Skip to content

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer på slutrakan – kommentera utkastet före den 2 maj

19.4.2018 8.00

Ruotsinkielinen

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer håller på att beredas. Den första versionen av handboken på finska har publicerats och kan kommenteras på webbplatsen Regionreformen.fi. Handboken riktar sig till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som svarar för beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samt organisationsaktörer.

I handboken ingår en kort presentation av vilka möjligheter olika former av medborgarverksamhet ger ur landskapens och kommunernas synvinkel samt modeller för hur man kan bygga upp olika slags partnerskap mellan landskapet/kommunen och medborgarverksamhet. Handboken innehåller också rekommendationer till landskapens beredare.

Det första utkastet till handbok (på finska) finns på adressen: http://alueuudistus.fi/tiekartta/tuki-osallistumiseen-ja-vaaleihin

(en direkt länk till utkastet)

Redaktionen önskar kommentarer speciellt om det följande:

  • Tycker du att någon synvinkel saknas i handboken? Vilken?
  • Vilka rekommendationer vill du ge till landskapens beredare?
  • Har du andra ändringsförslag till handboken?

Handboken kan kommenteras fram till den 2 maj 2018. Kommentarerna ska skickas per e-post till matleena.pekkanen@pksotu.fi

Handboken bereds i ett samarbete mellan Finlands Kommunförbund, delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (Socialskyddsföreningen i Norra Karelen) och SOSTE Finlands social och hälsa rf. Handboken ges ut på finska och svenska som Kommunförbundets publikation. Av handboken kommer att finnas både en tryckt och en elektronisk version.

Ytterligare information:

Päivi Kurikka, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2509, paivi.kurikka@kuntaliitto.fi

Liisa Männistö, justitieministeriet/KANE, tfn 0295 150231, liisa.mannisto@om.fi

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riksdagsval teser: fokus på att förebygga problem och främja hälsa

Social- och hälsopolitikens tyngdpunkt bör ligga på främjande av välstånd och hälsa, samt att minska ojämlikheter i hälsa. Att reducera tunga och kostsamma åtgärder är även ekonomiskt lönsamt. De rätta skattemässiga lösningarna kan främja folkhälsan, utjämna inkomstskillnader och balansera statsfinanserna. Till regeringsprogrammet Fortsatta skattehöjningar för tobak och nikotinprodukter, alkohol, introducera punktskatter för alkoläsk. Tillskott till skatteintäkterna […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: förstärka möjligheterna till medborgerlig verksamhet

Ett starkt och fritt medborgarsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillkomst av medborgerligt kapital och samhällsfred. Vi stärker möjligheterna till medborgerligt deltagande genom en gemensam strategi, lindrar den administrativa bördan och reformerar bidragskriterierna för organisationer. Till regeringsprogrammet Uppdatering av statsrådets resolution om främjande av medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar. I samband med uppdateringsprocessen upplöses den störande administrativa bördan för […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: jämlikt främjande av social välfärd och hälsa i alla landskap

Landskapen bör ha tillräckliga befogenheter för att säkerställa hög kvalitet och besluta om genomförandet av valfriheten inom sitt område. Vid införande av klientsedlar måste landskapen tillåtas göra egna bedömningar och tidtabeller. Fördelarna och nackdelarna med landskapens beskattningsrätt måste klargöras. Landskapen besitter en nyckelroll i främjandet av välfärd och hälsa. Av denna anledning måste statens hälso- […]