Skip to content

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

25.9.2020 8.43

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den.

”Den effektivaste delen av arbetet sker i samband med klientmöten, då kunden vid sidan av service får stöd och en push för sitt eget välmående. Social- och hälsovårdslandskapen måste se till att främjandet av hälsa och välmående är en väsentlig del av de framtida social- och hälsovårdscentralernas verksamhet”, påminner SOSTE:s biträdande generalsekreterare Anne Knaapi.

En annan del av främjandet av hälsa och välmående är det förebyggande arbete som görs i kommunerna. Det är väldigt viktigt att det här arbetet, genom reformen, förverkligas över förvaltningsgränserna och i samarbete med områdets föreningar, företag och församlingar.

”Det förebyggande arbetet får inte lämna i luften mellan kommunerna och landskapen, utan båda parterna måste ta sitt ansvar i det”, fortsätter Knaapi.

Ett social- och hälsovårdslandskap kan endera producera de tjänster som de har organiseringsansvar för själva, eller via avtal köpa dem av andra serviceproducenter. Det här ger en möjlighet för flerpartsproduktion att svara på individuella servicebehov och regionala särdrag. Det är viktigt att organisationernas insats tas i beaktande som en del av en flerpartsproduktion som gagnar alla. I sitt utlåtande lyfter SOSTE fram att de tjänster som organisationerna producerar och annan organisationsbaserad verksamhet bör tas i beaktande i landskapens servicestrategier. En strukturell förändring kan inte ensamt förbättra på tjänsternas kvalitet eller garantera deras jämlikhet.

”Minst lika viktigt är utvecklingen av tjänsternas innehåll, som bör baseras på information som samlats in på bred front. I rapporteringen och insamlingen av basfakta bör man ta i beaktande privata och tredje sektorernas resurser och potential”, säger Anne Knaapi.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

SOSTEs teser i kommunalvalet: Framtidens välfärd kommer att födas av investeringar

Kuntavaalit Framtidens välfärdssamhälle kommer inte att födas av sig självt. För att bygga upp det behövs kommunala beslutsfattare som vill förbättra lokalinvånares hälsa och välbefinnande och se bortom de närmaste åren i beslutsfattandet. Välfärdsekonomin Kommunerna måste luta sig starkare mot en strategi för välfärdsekonomin, där bedömningen av välfärdseffekter och mål för att skapa välfärd är kärnan. […]

Artikkeli

SOSTEs teser i kommunalvalet: Det aktiva medborgarsamhället är kommunens hjärta

Kuntavaalit Organisationerna fungerar som en plattform för medborgaråtgärder och inkludering och ger expertstöd till människor i olika livssituationer. Det finns människor i varje kommun som behöver hjälp och stöd. Inkludering Utgångspunkten för den organisationsvänliga kommunens verksamhet är att kommuninvånare och medborgarorganisationer är involverade. Detta inbegriper hörande av organisationer och kommuninvånare, partnerskap, olika befolkningspaneler och till exempel […]

Uutinen

20.10.2020 09:30

SOSTE: Hyvinvoinnin lisääminen on kuntien tärkein tehtävä

Kuntavaalit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kuntavaalitavoitteissa kuntia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka haluavat parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä katsoa päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle. Tulevaisuuden hyvinvointikunnan rakentamisessa tarvitaan kansalaisyhteiskunnan kuulemista, tukemista ja mukaan ottamista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat alustana kansalaistoiminnalle ja osallisuudelle sekä tarjoavat asiantuntevaa tukea ihmisille […]