Skip to content

Huhtikuussa julkaistava Sosiaalibarometri 2022 erityiskatsaus käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla

13.1.2022 13.00

Hyvinvointi ja terveys
Sosiaalibarometri 2022Hyvinvointi ja terveysSosiaalibaro

SOSTE selvittää tammikuussa kyselyllä, millainen on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tila kunnissa vuoden 2022 alussa. Samalla kartoitetaan ennakointeja siitä, mitä hyvinvointialueiden käynnistyminen tuo tähän työhön.

Järjestöjä ovat huolestuttaneet seuraukset, kun HYTE-työ pilkkoutuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kyselyssä tiedustellaankin, miten järjestöt ovat mukana kuntien HYTE-työssä, ja mitä tässä vaiheessa on näköpiirissä järjestöjen HYTE-työlle vuodesta 2023 lähtien.

Kysely kohdentuu kuntien ja järjestöjen monipuoliseen toimintaan, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia pitää yllä ja parantaa hyvinvointiaan ja terveyttään. Toiminnan tavoite on esimerkiksi ehkäistä yksinäisyyttä tai päihteiden käyttöä, tai edistää mielenterveyttä, turvallisuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

Näkemyksiä kootaan sote-järjestöjen ohella kuntien HYTE-työtä koordinoivilta viranhaltijoilta ja sote-johtajilta. Valtakunnalliset, alueelliset ja paikallistason järjestönäkemykset aiheeseen kerätään osana Järjestöbarometri-kyselyä. Kyselyn saavia sote-järjestöjä ovat esimerkiksi erilaisiin pitkäaikaissairauksiin keskittyvät potilasjärjestöt, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, työllisyyttä edistävät järjestöt, vammaisjärjestöt, ikääntyneitä, nuoria ja lapsiperheitä tukevat järjestöt sekä usealla toimialalla toimivat järjestöt kuten SPR.

Uutta näkökulmaa tuovat vastaajajoukon moninaisuus, kokemusten ja konkreettisten toimien tiedustelu sekä erityisesti järjestöjä koskevat kysymykset. Tuloksia peilataan THL:n TEA-viisariin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-järjestötyön ytimessä

Valtaosa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta edistää jäsenten tai laajemman väestöryhmän hyvinvointia ja terveyttä.

Toimet voivat olla muun muassa neuvontaa, oppaita, retkiä, tuettuja lomia, kerhoja, ystävätoimintaa, vertaistukea tai ruoka-apua. Paikallisista sote-yhdistyksistä neljä viidestä turvaa hyvinvointia ja terveyttä vapaaehtoisvoimin. Näille yhdistyksille kunnan avustukset ja edulliset toimitilat ovat erityisen tärkeitä.

Vuonna 2020 88 prosenttia kunnista myönsi maksuttomia toimitiloja järjestöjen ja muiden yhteisöjen tilapäiseen ja 75 prosenttia pysyvään käyttöön, kertovat THL:n TEA-viisarin kuntajohdon viimeisimmät tiedot.

Lue lisää: TEA-viisarin kuntajohdon tulokset

Myönteinen signaali on myös se, että kuntajohdon mukaan jo 71 prosentissa kuntia on määritelty järjestöyhteistyötä koordinoiva henkilö. Puolet kuntia on ottanut järjestöt tai muut kolmannen sektorin toimijat mukaan hyvinvointikertomustyöhön ja 27 prosenttia kunnista on avannut ovet myös HYTE-työryhmään. Myös kokemusasiantuntijoita hyödynnetään kunnan palvelujen kehittämisessä aiempaa useammin.

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on kehittynyt monin paikoin myönteisempään suuntaan. Onnistumisessa on ollut tärkeää vastuiden, tavoitteiden ja toimien määrittely sekä monialaista yhteistä työtä tukevat rakenteet. Katkaiseeko hyvinvointialueiden käynnistyminen kehityksen kohti laaja-alaisempaa HYTE-työtä?

SOSTEn HYTE-kyselyn tulokset julkaistaan SOSTEn verkkosivuilla jo huhtikuussa. Niistä laaditaan Sosiaalibarometri 2022 erityiskatsaus. Tuloksia käytetään keskustelun herättämiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä sosiaali- ja terveyspoliittisessa vaikuttamisessa.

Lue lisää: Sosiaalibarometri 2022 erityiskatsaus

Lisätietoja antaa SOSTEn tutkija Anne Eronen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]