Skip to content

Färsk utredning: Beslutsfattarna önskar att nästa regering vidtar åtgärder som gynnar organisationerna   

29.1.2019 14.00

Kansalaisyhteiskunta
KansalaisyhteiskuntaPå svenska

Enligt en utredning som ges ut i dag anses organisationerna vara viktiga för en fungerande demokrati och ett fritt civilt samhälle.

Den kommande regeringen måste förbättra frivilligorganisationernas verksamhetsförutsättningar och skriva in detta mål i regeringsprogrammet. Detta anser 82 procent av svarandena i en färsk utredning för vilken man intervjuade riksdagsledamöter, partisekreterare och tjänsteinnehavare vid ministerierna. Utredningen gjordes av Taloustutkimus på beställning av Fingo, Ansvarsfullt Donerande VaLan rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf  och delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE).

– Resultaten av utredningen stöder uppfattningen om att livskraftiga frivilligorganisationer är viktiga aktörer med tanke på demokratin. Organisationerna är medborgarnas språkrör i riktning mot beslutsfattarna, väcker diskussioner och är aktiva påverkare.  Organisationsverksamheten ökar delaktigheten och bidrar till att alla kan vara med. Just nu anser jag det viktigt att det i regeringsprogrammet skrivs in konkreta mål för att förbättra organisationernas verksamhetsförutsättningar, säger Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik.

Organisationernas verksamhet är viktig för samhället – det anser alla som besvarade enkäten. Beslutsfattarna framhäver framför allt organisationernas förmåga att stödja människors samhälleliga delaktighet och deras roll som tjänsteproducenter. Denna tjänsteproduktion stöder verksamheten inom den offentliga sektorn.

– Det är fint att organisationerna anses vara viktiga aktörer. Vi hoppas att detta i högre grad kunde ses i hur organisationernas sakkunskap utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet. Under den senaste tiden har det funnits rum för utveckling i fråga om detta, konstaterar Pauliina Savola, sakkunnig på det civila samhället vid Fingo.

Landskapens och kommunernas samarbete måste garanteras, offentlig finansiering måste säkerställas

I utredningen kartlades också beslutsfattarnas syn på organisationernas finansiering. Nu finansieras en betydande andel av organisationernas statsunderstöd med tippningsvinstmedel. Det bedöms att beloppet av dem kommer att sjunka under de närmaste åren. En knapp majoritet (57 %) av dem som besvarade enkäten är av den åsikten att andelen offentlig finansiering bör bibehållas oberoende av hur intäkterna från Veikkaus penningspel utvecklas.

Under de närmaste åren förändrar också landskapsreformen organisationernas verksamhetsmiljö. Nästan fyra av fem beslutsfattare (78 %) vill säkerställa att understöden till organisationerna fortgår i landskapen. Likaså är 93 procent av dem som besvarade enkäten av den åsikten att kommunerna också i fortsättningen bör stödja organisationerna t.ex. genom att erbjuda utrymmen gratis eller till billig hyra samt genom att dela ut understöd.

– Utifrån detta resultat verkar det som om beslutsfattarna förstår att landskapen och organisationerna är samarbetspartner som kan tillföra varandra något. Det är bra! De kommande beslutsfattarna i landskapen måste också de erkänna sitt landskaps betydelse som stöttare av organisationsverksamheten, dvs. medborgarna, i regionen, säger Kirsi Marttinen specialsakkunnig vid SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Ungefär hälften av de beslutsfattare som besvarade enkäten understöder att donationskulturen understöds genom beskattningen. Något över hälften (55%) understöder en lindring av mervärdesbeskattningen av allmännyttiga samfunds kostnader för medelinsamling. Av enkätbesvararna är 56 procent för en breddning av skatteavdragsrätten för donationer som företag, samfund och privatpersoner gör – mest positiva till detta är riksdagsledamöterna.

Det måste gå lättare att ansöka och rapportera om understöd

Organisationerna möter flera utmaningar när de ansöker om offentlig finansiering, visade det sig i en undersökning som gjordes i höstas. Nästan 70 procent av de organisationer som besvarade undersökningen hade stött på problem under föregående år vid ansökan om, erhållandet av eller rapporteringen om offentligt understöd.

I den utredning som gjordes nu tillfrågades beslutsfattarna om sin syn på de problem som är förknippade med ansökan om, erhållandet av och rapporteringen om understöd. De som besvarade enkäten anser det viktigt att ansöknings- och rapporteringsprocesserna utvecklas tillsammans med organisationerna. I dessa processer vill man också lindra byråkratin och förtydliga anvisningarna.

Utredningen gjordes av Taloustutkimus i november och december 2018. För detta intervjuades totalt 74 riksdagsledamöter, partisekreterare och tjänsteinnehavare vid ministerierna.

Bekanta dig med rapporten Organisationers ekonomiska verksamhetsförutsättningar (på finska, pdf)

Ytterligare upplysningar

Fingo rf
Pauliina Savola
sakkunnig
tfn 050 317 6702

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE)
Kristiina Kumpula
ordförande
tfn 040 588 6248

SOSTE Finlands social och hälsa rf
Kirsi Marttinen
specialsakkunnig
tfn 050 531 4244

Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa)
Sirpa Solehmainen
vice ordförande
tfn 050 567 6629

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.12.2019 15:10

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem. […]

Uutinen

26.11.2019 11:06

Suomalaisten järjestöjen luottamustehtävät lisääntyneet kansainvälisissä verkostoissa

SOSTE kartoitti lokakuussa jäseniensä kansainvälistä toimintaa webropol -kyselyllä. Kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2016. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa jäsenien kansainvälisen toiminnan luonnetta, sisältöjä, volyymiä, hanketoimintaa ja luottamustoimia kansainvälisissä järjestöissä. Pyysimme jäseniä myös kertomaan, saavatko ne tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta ja millaista kansainvälistä toimintaa meiltä toivotaan. Kyselyyn vastasi 43 prosenttia jäsenistä, mikä on erittäin hyvä […]

Uutinen

19.11.2019 11:30

Yhdistyksen kokouskutsujen toimittaminen Postin lakon aikana

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen säännöissä on mainittava miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Kokouskutsu voidaan toimittaa esimerkiksi yhdistyksen kotisivulla, lehti-ilmoituksin, postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsun tulee tavoittaa yhdistyksen jäsenet myös postin lakon aikana. Yhdistyksen on siten suositeltavaa lakon aikana käyttää postin rinnalla myös muita keinoja kokouskutsujen toimittamiseen. Kutsuvaatimusten sivuuttaminen aiheuttaa […]