Skip to content

Aktiivimalliin tehtävät korjaukset ovat tervetulleita, mutta eivät riittäviä

28.6.2018 16.21

Työllisyys
AktiivimalliTyöllisyys

Sipilän hallituksen aktiivimalliin tekemät korjaukset ovat tervetulleita ja mahdollistavat aktiivisuuden osoittamisen aiempaa laajemmalle joukolle. Kuitenkaan nyt esitetyt muutokset eivät vielä takaa kaikille työttömille yhdenvertaisesti tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää aktiivisuusedellytyksiä. Aktiivimalliin soveltamisen yhteydessä esiin tulleet puutteet tulisi nyt korjata kerralla. Jos laajennusta vapaaehtoistoimintaan harkitaan, tulisi myös se käsitellä yhdessä tämän esityksen kanssa.

Kirjaus toimintaa järjestävien toimijoiden piirin laajentamisesta on tulkinnanvarainen ja jättänee yhä osan keskeisistä järjestötoimijoista ulkopuolelle. SOSTE katsoo, että kirjausta tulisi laajentaa niin, että järjestäjänä voi olla myös muu sellainen rekisteröity yhdistys tai säätiö, jolla on ammattimaisesti tuotettua työllistymistä tukevaa valmennusta ja muuta toimintaa.

Aktiivisuutta osoittavan toiminnan määrittely vaatii selkeyttämistä. Työkyvyn tutkimusten ja arviointien, työ- ja toimintakykyä vahvistavan toiminnan sekä omatoimisen työnhaun tulisi kerryttää aktiivisuutta.

Viranomaisen on laadittava selkokieliset ohjeet ja viestittävä aktiivisesti muutoksesta työttömille. Osallistumisen tutkimisen käytäntöjen yhdenmukaisuus on varmistettava selkeällä ohjeistuksella. Aktiivimallin toimeenpanoon on varattava riittävästi resursseja, jotta ihmiset eivät joudu kärsimään pitkittyneistä käsittelyajoista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riksdagsval teser: vi bygger tillväxt genom att investera i sysselsättning för alla

Vi bygger tillväxt i Finland genom att investera i sysselsättning för alla medborgare.  Den mellanliggande arbetsmarknaden måste stärkas, och i synnerhet behöver de svårplacerade och partiellt arbetsföra stödjas med allt effektivare medel. Till regeringsprogrammet Stärka den mellanliggande arbetsmarknaden. Detta verkställs genom att lönesubventioner bibehålls på en tillräcklig nivå, och dirigeras för att stödja partiellt arbetsföra och […]

Artikkeli

Järjestöt ovat tärkeitä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjiä

SOSTEn suositukset: Vahvistetaan ja hyödynnetään järjestöjen mahdollisuuksia työllistää ihmisiä, etenkin heikossa työmarkkina-asemassa olevia Nostetaan palkkatukimäärärahat riittävälle tasolle. Palkkatukea on syytä suunnata nykyistä enemmän osatyökykyisille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille. Järjestöjen työllistämiseen tarkoitetusta palkkatuesta poistetaan katto työllistettyjen määrälle. Seurataan palkkatukimäärärahojen kohdentumista ja vaikuttavuutta arviointien ja tutkimusten avulla. Järjestöjen mahdollisuuksia tukea työllisyyttä parannetaan palkkatuen lisäksi myös muissa […]

Artikkeli

Järjestöt tukevat vaikeasti työllistyviä

Välityömarkkinat ovat avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välillä oleva alue, josta pyritään ennen pitkää siirtymään avoimille työmarkkinoille. Ne muodostuvat käytännössä työllisyyttä edistävistä palveluista ja tuetuista työpaikoista. Kun välityömarkkinat toimivat hyvin, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset saavat tarpeitaan vastaavaa tukea ja pääsevät työelämäpoluillaan eteenpäin. Järjestöt ovat välityömarkkinoilla keskeisiä toimijoita ja tärkeimpiä ihmisen tukijoita. Työvoimapolitiikan suunta on ollut väärä […]