Skip to content

Etuudet ja koronavirus

Toimeentulo
Toimeentulo

Artikkeliin kootaan etuuksiin liittyviä ohjeita ja linkkejä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen koronavirusepidemian aikana. Artikkelia päivitetään, joten huomatessasi puutteita, ilmoita niistä SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järviselle.


Toimeentulo on turvattava kaikille, myös poikkeusoloissa. Jos ihmisille ei tarjota tarpeenmukaista turvaa, voi heidän tilanteensa entisestään pahentua ja aiheuttaa vakavampia seurauksia.

On odotettavissa, että kevään mittaan erityisesti työttömyysturvan sekä myös toimeentulotuen ja muiden Kelan etuuksien tarve lisääntyy. Tämä luo paineita etuuskäsittelyyn.

Kela tiedottaa säännöllisesti, kuinka koronatilanne vaikuttaa tukiin, hakemusten käsittelyyn ja Kelan tarjoamiin palveluihin. Myös hakemusten määrän kehityksestä tiedotetaan viikoittain.

Toimeentulotuki

STM on korostanut, että toimeentulotukikäsittely on turvattava poikkeusoloissa.  Toimeentulotuki on keskeinen ja tärkeä instrumentti, jolla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo Suomessa oleskeleville. Kuntia ja Kelaa on ohjeistettu huolehtimaan, että toimeentulotuen käsittelyyn varataan riittävät voimavarat. Etenkin kiireellisten toimeentulotukihakemusten käsittely on turvattava. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien ja Kelan välillä. Lisäksi asiakkaille on tarjottava henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus sekä Kelassa että kunnissa.

Tuoreessa Kuntainfossa STM ohjeistaa toimeentuotuen käsittelyyn korona-epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan. Ohjeessa todetaan muun muassa, että kiireelliset toimeentulotukea koskevat hakemukset on priorisoitava sekä Kelassa että kunnissa. Kelalle suositellaan perusosan alentamisharkinnasta luopumista kokonaan. Kuntien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea tulee käyttää tarvittaessa apuna, mikäli esimerkiksi lasten jääminen pois koulusta, pakollinen kotikaranteeni tai ravinnon hankkimisen lisäkustannukset aiheuttavat henkilön ja perheen selviämisen kannalta tarpeelliseksi katsottavia lisämenoja muutenkin pienituloiselle henkilölle tai perheelle. Ohjeessa annetaan myös tarkempia suosituksia toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Kelaa mun muassa suositellaan tekemään pitkiä päätöksiä sekä pyytämään vain aivan välttämättömiä liitteitä. Asumismenojen kohtuullistamisarvioinnista voidaan luopua. Toimeentulotukea voidaan myöntää yrittäjille ilman yrityksen lopettamisvaadetta toistaiseksi vaikean taloustilanteen johdosta. Opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta.

Työttömyysturva

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan on tulossa määräaikaisia muutoksia. Työttömyysturvaa haetaan toistaiseksi nykyisten ohjeiden mukaan. Lomautetut, työttömäksi jääneet ja sivutoimiset yrittäjät voivat tällä hetkellä hakea työttömyysturvaa olemassa olevien ohjeiden mukaan. Päätoimiset yrittäjät voivat hakea työttömyysetuutta takautuvasti, kun ohjeet tarkentuvat.

Hallitus on esittänyt työttömyysturvaan seuraavia muutoksia:

 • Työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistuisi. Tämä koskisi ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.
 • Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettäisiin. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto olisi 13 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto olisi 26 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 52 kalenteriviikkoa.
 • Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Muutos siis parantaisi turvaa, jos työttömyys pitkittyisi.

Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja ne olisivat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Tämän esityksen valmistelun rinnalla on selvitetään myös työttömyysturvan muiden ehtojen osalta mahdollisuutta sujuvoittaa etuuksien maksamista.

Hallitus esittää myös, että yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea tavanomaista joustavammin ehdoin koronaviruspandemian vuoksi. Ehtona on, että pandemian vuoksi päätoiminen yrittäjyys on keskeytynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on pudonnut alle 1089,67 euroon kuukaudessa. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaisut vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan.

