Skip to content

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som SOSTE:s fullmäktigeordförande

20.1.2021 14.16

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.:s förbundsmöte valde idag 20.1.2021 nytt fullmäktige och godkände ny strategi för åren 2022–2024. Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som fullmäktigeordförande. Mäkinen fungerar som fullmäktigeordförande under en treårsperiod 2021–2024.

Mäkinen betonar civilsamhällets centrala roll som byggare av det finländska samhället. Förra våren ledde Mäkinen social- och hälsovårdsministeriets samt arbets- och näringslivsministeriets tillsatta expertgrupper, som sökte åtgärder för att stärka välfärden och jämlikheten i coronaepidemins eftervård. Mäkinen är orolig över välfärdssamhällets brytningspunkter som lyfts fram under coronakrisen.

”Brytningspunkterna måste fixas tillsammans och alla måste ha möjlighet att uppleva delaktighet i samhället. Organisationerna och det övriga civilsamhället har en viktig roll som stärkande faktor till det offentliga tjänstesystemet och till den sociala integriteten”, påminner Kari Mäkinen.

Rädda Barnen r.f.:s generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta och Mieli Psykisk Hälsa Finland r.f.:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi valdes till fullmäktiges viceordförande.

Fullmäktige första viceordförande Hanna Markkula-Kivisilta är imponerad över hurdan flexibilitet det finländska organisationsfältet har visat under coronakrisen. Att trygga organisationernas verksamhetsmöjligheter också i framtiden är en sak som måste främjas under fullmäktigeperioden.

”Coronatiden har ännu tydligare visat hur viktigt arbete Finlands vårdorganisationer gör. Speciellt under undantagstillståndet visade civilsamhället sin flinka förmåga att reagera på förändrade omständigheter. Organisationerna har mött nya människor och med nya metoder. Otaliga människor har fått hjälp, stöd och trygghet genom organisationerna”, påminner Hanna Markkula-Kivisilta.

Enligt fullmäktiges andra viceordförande Sari Aalto-Matturi har vårdorganisationernas betydelse lyfts fram på ett helt nytt sätt under coronakrisen. Vårdorganisationerna har en stor betydelse för finländarnas välfärd, delaktighet och för hela samhället.

”Samtidigt berörs organisationernas verksamhetsförutsättningar ändå av en stor osäkerhet. Under den kommande fullmäktigeperioden är SOSTE:s centrala utmaningar att stärka mentaliteten kring välfärdsekonomi Finland under coronakrisens reparationsår samt till det starkt förankra tryggandet av organisationernas verksamhetsförutsättningar, till exempel genom förnyelsearbetet av bidragssystemet och i verkställandet av vårdreformen”, berättar Aalto-Matturi.

SOSTE:s högsta beslutande organ är förbundsmötet som samlas vart tredje år. Under tiden mellan förbundsmöten är fullmäktige det högsta beslutande organet. Se SOSTE: s fullmäktige 2021–2024. Styrelsen, som fullmäktige väljer, fungerar som verkställande organ. Förbundsmöte ordnades onsdag 20.1.2021.

För mera information:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

10.2.2021 14:59

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

Sote-uudistus SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform. SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt. Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en […]

Uutinen

3.2.2021 09:00

SOSTEn verkostojen hyöty punnittiin

Sote-järjestöt SOSTEn verkostot kokoavat vuosittain reilut 600 sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaista yhteisten teemojen ääreen. Jäsenmäärältään laajimpia ja toimintamuodoiltaan vakiintuneimpia verkostoja ovat Kuntoutusverkosto (KUVE) ja Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA). Verkostorakenne elää jonkin verran vuosittain. Vuonna 2020 käynnistyi uutena verkostona Terveyden edistämisen verkosto. Verkostopuntari-kyselyllä selvitettiin verkostojen tavoitteellisuutta, hyödyllisyyttä, tuloksia ja toimivuutta. Palautteen avulla kehitetään verkostojen toimintaa. Verkostopuntari-kysely […]