Toiminnan vaikuttavuus


Etusivu / Artikkelit / Toiminnan vaikuttavuus

Vaikuttavuudesta ja vaikutusten osoittamisesta puhutaan yhä enemmän. Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset. Vaikutusten arviointi ja mallintaminen on sitä, että mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia. Vaikuttavuutta pohdittaessa vastaan tulee joukko käsitteitä ja ymmärrys näiden käsitteiden sisällöstä voi myös vaihdella.

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuutta arvioitaessa on pystyttävä määrittämään toiminnan tulostavoitteet ja sen jälkeen arvioimaan luotettavasti, miten toiminnalla on pystytty ne saavuttamaan. Haasteellista vaikuttavuuden arvioinnissa muun muassa se, että pystytään eristämään juuri toiminnan vaikutus kohderyhmässä tapahtuvaan muutokseen. Erilaiset koe- ja vertailuasetelmat ovat arviointitutkimuksen välineitä vaikuttavuuden osoittamisessa. Käytännöllisemmässä kehittävässä arvioinnissa toiminnan mekanismien ja vaikutussuhteiden kuvaaminen on raskaita tutkimusasetelmia perustellumpi tapa arvioida vaikuttavuutta.

Vaikuttavuusketju

Yksi kehittävän arvioinnin menetelmä vaikutusten osoittamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin on vaikuttavuusketju.  Vaikuttavuusketjussa vastataan yleensä seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Vaikuttavuusketju antaa työkaluja sekä vaikutusten, vaikuttavuuden että taloudelliseen arviointiin, koska se tekee näkyväksi niin tavoitteet, muutokset kuin käytetyt panoksetkin (resurssit). Vaikuttavuusketju on myös hyödyllinen työväline toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Mittaaminen

Vaikutusten mallintamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan tietoa. Muutosten voidaan osoittaa toteutuneen, kun tavoitteiden tueksi on mittaristo, jonka avulla tietoa tuloksista kerätään. Parhaimmillaan samaa asia selvitetään useista eri lähteistä ja käytössä on määrällisiä, laadullisia, subjektiivisia ja objektiivisia mittareita. Usein tyydytään mittaamaan vain toimintaa ja sen tuotoksia ja vaikka sitäkin tarvitaan, se ei ole vielä riittävää vaikuttavuuden arvioimiksi. Lisää tietoa mittaamisesta ja vaikuttavuusketjusta löytyy Hyvän Mitta -hankkeen materiaaleista.

Taloudellinen arviointi

Taloudellisessa arvioinnissa toiminnan kustannuksia ja aikaansaatuja muutoksia arvioidaan systemaattisesti ja yhdistetään. Taloudellisen vaikuttavuuden osoittaminen edellyttää tarkempaa ja syvempää käsitystä muutoksista sekä käytetyistä panoksista toiminnan mallinnuksen pohjalta. SROI eli Social Return on Investment -menetelmä on yksi vaihtoehto toiminnan kustannusten ja hyötyjen arviointiin. Siinä kustannusten lisäksi myös hyödyt arvotetaan rahamääräisesti. SOSTE on toimittanut oppaan, joka esittelee menetelmän perusteet ja johdattelee yleisemmin taloudellisen arvioinnin maailmaan. Lue lisää Sosten SROI-oppaasta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Mitä haasteellisemmasta ja monimutkaisemmasta muutoksesta on kyse, sitä enemmän tarvitaan monipuolisia ja monitasoisia keinoja. Jotta kompleksisessa ympäristössä voidaan saada aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tarvitaan eri toimijoiden yhteistoimintaa yhteisen päämäärän eteen. Tätä voidaan kutsua vaikuttavuuden ekosysteemiksi, jossa vaikutuskehät muodostavat useiden tekojen ja panosten verkoston. Lue lisää Sitran Vaikuttavuuden askelmerkit -oppaasta.