Kuntouttava työtoiminta

Useampien kuin 10 hengen tiloissa oleskelua on epidemian aikana syytä välttää. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan epidemiatilanteen ajaksi, jos se ei pysty toteuttamaan toimintaa muulla tavoin. Tämä edellyttää, että asiasta on informoitu TE-toimistoa ja asiakasta. Toiminnan ollessa keskeytyneenä, asiakas ei menetä etuuttaan eikä toimeentulotukea alenneta. Kulukorvausta maksetaan kuitenkin vain niiltä päiviltä, jolloin asiakas on ollut toiminnassa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voi myös jatkaa, jos kunta pystyy järjestämään sen muulla tavalla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Näissä tapauksissa asiakkaalle voidaan maksaa kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät kulukorvaukset.

 


Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.

Kommentit

 1. Mikael K Rönnqvist sanoo:

  Eli he joka on alkaneet marras-Joulukuun puolella on edelleen 26 viikon odotusaika ennen saa työttömyysturvarahat?

 2. Anna Järvinen sanoo:

  Kyllä, lyhennetty työssäoloehto koskee työsuhteita, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen.

 3. kuntoutuva työtoimija sanoo:

  Entä kuntouttavan työtoiminnan kulukorvauksen maksaminen sopimuskauden loppuun? Onko kuntia ohjeistettu myös kyseisestä merkittävässä määrin työtoiminnassa käyvän tuloihin vaikuttavasta asiasta?

 4. Anna Järvinen sanoo:

  Kuntouttavan työtoiminnan kulukorvausta maksetaan valitettavasti vain niiltä päiviltä, jolloin on osallistunut toimintaan.

  Täällä on ohjeistettu kuntia kuntouttavan työtoiminnan osalta: https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ohje+Covid19+aiheuttaman+poikkeustilan+huomioimen+perustason+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+palvelujen+toiminnassa.pdf/c0c26fc0-a746-835e-526e-a665819d00d9/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ohje+Covid19+aiheuttaman+poikkeustilan+huomioimen+perustason+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+palvelujen+toiminnassa.pdf

  ”Kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan Tartuntatautitilanteen takia kuntouttavan työtoiminnan monia toimintamuotoja on hankala toteuttaa, koska useampien kuin 10 hengen tiloissa oleskelua on syytä välttää. Myös työpaikoilla voi olla poikkeusjärjestelyjä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan epidemiatilanteen ajaksi, jos se ei pysty toteuttamaan toimintaa muulla tavoin. Tämä edellyttää, että asiasta on informoitu TE-toimistoa ja asiakasta. Toiminnan ollessa keskeytyneenä, asiakas ei menetä etuuttaan eikä toimeentulotukea alenneta. Kuntouttavaa työtoimintaa voi myös jatkaa, jos kunta pystyy järjestämään sen muulla tavalla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Näissä tapauksissa asiakkaalle voidaan maksaakuntouttavaan työtoimintaan liittyvät kulukorvaukset. Kaikissa tilanteissa kunnan tulee huolehtia siitä, että kenenkään oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ei vaarannu.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.3.2020 13:27

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ käynnistyy – järjestöt otettava vahvemmin mukaan työskentelyyn

Valtioneuvosto asetti 19.3. parlamentaarisen komitean sosiaaliturvan uudistamiseksi toimikaudeksi 23.3.2020 – 31.3.2027. Uudistuksessa tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio. SOSTEa komiteassa pysyvänä asiantuntijana edustaa SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Varsinainen työ tehdään valtaosin jaostoissa, joita on viisi. Kansalaisjärjestöt […]

Uutinen

18.3.2020 11:58

Työttömien työnhakijoiden asema koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Kulukorvaukset toimintojen päättyessä työttömästä riippumattomasta syystä Hallitus antoi 16.3. päätöksen sulkea kuntouttava työtoiminta. Päätös on terveydellisistä syistä tarpeellinen ja perustelu, mutta sillä on jo valmiiksi pienituloisten työttömien toimeentuloa heikentäviä vaikutuksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla päiväkohtaista korvausta, joka on tällä hetkellä 9 euroa. Asiakkaat ovat olleet […]

Uutinen

27.2.2020 13:42

Kehuja ja kehittämiskohteita Suomelle maaraportista

Euroopan komissio julkaisee jälleen raportin jokaisen jäsenmaan nykytilasta sekä aiemmin ohjausprosessissa annettujen suositusten toteutumisesta osana Euroopan unionin talouspoliittisen koordinaation tärkeintä prosessia eli eurooppalaista ohjausjaksoa. Näiden dokumenttien joukossa julkaistiin keskiviikkona 26.2. myös Suomen maaraportti (pdf). Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon seurannan lisäksi raportissa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa arvioitu myös jäsenvaltioiden edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden […]