fi | sv | eng

Toteutuneet verkkoluennot

Hallituksen työskentelyn johtaminen ja kehittäminen - puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan hyvät yhteistyökäytännöt

Yhdistystoiminnan tehokkuus riippuu suurelta osin siitä, miten hyvin hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan työnjako on selvillä ja miten hyvin heidän yhteistyönsä toimii. Operativinen ja strateginen johtaminen ovat kuten kuski ja kartturi ralliautossa: kannattaa miettiä kenen kädet ovat kartassa ja kenen ratissa. MEP Sirpa Pietikäinen avaa hyvän yhdistysjohtamisen periaatteita ja keinoja.

Kouluttajana on MEP SIrpa Pietikäinen.

Puheenvuoron diat löydät täältä

Esitys on pidetty 28.2.2017. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä.


Monikulttuurisuus järjestöjen mahdollisuutena ja uhkana

Ihmisten käsitykset suomalaisen yhteiskunnan todellisuudesta ovat nyt moninaiset ja jakautuneet. Kuumaa puhetta on maahanmuutosta ja suomalaisuudesta, yhteiskunnallisista ongelmista ja ratkaisuista, arvoista ja teoista.

Luennolla pohditaan järjestöjen roolia ja asemaa moniarvoisessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. Miten saada järjestön toimintaan mukaan monenlaisia ihmisiä ja kuinka moninaisuuden kanssa käytännössä toimitaan? Onko sellaista asiaa olemassa kuin monikulttuurinen osaaminen. Entä millaisia taitoja siihen voisi kuulua?

Vinkkejä monikulttuuriseen vapaaehtoisrekrytointiin tästä

Kouluttajana on toimialajohtaja Matti Cantell Suomen Setlementtiliitosta.

Esityksen diat ovat nähtävissä ja tulostettavissa tästä

Esitys on pidetty 15.11.2016. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa

Luennolla pohditaan Millaisia yhteistyön muotoja on olemassa? Mitä vaaditaan hedelmälliseen yhteistyöhön? Riittävätkö resurssit? Mitä yhteistyöllä tavoitellaan?

Kouluttajana on järjestösihteeri Carita Åkerblom, Syöpäjärjestöt

Esityksen diat ovat nähtävissä ja tulostettavissa tästä

Esitys on pidetty 20.9.2016. Pääsest seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Toiminnan tulosten ja vaikutusten seurannan merkitys ja mahdollisuudet järjestöille

RAY:n tekemä avustusten käytön seuranta perustuu RAY:n lakisääteiseen tehtävään. Seurannan merkitys on jatkossakin hyvin keskeinen, sillä tarkoituksena on siirtyä soveltamaan valtionavustuslakia. Seurantatietoja hyödynnetään RAY:n avustusehdotuksen valmistelussa ja avustustoiminnan kehittämisen tukena.

Kouluttajana on  seurantavastaava Samuli Koiso-Kanttila, RAY

Esitys on pidetty 31.5.2016. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyy monenlaista osaamista. Siitä hyötyvät erityisesti vapaaehtoiset itse, mutta myös heidän lähipiirinsä, organisaationsa ja monet muut. Toiminnassa kertyvää osaamista ei vain aina osata tehdä näkyväksi! Osaamisen tunnistaminen ja sen tunnustaminen voi olla parhaimmillaan vapaaehtoista voimaannuttava prosessi. Alustuksessa kerrotaan, millaista osaamista vapaaehtoistoiminnassa syntyy, millaisilla menetelmillä sitä voisi tunnistaa, ja miten yhdistykset ja muut vapaaehtoistoimintaa järjestävät organisaatiot voivat hallita yhteistä osaamista.

Kouluttajana on suunnittelija Marion Fields, OK-opintokeskus

Esitys on pidetty 17.2.2016. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä

Hankinnat pähkinänkuoressa

Hankinnat ovat osa järjestöjen ja yhdistysten arkea. Luennossa käydään lävitse mitä hankintalain mukaan tulee kilpailuttaa ja mitä ei. Perehdytään hankintalain keskeisiin säännöksiin ja hankinnoissa esiin nouseviin kysymyksiin. Uusi hankintalaki astuu voimaan vuonna 2016.

Kouluttajana hankintalakimies Maarit Päivike, SOSTE. Hän neuvoo järjestöjä julkisten hankintojen tekemisessä sekä koordinoi ja kehittää järjestöjen yhteishankintoja.

Esitys pidetty 17.11.2015. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Vaikuta verkossa – sähköiset demokratiapalvelut haltuun!

Verkkoluennolla kannustetaan järjestötoimijoita hyödyntämään sähköisiä demokratiapalveluita omassa vaikuttamistyössään. Esittelyssä oikeusministeriön sähköiset demokratiapalvelut (kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi).

