Skip to content

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer på slutrakan – kommentera utkastet före den 2 maj

19.4.2018 8.00

Ruotsinkielinen
Ruotsinkielinen

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer håller på att beredas. Den första versionen av handboken på finska har publicerats och kan kommenteras på webbplatsen Regionreformen.fi. Handboken riktar sig till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som svarar för beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samt organisationsaktörer.

I handboken ingår en kort presentation av vilka möjligheter olika former av medborgarverksamhet ger ur landskapens och kommunernas synvinkel samt modeller för hur man kan bygga upp olika slags partnerskap mellan landskapet/kommunen och medborgarverksamhet. Handboken innehåller också rekommendationer till landskapens beredare.

Det första utkastet till handbok (på finska) finns på adressen: http://alueuudistus.fi/tiekartta/tuki-osallistumiseen-ja-vaaleihin

(en direkt länk till utkastet)

Redaktionen önskar kommentarer speciellt om det följande:

  • Tycker du att någon synvinkel saknas i handboken? Vilken?
  • Vilka rekommendationer vill du ge till landskapens beredare?
  • Har du andra ändringsförslag till handboken?

Handboken kan kommenteras fram till den 2 maj 2018. Kommentarerna ska skickas per e-post till matleena.pekkanen@pksotu.fi

Handboken bereds i ett samarbete mellan Finlands Kommunförbund, delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (Socialskyddsföreningen i Norra Karelen) och SOSTE Finlands social och hälsa rf. Handboken ges ut på finska och svenska som Kommunförbundets publikation. Av handboken kommer att finnas både en tryckt och en elektronisk version.

Ytterligare information:

Päivi Kurikka, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2509, paivi.kurikka@kuntaliitto.fi

Liisa Männistö, justitieministeriet/KANE, tfn 0295 150231, liisa.mannisto@om.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.4.2019 09:17

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem. Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner. Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Uutinen

30.1.2019 12:39

Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan

Grundskyddet är i behov av renovering men inte någons liv får bli värre av att reformerna brådskande framskrider. Vi kan t.ex. lära oss det av sotereformen att moderniseringen av komplexa system måste stegvis framskrida. Men revideringen ska avancera målmedvetet och vara baserad på en långsiktig vision. Detta arbete hinner inte i mål under en regeringsperiod, […]