Skip to content

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

25.6.2020 7.58

Työllisyys
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020SosiaalibaroToimeentuloTyöllisyys

Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista.

SOSIAALIBAROMETRI 2020 korona heikensi vaikeimmin tyollistyvien tilannetta. Tarkempi kuvaus tekstissä.

”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden palvelemiseen. Tästä johtuen pidempään työttömänä työnhakijana olleiden tai muutoin enemmän tukea työllistymiseensä tarvitsevien työnhakijoiden palvelutarpeet jäivät toissijaisiksi”, THL:n erikoistutkija Peppi Saikku toteaa.

Palvelujen peruutukset kohdistuivat tulosten mukaan voimakkaimmin juuri heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille suunnattuihin palveluihin, kuten työkokeiluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Kaikilla ei edellytyksiä digiloikkaan

Työllistymistä tukevaa palvelua järjestettiin keväällä pääosin puhelin-, verkko- ja etäpalveluna.  Vastaajat kokivat niiden toimineen pääasiassa hyvin. Verkko- ja etäpalvelujen käyttöä haluttiin vahvistaa jatkossa edelleen.

SOSIAALIBAROMETRI 2020 ratkaisuja koronan nujertamille ryhmille. Tarkempi kuvaus tekstissä.

Haasteita TE-palvelujen johto kuvaili muun muassa seuraavasti:

”Verkko- ja etäpalveluna tuotettavia palveluja käyttävät pääosin ne, joilla on kohtuullisen hyvät tietotekniset valmiudet.”

”Asiakkailla ei ole laitteita käytössä (ei taloudellisesti mahdollista) ja osaaminen riittämätön.”

”Maahanmuuttajilla kieliongelmat. Asiakkailla ei ole koneita, eikä valmiuksia tai rohkeutta koneiden käyttöön.”

Tulosten perusteella haavoittuvissa ryhmissä ei välttämättä ole riittäviä taloudellisia tai kielellisiä edellytyksiä tai osaamista digitaalisten palvelujen käyttöön.

”Näihin ryhmiin kuuluneet ovat voineet jäädä ilman palvelua myös niissä tilanteissa, joissa palvelua oli periaatteessa saatavilla”, THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo huomioi.

Myös TE-johto korosti, että jatkossa verkko- ja etäpalvelun rinnalle tarvitaan kasvokkaista palvelua ja kohtaamista erityisesti silloin, kun asiakkaalla on monia palvelutarpeita.

SOSIAALIBAROMETRI 2020 Tyovoimapalvelujen toimivuus korona-aikana luvut. Tarkempi kuvaus tekstissä.

Palvelutarpeet ovat patoutuneet koronaepidemian aikana

Koronaepidemia vaikutti myös työllistymiseen liittyvien suunnitelmien tekemiseen. TE-hallinnossa keskityttiin saamaan uudet työttömät ja lomautetut mahdollisimman nopeasti etuuksien piiriin. Siksi vain vajaa kolmannes TE-johdosta arvioi, että työllistymissuunnitelmia laaditaan normaalisti tai lähes normaalisti. Yli puolet arvioi suunnitelmia tehtävän selvästi normaalia vähemmän.

“Palvelutarvearviointien ja asiakassuunnitelmien teon viivästyminen yhdistettynä työttömien patoutuneisiin palvelutarpeisiin on huolestuttavaa. Oikea palvelu oikeaan aikaan jää saamatta, mikä osaltaan lisää työttömyyden pitkittymisen riskiä”, SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen muistuttaa.

TE-johto katsoi, että työttömyyden pitkittymisen suurin riskin on vastavalmistuneilla tai ilman ammatillista koulutusta olevilla nuorilla sekä ennestään heikossa työmarkkina-asemassa olevilla työttömillä, kuten osatyökykyisillä.

Sosiaalibarometri 2020 julkaistaan kokonaisuudessaan 3.7. Sosiaalibarometri on toteutettu SOSTEn ja THL:n yhteistyönä.

Lisätietoja

  • erikoistutkija, THL, Peppi Saikku, puh. 029 5247 684
  • tutkimusprofessori, THL, Heikki Hiilamo, puh. 029 5246 150
  • erityisasiantuntija, SOSTE, Päivi Kiiskinen, puh. 040 0516 018
  • Sosiaalibarometri 2020 toteutus: tutkija, SOSTE, Anne Eronen, puh. 040 6789 441

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.10.2020 07:58

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille. Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin […]

Uutinen

22.10.2020 12:05

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Sote-uudistus Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]