Skip to content

Etuudet ja koronavirus

Toimeentulo
Toimeentulo

Artikkeliin kootaan etuuksiin liittyviä ohjeita ja linkkejä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen koronavirusepidemian aikana. Artikkelia päivitetään, joten huomatessasi puutteita, ilmoita niistä SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järviselle.


Toimeentulo on turvattava kaikille, myös poikkeusoloissa. Jos ihmisille ei tarjota tarpeenmukaista turvaa, voi heidän tilanteensa entisestään pahentua ja aiheuttaa vakavampia seurauksia.

Kela tiedottaa säännöllisesti, kuinka koronatilanne vaikuttaa tukiin, hakemusten käsittelyyn ja Kelan tarjoamiin palveluihin. Myös hakemusten määrän kehityksestä tiedotetaan viikoittain. Kela on myös kokoaa tietoa koronakriisin vaikutuksista etuushakemuksiin ja etuuksien saajiin.

Koronaviruspotilaan hoito maksutonta

Koronaviruspotilaan hoito on maksutonta. Koronaviruksen aiheuttama infektio luetaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, jolloin taudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet kuten myös sairastuneen ja sairastuneeksi epäillyn eristäminen ovat maksuttomia. Julkiset terveydenhuollon toimintayksiköt eivät lähetä koronaviruksen aiheuttaman infektion hoidosta laskua.

Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa  ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt henkilön olemaan poissa työstä, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Sitä myönnetään koko työstäpoissaolopäätöksen ajalle ilman enimmäisaikaa. Lisätietoa tuesta Kelasta.

Toimeentulotuki

STM on korostanut, että toimeentulotukikäsittely on turvattava poikkeusoloissa.  Toimeentulotuki on keskeinen ja tärkeä instrumentti, jolla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo Suomessa oleskeleville. Kuntia ja Kelaa on ohjeistettu huolehtimaan, että toimeentulotuen käsittelyyn varataan riittävät voimavarat. Etenkin kiireellisten toimeentulotukihakemusten käsittely on turvattava. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien ja Kelan välillä. Lisäksi asiakkaille on tarjottava henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus sekä Kelassa että kunnissa.

Kuntainfossa STM ohjeistaa toimeentuotuen käsittelyyn korona-epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan. Ohjeessa todetaan muun muassa, että kiireelliset toimeentulotukea koskevat hakemukset on priorisoitava sekä Kelassa että kunnissa. Kelalle suositellaan perusosan alentamisharkinnasta luopumista kokonaan. Kuntien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea tulee käyttää tarvittaessa apuna, mikäli esimerkiksi lasten jääminen pois koulusta, pakollinen kotikaranteeni tai ravinnon hankkimisen lisäkustannukset aiheuttavat henkilön ja perheen selviämisen kannalta tarpeelliseksi katsottavia lisämenoja muutenkin pienituloiselle henkilölle tai perheelle. Ohjeessa annetaan myös tarkempia suosituksia toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Kelaa mun muassa suositellaan tekemään pitkiä päätöksiä sekä pyytämään vain aivan välttämättömiä liitteitä. Asumismenojen kohtuullistamisarvioinnista voidaan luopua. Toimeentulotukea voidaan myöntää yrittäjille ilman yrityksen lopettamisvaadetta toistaiseksi vaikean taloustilanteen johdosta. Opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta.

Hallitus on esittänyt väliaikaista epidemiakorvausta perustoimeentulotuen asiakkaille. Tuen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020. Tuen määrä olisi 75 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Etuutta ei tarvitsisi hakea erikseen. Etuutta maksettaisiin ensimmäisen kerran syyskuussa ja viimeisen kerran joulukuussa 2020. Eduskunta käsittelee hallituksen esityksen kesätauon jälkeen syyskuussa yhdessä lisätalousarvioesityksen kanssa. Lait tulisivat takautuvasti voimaan 1.8.2020 ja olisivat voimassa 31.12.2020 saakka.