Luennolla käydään läpi muun muassa kuntalakiin, yhdistyslainsäädäntöön ja nuorisolakiin perustuvat kansalaisten oikeudet osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Kouluttajana virkamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö.

Esitys pidetty 28.10.2015. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Luottamusjohto seuraajana ja arvioijana

Verkkoluento on jatkoa marraskuun 2014 OK-opintokeskuksen Marion Fieldsin luennolle Arviointi johtamisen tukena. Luennon tarkoituksena on herättää luottamusjohtoa arvioimaan, miten yhdistyksen toiminnan arviointi palvelee tällä hetkellä luottamusjohdon tehtävää seurata, valvoa ja ohjata yhdistyksen toimintaa. Luennolla annetaan käyttökelpoisia ja helppoja työkaluja luottamusjohdon itsearviointiin.

Kouluttajana on erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE. Hänen työnkuvaan kuuluu järjestöjen arvioinnin tuki ja koulutukset, arviointiverkostotoiminta, arviointikonsultaatiot sekä arvioinnin sisällöllinen ja menetelmällinen kehittämistyö.

Esityksen diat ovat nähtävissä ja tulostettavissa tästä

Esitys pidetty 6.5.2015. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Pieni yhdistys työnantajana

- Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Hallituksen rooli ja vastuu.

Luento tarjoaa tiiviin tietopaketin työnantajana toimimiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Näkökulmana on yhdistyksen hallitukselle kuuluvat tehtävät ja erityisesti pieniä yhdistyksiä tyypillisesti askarruttavat kysymykset. Puheenvuorossa pohditaan mm. mistä asioista hallituksen tulee vähintään huolehtia ja mitä yleisimpiä haasteita toimintaa liittyy ja miten ratkaista niitä.

Kouluttajana toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri, Sosiaalialan Työnantajat ry.

Esityksen diat ovat nähtävissä ja tulostettavissa tästä

Esitys pidetty 11.2.2015. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Arviointi johtamisen tukena   

Alustus sisältää tiiviin tietopaketin ja pohdintoja arvioinnin roolista järjestön johtamisen ja kehittämisen kannalta. Arvioinnin avulla voidaan kertoa tuloksista, motivoida, hankkia jäseniä ja tukea toiminnan kehittämistä monella tavalla, mutta sitä tulee myös johtaa.  Yhdessä voimme pohtia, millainen rooli johtajalla on arvioinnin tukena.

Kouluttajana suunnittelija Marion Fields, OK-opintokeskus

Esityksen diat nähtävissä ja tulostettavissa tästä

Esitys pidetty 26.11.2014. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Hyvin hoidettu sisäinen valvonta

Tavoitteena on kuvata sisäisen valvonnan käsitettä ja jakaa se seuraaviin aiheisiin: valvontaympäristö, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, informaatio ja kommunikaatio, sekä seuranta. Lisäksi aiheeseen tuodaan käytännön esimerkki ja järjestönäkökulma.

Kouluttajana erityisasiantuntija Matias Lahti, RAY

Esitys pidetty 3.12.2013. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Onnistunut vaikuttaminen

Verkkoluennossa pohditaan miten järjestöjen hallitusten jäsenet voivat onnistua tavoitteellisessa ja tuloksellisessa vaikuttamistyössä.

Kouluttajana johtaja Panu Laturi, SOSTE

Esityksen diat nähtävissä ja tulostetettavissa tästä

Esitys pidetty 29.10.2014. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ei synny yhdistyksen toiminnassa vain itsestään - se vaatii resursseja, osaamista, suunnittelua ja johtamista. Hyvässä vapaaehtoistoiminnassa yhdistys paketoi tehtävänsä, rekrytoi vapaaehtoiset, perehdyttää, tukee, kiittää ja antaa myös mahdollisuuden lopettaa. Miten tässä onnistutaan?

Kouluttajana erityisasiantuntija Kiril Häyrinen, SOSTE

Esityksen diat nähtävissä ja tulostetettavissa tästä

Esitys pidetty 14.5.2014. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä


Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu

Puheenvuorossa käsitellään yhdistyksen hallituksen tehtäviä ja vastuita. Kenen asialla hallitus on ja mistä asioista se päättää? Kuka on vastuussa, jos virheitä sattuu - mitä on hallituksen kollektiivinen vastuu? Miksi puheenjohtajalla on väliä ja miksi kokouskäytäntöjä kannattaa hioa?

Kouluttajana järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE

Esitys pidetty 7.11.2013. Pääset seuraamaan tallennettua puheenvuoroa tästä