Skip to content

Finland tar över ordförandeklubban för Nordiska rådet 2021

7.1.2021 12.00

Kansalaisyhteiskunta
Kansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och detta år firar dessutom rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans. I ordförandeskapsprogrammet lyfter man fram följande teman: ett grönt Norden, ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden. 

Målen med Finlands ordförandeprogram är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Pandemin som drabbade världen 2020 visade på behovet av ett starkt nordiskt samarbete. Ett fortsatt starkt nordiskt samarbete där man månar om den fria rörligheten, social trygghet och verkar för en god livskvalitet är viktigt också i framtiden. Ett starkt Norden stärker beredskapen inför framtida gemensamma utmaningar.  

Ett socialt hållbart Norden

Den nordiska välfärdsmodellen stöder utvecklingen av ett socialt hållbart Norden. Ett socialt jämlikt samhälle är grundpelaren i den nordiska välfärdsmodellen. Demokrati, öppenhet, tillit, en god offentlig förvaltning, rättsstatsprincipen och ett aktivt civilsamhälle är ingredienserna i den nordiska välfärdsmodellen.  Att alla medborgare ska ha rätt till social- och hälsovård samt sociala skyddsnät är stommen för ett socialt hållbart Norden. Den rådande pandemin har skakat om grunden för den nordiska välfärdsmodellen. Pandemin har ökat på klyftorna mellan olika befolkningsgrupper och de som har varit svårt utsatta har blivit ännu mera utsatta.  

”Oron på arbetsmarknaden med permitteringar och konkurser har lett till social ojämlikhet, psykisk ohälsa och utslagning i de nordiska länderna. Dessa utmaningar kräver en gemensam insats på nordisk nivå och därför är det mycket positivt att ena temat för Finlands ordförandeskap är ett socialt hållbart Norden”, säger SOSTEs specialsakkunniga Maria Helsing-Johansson. 

Civilsamhället och den nordiska välfärdsmodellen

SOSTE är nöjd över att man i Finlands ordförandeskapsprogram lyfter fram civilsamhället som en aktiv samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden. Det nordiska civilsamhället gör en viktig insats i att främja medborgarnas hälsa och välfärd.  

”Civilsamhällets förebyggande verksamhet minskar klyftorna mellan befolkningsgrupperna, förhindrar utslagning och stödjer invånare i utsatta situationer. Pandemin har påvisat civilsamhällets styrkor då samhället är i kris”, fortsätter Helsing-Johansson.  

I de nordiska länderna har tredje sektorn hjälpt och stöttat invånare i situationer där de offentliga myndigheterna har brustit i sin verksamhet. Till exempel har civilsamhället spelat en stor roll i rådgivning, mathjälp och olika andra stödtjänster. Ett fortsatt starkt och öppet samarbete mellan civilsamhället och de offentliga myndigheterna i Norden är viktigt för att stabilisera grunden för den nordiska välfärdsstaten och skapa ett socialt hållbart Norden.  

SOSTE önskar att det Nordiska ministerrådet gör satsningar för att stärka samarbetet mellan civilsamhällets aktörer i de nordiska länderna. Genom att hålla en öppen dialog mellan den offentliga sektorn och civilsamhällets aktörer kan vi skapa ett starkt Norden som har välmående invånare, en hållbar utveckling och en stark gemensam beredskap för framtida utmaningar.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

10.2.2021 14:59

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

Sote-uudistus SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform. SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt. Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en […]

Uutinen

3.2.2021 09:00

SOSTEn verkostojen hyöty punnittiin

Sote-järjestöt SOSTEn verkostot kokoavat vuosittain reilut 600 sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaista yhteisten teemojen ääreen. Jäsenmäärältään laajimpia ja toimintamuodoiltaan vakiintuneimpia verkostoja ovat Kuntoutusverkosto (KUVE) ja Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA). Verkostorakenne elää jonkin verran vuosittain. Vuonna 2020 käynnistyi uutena verkostona Terveyden edistämisen verkosto. Verkostopuntari-kyselyllä selvitettiin verkostojen tavoitteellisuutta, hyödyllisyyttä, tuloksia ja toimivuutta. Palautteen avulla kehitetään verkostojen toimintaa. Verkostopuntari-kysely […]