjestöt yhteiskunnallisina vaikuttajina

Kansalaisyhteiskunta   Jukka Tahvanainen, toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto ry, hallituksen puheenjohtaja SOSTE ry   Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on järjestöjen perustehtävä. Olemme järjestöinä olemassa ennen kaikkea siksi, että jäsentemme oikeudet toteutuisivat ja heidän elämänlaatunsa olisi mahdollisimman hyvä. Vaikuttaminen on yhteistyötä, yhdessä tekemistä, asioiden selvittämistä, ongelmien esille nostamista ja viestin kirkastamista. Vaikuttamistyötä tehdään, kun haluamme muutoksen epäkohtaan tai ongelmaan. Usein […]

Artikkeli

Yhtiöitetty palvelutoiminta ja sen erityispiirteet – toimiva omistajaohjaus varmistaa yhteiskunnallisen yrityksen suunnan

Kansalaisyhteiskunta   Pentti Lemmetyinen, hallituksen puheenjohtaja, ARVO Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO   Keskustelu järjestöjen palvelutoiminnan yhtiöittämisestä nousi vahvemmin 2000-luvun alussa, kun järjestöt joutuivat yhä enemmän kilpailemaan julkisissa hankinnoissa yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa. Yhtiöittämisellä voidaan saada monia hyötyjä kuten toiminnan selkeys ja mahdollisuudet laajentumiseen. Keskustelua ja pohdintaa omien palvelujen yhtiöittämisestä on käyty läpi vuosien […]

Uusimmat kirjoitukset

Uutinen

10.11.2020 11:59

SOSTE: Järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita on turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistus SOSTE yhtyy lainsäädännön arviointineuvoston näkemykseen siitä, että pienten toimijoiden, kuten järjestöjen asemaa ja mahdollisuutta osallistua palvelujen tarjoamiseen tulisi varmistaa sote-uudistuksessa. Järjestöjen palvelutuotannon tärkeys on mainittu yleisellä tasolla esitysluonnoksessa, mutta säännöskohtaisten perustelujen hankintamenettelyä koskevassa kohdassa sitä ei ole mainittu. SOSTE on korostanut lausunnossaan, että palveluiden asiakaslähtöisyyden näkökulmasta on tärkeää, että järjestöt voivat jatkossakin toimia palveluntuottajina. Esimerkiksi […]

Uutinen

30.6.2020 15:51

Koronaviruksen perusteella myönnettävää kustannustukea voivat hakea myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset

Järjestöille Uutta kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista  7.7.2020 alkaen. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla. Tukea on haettava viimeistään 31.8.2020. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kaikkein eniten kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Yrityksen toimiala kuuluu […]

Uutinen

16.6.2020 10:00

Uusi verkkojulkaisu järjestöjen palvelutuotannosta ja sen erityisluonteesta

Sote-järjestöt SOSTE on julkaissut uuden verkkojulkaisun, joka tuo esiin järjestöjen palvelutoiminnan monipuolisuutta. Verkkojulkaisun 11 artikkelissa asiantuntijat käsittelevät järjestöjen palvelutuotantoa eri teemoista ja näkökulmista. Artikkeleissa pohditaan muun muassa, miten ei-voittoa-tavoittelevat toimijat näkevät roolinsa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina tai miten toiminnan erityisluonne tulee esille, kun palvelutuotanto ja yleishyödyllinen toiminta kulkevat rinnakkain? Artikkeleiden yhteinen tahtotila on asemoida järjestöjen palvelutuotanto sosiaali- […]

Uutinen

5.6.2020 16:28

Myös palveluita tuottaville yhdistyksille mahdollisuus saada tukea koronan aiheuttamiin vahinkoihin

Kansalaisyhteiskunta Hallitus on antanut odotetun esityksensä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. SOSTE on tyytyväinen, että myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistyksen ja säätiöt ovat tuen piirissä. Lakiesityksessä todetaan erikseen, että myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt, kuten yhdistykset ja säätiöt, sekä luonnolliset henkilöt, voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja ovat siksi kustannustuen piirissä. ”Oli erittäin tärkeää saada myös palveluita tuottavat sote-järjestöt kustannustukeen mukaan. […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Kansalaisyhteiskunta Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]

Uutinen

14.5.2020 14:31

Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer

Kansalaisyhteiskunta Finlands regering har idag dragit riktlinjen för ett nytt, branschoberoende, kostnadsstöd på grund av coronaviruset. I samma veva konstaterade regeringen att stödet också omfattar föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet. ”Vi är verkligen nöjda över att man äntligen kommit till en lösning om stöd till serviceproducerande organisationer. SOSTE har sedan början av coronakrisen gjort påverkansarbete […]

Uutinen

14.5.2020 11:32

Koronatuet viimein myös palveluita tuottaville sote-järjestöille

Kansalaisyhteiskunta Suomen hallitus linjasi tänään, että yrityksille tulee uusi toimialasta riippumaton kustannustuki koronaviruksen vuoksi. Samassa yhteydessä hallitus totesi, että tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. ”Olemme todella tyytyväisiä, että palveluita tuottavien järjestöjen tuesta päästiin vihdoin ratkaisuun. SOSTE on koronakriisin alusta asti tehnyt vaikuttamistyötä sen eteen, että nämä liiketoiminnan muodossa palveluita tuottavat yhdistykset […]

Uutinen

8.4.2020 16:05

Hallituksen kehysriihi jätti palveluita tuottavat sote-järjestöt puille paljaille

Kansalaisyhteiskunta Palvelutoiminnan turvaamiseksi tarvitaan erillinen tukipaketti Suomen hallitus päätti massiivisista tukitoimista koronakriisin aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin. Noin miljardin euron lisätalousarviossa oli lukuisia kohteita erikokoisille yrityksille, mutta palveluita tuottavat sosiaali- ja terveysjärjestöt jätettiin näistä tukitoimista tylysti ulos, ilman mitään lupausta konkreettisesta tuesta. Tämän seurauksena vaarana on jopa konkursseja. ”Näitä järjestöjä ja heidän haavoittuvia asiakasryhmiään ei saa jättää yksin […]

Blogi

22.11.2018 09:01

Digitalisaatio haastaa oppimaan ja tekemään yhteistyötä

Kansalaisyhteiskunta Digitalisaatiokehitys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia sekä tiedon että tuen tarjoamiseen. Tämä näkyy vahvasti myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelutuotannossa. Tuoreen Järjestöbarometrin 2018 tuloksista selviää, että valtaosassa järjestöjä sähköiset palvelut ovat kiinteä osa palveluvalikoimaa (kuvio 1). Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi verkkovälitteinen neuvonta ja vertaistoiminta. Sähköisten palveluiden etuja ovat saatavuus ja kustannustehokkuus. Eräs Järjestöbarometrin vastaajista kiteyttää asian osuvasti: […]

Uutinen

5.7.2018 09:44

Tuija Braxin selvitys julki: Katse yhteistyöhön, hyteen ja tiedon keräämiseen

Kansalaisyhteiskunta Sisäministeriön selvityshenkilö Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Torstaina 5. heinäkuuta julkaistussa selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys sekä järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on raportin kanssa samaa mieltä siitä, että maakuntien, kuntien ja järjestöjen yhteistyölle […]