Skip to content

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

1.7.2021 14.00

Kansalaisyhteiskunta
TerveysveroAsiakasmaksutAvustusjärjestelmäHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaKansanterveysSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusSote-uudistusToimeentuloTyöllisyys

SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki.

SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä terveysveroon.

Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote-uudistus

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn sekä perustason palveluiden vahvistamiseen. Palveluita tarvitsevien ehjät palveluketjut on turvattava tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa sujuvalla yhteistyöllä. Myös yhdyspinnat muihin palvelusektoreihin on huomioitava. SOSTE myös vaatii, että järjestöjen toimintaedellytykset pitää turvata ja alueiden asukkaat on otettava aktiivisesti mukaan palveluiden suunnitteluun.

SOSTEn sote-uudistus-kärkitavoite 28.6.2021:

Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote-uudistus (pdf)

Sairastamisen kustannukset eivät saa estää palvelujen ja hoidon saatavuutta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden epätasa-arvoinen saatavuus sekä palvelujen ja hoidon korkea hinta kasvattavat hyvinvointi- ja terveyseroja. SOSTEn ajaa asiakasmaksulain uudistamisen jatkamista. Asiakasmaksulain tavoitteet on sidottava sote-uudistuksen tavoitteisiin eli palvelujen ja hoidon saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen sekä väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. SOSTE esittää terveyskeskusten lääkärikäyntien maksuttomuutta ja että palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi. Lainsäädäntöön on luotava toimiva järjestelmä maksujen alentamiseksi ja sen toteutumista on seurattava tarkasti.

SOSTEn sairastamisen hinta -kärkitavoite 28.6.2021:

Sairastamisen kustannukset eivät saa estää palvelujen ja hoidon saatavuutta (pdf)

Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille

Sosiaaliturva on monimutkainen etuuksien, verotuksen ja palvelujen sekä asiakasmaksujen muodostama kokonaisuus. Ihmiset kokevat sen vaikeasti ymmärrettävänä ja byrokraattisena. SOSTE esittää tavoitteita sosiaaliturvakomitean paraikaa valmistelemaan sosiaaliturvauudistuksen tiekarttaan. Esimerkiksi perusturvan tason korottamista on jatkettava asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa, joka vähentää toimeentulotuen tarvetta. Järjestelmästä on tehtävä niin selkeä, että kaikki tukiin oikeutetut saavat etuuden helposti ja ilman viivästyksiä. SOSTE korostaa myös, että etuuksilla ja palveluilla on oltava yhteiset tavoitteet siten, että ne tukevat ihmisen elämässä myönteisiä muutoksia ja siirtymiä elämäntilanteesta toiseen. Etuuksia ja ansiotuloja on voitava sovittaa yhteen nykyistä joustavammin.

SOSTEn sosiaaliturvauudistus-kärkitavoite 28.6.2021:

Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille (pdf)

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Jokaisella tulee olla mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen myös työn kautta. Korkea työllisyysaste on myös välttämätön laajojen hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi. SOSTE korostaa, että työllisyyttä parannetaan nostamalla tuottavuutta, monipuolistamalla elinkeinorakennetta ja ylläpitämällä hyvin toimivia tarvelähtöisiä työllisyyspalveluita, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työllisyyden parantamiseksi toimia on suunnattava niiden työkyvyn edistämiseen, joille terveydentila tai sosiaalinen toimintakyky vaikeuttavat kiinnittymistä yleisille työmarkkinoille. Terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutusta on lisättävä merkittävästi, jotta työvoiman saatavuus ei muodostu esteeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja työkyvyn vahvistamiselle.

SOSTEn työllisyys-kärkitavoite 28.6.2021:

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen (pdf)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoiman turvaaminen

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat auttamistyöllään, vapaaehtoistoiminnallaan ja palveluillaan ihmisten voimavaroja, hyvinvointia, kriisinkestävyyttä sekä turvallisuutta. SOSTE korostaa, että kansalaisyhteiskunnan roolia yhtenä pohjoismaisen hyvinvoinnin perustana on vahvistettava valtionavustustoiminnan uudistuksessa. Järjestöjen elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tehtävä pitkäkestoinen rahoitusratkaisu, joka tukee vapaan ja autonomisen kansalaistoiminnan kykyä vastata ihmisten tarpeisiin. SOSTEn mielestä tämä onnistuu parhaiten siten, että Veikkaus Oy:n tuottojen kautta kerättävät tuotot kohdennetaan yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimintaan ja että toisaalta Veikkauksen tuotoista irrotetaan budjettisiirtoina ne rahoituskohteet, jotka liittyvät selkeästi julkisen vallan vastuulle.