Työttömyysturva

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvassa on määräaikaisia muutoksi vuoden 2020 loppuun:

 • Työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika on poistettu. Tämä koskee ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavia henkilöitä.
 • Palkansaajan työssäoloehtoa on lyhennetty. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto lyheni 13 kalenteriviikkoa, kun se oli 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, kun se oli 52 kalenteriviikkoa.
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen on keskeytetty väliaikaisesti. Enimmäismaksuaika ei kulu esimerkiksi määräaikaisesta työstä työttömäksi jääneillä taikka osittain työllistyvillä.

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Lisätietoa löytyy Kelan verkkosivuilta.

Työttömyysetuuden suojaosaa on  väliaikaisesti 12.6-31.10. korotettu 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana). Suojaosan korotusta sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta hakujaksolta, joka alkaa 1.6.2020 tai sen jälkeen.

Myös liikkuvuusavustuksen matka-aikaa koskeva edellytys on  12.6-31.10. tavallista lyhyempi. Avustusta voidaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittää kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen, koronaepidemian takia maksettava tuki.

Tuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuivat 16.3.–13.5.2020 ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Tukea maksetaan myös ulkomailta Suomeen ennen 14.5. saapuneille henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään. Tuen määrä on 723,50 euroa kuukaudessa.

Epidemiatukea voi hakea Kelasta. Tukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta. Lisätietoa tuesta saa Kelasta. 

 


Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.

Kommentit

 1. Mikael K Rönnqvist sanoo:

  Eli he joka on alkaneet marras-Joulukuun puolella on edelleen 26 viikon odotusaika ennen saa työttömyysturvarahat?

 2. Anna Järvinen sanoo:

  Kyllä, lyhennetty työssäoloehto koskee työsuhteita, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen.

 3. kuntoutuva työtoimija sanoo:

  Entä kuntouttavan työtoiminnan kulukorvauksen maksaminen sopimuskauden loppuun? Onko kuntia ohjeistettu myös kyseisestä merkittävässä määrin työtoiminnassa käyvän tuloihin vaikuttavasta asiasta?

 4. Anna Järvinen sanoo:

  Kuntouttavan työtoiminnan kulukorvausta maksetaan valitettavasti vain niiltä päiviltä, jolloin on osallistunut toimintaan.

  Täällä on ohjeistettu kuntia kuntouttavan työtoiminnan osalta: https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ohje+Covid19+aiheuttaman+poikkeustilan+huomioimen+perustason+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+palvelujen+toiminnassa.pdf/c0c26fc0-a746-835e-526e-a665819d00d9/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ohje+Covid19+aiheuttaman+poikkeustilan+huomioimen+perustason+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+palvelujen+toiminnassa.pdf

  ”Kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan Tartuntatautitilanteen takia kuntouttavan työtoiminnan monia toimintamuotoja on hankala toteuttaa, koska useampien kuin 10 hengen tiloissa oleskelua on syytä välttää. Myös työpaikoilla voi olla poikkeusjärjestelyjä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan epidemiatilanteen ajaksi, jos se ei pysty toteuttamaan toimintaa muulla tavoin. Tämä edellyttää, että asiasta on informoitu TE-toimistoa ja asiakasta. Toiminnan ollessa keskeytyneenä, asiakas ei menetä etuuttaan eikä toimeentulotukea alenneta. Kuntouttavaa työtoimintaa voi myös jatkaa, jos kunta pystyy järjestämään sen muulla tavalla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Näissä tapauksissa asiakkaalle voidaan maksaakuntouttavaan työtoimintaan liittyvät kulukorvaukset. Kaikissa tilanteissa kunnan tulee huolehtia siitä, että kenenkään oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ei vaarannu.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]

Uutinen

25.6.2020 07:58

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista. ”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden […]

Uutinen

11.6.2020 14:16

SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin. Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus […]