Skip to content

Finland tar över ordförandeklubban för Nordiska rådet 2021

7.1.2021 12.00

Kansalaisyhteiskunta
KansalaisyhteiskuntaPå svenskaPerusturvaSote-järjestöt

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och detta år firar dessutom rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans. I ordförandeskapsprogrammet lyfter man fram följande teman: ett grönt Norden, ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden. 

Målen med Finlands ordförandeprogram är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Pandemin som drabbade världen 2020 visade på behovet av ett starkt nordiskt samarbete. Ett fortsatt starkt nordiskt samarbete där man månar om den fria rörligheten, social trygghet och verkar för en god livskvalitet är viktigt också i framtiden. Ett starkt Norden stärker beredskapen inför framtida gemensamma utmaningar.  

Ett socialt hållbart Norden

Den nordiska välfärdsmodellen stöder utvecklingen av ett socialt hållbart Norden. Ett socialt jämlikt samhälle är grundpelaren i den nordiska välfärdsmodellen. Demokrati, öppenhet, tillit, en god offentlig förvaltning, rättsstatsprincipen och ett aktivt civilsamhälle är ingredienserna i den nordiska välfärdsmodellen.  Att alla medborgare ska ha rätt till social- och hälsovård samt sociala skyddsnät är stommen för ett socialt hållbart Norden. Den rådande pandemin har skakat om grunden för den nordiska välfärdsmodellen. Pandemin har ökat på klyftorna mellan olika befolkningsgrupper och de som har varit svårt utsatta har blivit ännu mera utsatta.  

”Oron på arbetsmarknaden med permitteringar och konkurser har lett till social ojämlikhet, psykisk ohälsa och utslagning i de nordiska länderna. Dessa utmaningar kräver en gemensam insats på nordisk nivå och därför är det mycket positivt att ena temat för Finlands ordförandeskap är ett socialt hållbart Norden”, säger SOSTEs specialsakkunniga Maria Helsing-Johansson. 

Civilsamhället och den nordiska välfärdsmodellen

SOSTE är nöjd över att man i Finlands ordförandeskapsprogram lyfter fram civilsamhället som en aktiv samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden. Det nordiska civilsamhället gör en viktig insats i att främja medborgarnas hälsa och välfärd.  

”Civilsamhällets förebyggande verksamhet minskar klyftorna mellan befolkningsgrupperna, förhindrar utslagning och stödjer invånare i utsatta situationer. Pandemin har påvisat civilsamhällets styrkor då samhället är i kris”, fortsätter Helsing-Johansson.  

I de nordiska länderna har tredje sektorn hjälpt och stöttat invånare i situationer där de offentliga myndigheterna har brustit i sin verksamhet. Till exempel har civilsamhället spelat en stor roll i rådgivning, mathjälp och olika andra stödtjänster. Ett fortsatt starkt och öppet samarbete mellan civilsamhället och de offentliga myndigheterna i Norden är viktigt för att stabilisera grunden för den nordiska välfärdsstaten och skapa ett socialt hållbart Norden.  

SOSTE önskar att det Nordiska ministerrådet gör satsningar för att stärka samarbetet mellan civilsamhällets aktörer i de nordiska länderna. Genom att hålla en öppen dialog mellan den offentliga sektorn och civilsamhällets aktörer kan vi skapa ett starkt Norden som har välmående invånare, en hållbar utveckling och en stark gemensam beredskap för framtida utmaningar.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

20.1.2021 15:33

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

Kansalaisyhteiskunta SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]

Uutinen

20.1.2021 15:07

SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn liittokokous muistuttaa, että kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Ne estävät yhteiskunnan jakautumista ja näköalattomuutta, mitkä voivat pahimmillaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja ääriliikehdintään. Kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuu siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu ei ruoki vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille. Päättäjiltä on osoitettava arvojohtajuutta ja ylläpidettävä kansakunnan eheyttä, mutta […]