SOSTEn järjestöjen elinvoima -kärkitavoite 28.6.2021:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoiman turvaaminen (pdf)

Edistetään kansanterveyttä terveysperusteisella verolla

Epäterveellisestä ruokavaliosta aiheutuvat kansansairaudet ovat merkittävä ongelma Suomessa. Sen lisäksi, että ne vaikuttavat ihmisten terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä elämänlaatuun, kuormittaa niiden hoito terveydenhuoltoa. Verotus on yksi väline vaikuttaa siihen, että ruokaympäristömme tukisi nykyistä terveellisempiä valintoja. SOSTE esittää, että Suomessa otetaan käyttöön terveysperusteinen valmistevero, joka kohdistuu sokeriin, suolaan ja kovaan rasvaan. Terveysperusteisen valmisteveron selvitystyö on käynnistettävä syksyllä ministeri Saarikon lupausten mukaisesti. Työryhmän kokoonpanon on oltava poikkihallinnollinen ja mukana tulee olla myös kansanterveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. SOSTE korostaa, että työryhmän tulee selvittää yhtenä mallina terveysveroa, joka perustuu porrastettuun aineosaverotukseen sokerin, suolan ja kovan rasvan osalta.

SOSTEn kansanterveys-kärkitavoite 28.6.2021:

Edistetään kansanterveyttä terveysperusteisella verolla (pdf)

Muut teeman artikkelit

Uutinen

30.6.2021 12:32

Asiakasmaksut pienenevät heinäkuussa lähes miljoonalla suomalaisella

Asiakasmaksut Kauan odotetun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ensi vaiheen uudistamistyön tulokset vihdoinkin konkretisoituvat, kun lakimuutokset astuvat voimaan heinäkuun alussa. Poikkeuksena ovat maksukattoa koskevat muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2022. Saatavuutta parannetaan ja maksuja kohtuullistetaan Muutosten tavoitteena on Marinin hallitusohjelmakirjausten mukaisesti poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Hoitoonpääsyä parannetaan Terveyspalveluihin pääsyä parannetaan lisäämällä maksuttomia palveluja. Jatkossa maksua […]

Uutinen

28.6.2021 09:59

Valtionavustustoiminnan kehittämisessä edettävä mahdollisimman ripeästi – kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

Kansalaisyhteiskunta Valtionavustusten hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke vastaa jo vuosia sitten tunnistettuun uudistustarpeeseen. Toimivat avustuskäytännöt ovat elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian peruspilareita. Uudistus on iso ja se tulee kokonaisuudessaan koskemaan yli 50 valtionapuviranomaisen toimintaa. Nyt julkaistun raportin esitykset yhdenmukaistamisesta kohdistuvat pääasiassa stm:n ja okm:n jakamia […]

Uutinen

24.6.2021 14:03

Sosiaaliturvauudistuksessa vahvistettava elatusvelvollisten taloudellista asemaa

Sosiaaliturvauudistus SOSTEn tuore julkaisu, Sosiaaliturvajärjestelmän epäloogisuuksia: elatusvelvollisten asema sosiaaliturvassa ja verotuksessa, pureutuu elatusvelvollisten taloudelliseen asemaan. Nykyisellään elatusvelvollisen asema sosiaaliturvassa ja verotuksessa on heikko. Tuoreessa selvityksessä valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen kuvaa sosiaaliturvan elatusvelvollisten asemaan liittyviä epäloogisuuksia ja puutteita. Elatusvelvollisuusvähennyksen enimmäismäärä on ollut sama jo yli 30 vuotta ilman mitään indeksitarkistusta. Puutteita on myös esimerkiksi siinä, että yleisessä […]